Четенето - лесна работа!

            Така  биха възкликнали децатакоито са усвоили това умeние. Но споделеното от мен ще е повече за родителите, чиито деца имат проблеми с четенето. То е за тези от тях, които биха пожелали да станат партньори на учителя на своето дете. Според мен, това партньорство трябва да започне още в етапа на предучилищната подготовка, но най-вече  в първи клас. Тогава затрудненията се забелязват. С времето те могат да се натрупат и детето започва да изостава от съучениците си. При по-тежки случаи може да загуби интерес не само към четенето, но и към ученето вьобще.

            Четенето е умение, което се усвоява, упражнява и практикува. В резултат на това се превръща в навик. За съжаление, децата притежават индивидуални способности и ние трябва да ги отчитаме. Не бива да сме нетърпеливи и да сравняваме едно дете с друго, а да следим кривата на достиженията на всяко  като време за овладяване и като качество на овладяното знание. Другото би било непрофесионално.

            Кои са забележимите признаци на затрудненията в четенетоВ практиката си съм срещнала доста деца, които дълго време не могат да слеят буквите в срички и сричките в думи. Опитват се да налучкат думата. Преместват или заменят едни звукове с други. Дълго се застояват над думата или се връщат на прочетената вече. В тези случаи навикът за четене се формира по-бавно и по-трудно. А причините могат да бъдат различни.

            Най-често всичко започва още с първите пропуски в усвояването на звуково-буквените елементи, от които се състои думата. Различаването на звуковете и запомнянето на графичното им изобразяване има пряка връзка с умението за четене. Препоръчително е да се правят преписи и диктовки.

            Пропуските в усвояването на звуково-буквените елементи ще затрудни по-нататък овладяването на звуково-сричковия анализ и синтез на думата. Приемете, че сте закъснели да сте в помощ на детето си, ако още не сте използвали възможността да се срещнете с учителя на своето дете във времето, отредено за консултации и срещи с родителите. Осведомете се за ролята си в преодоляване на затрудненията. Запознайте се с учебната програма и с учебното съдържание, с изискванията на учителя. Незабавно започнете упражнения у дома. Превърнете ги в занимателни игри – за анализиране на думите (брой на звуковете и буквите, тяхната последователност,брой на сричките), за онагледяване и оцветяване на звуковите модели по начина, по който детето се обучава в часовете по български езикПреминете плавно към звуково-сричковия синтез, като отново използвате играта – свързване на срички в думи, произнасяне на сричка/срички от думата, а детето да я довърши, произнасяйки я или дописвайки я. Практикувайте с едносрични и двусрични думи, чието значение е познато. Не пропускайте диктовките и самодиктовкитеТе са начин да проверите доколко детето се ориентира в звуково-сричковия анализ и синтез. В игрите” включете и по-големия брат или сестра. Засичайте време за изпълнение на упражнението. Проявете въображение, а някои идеи може да подскаже и самото детеСлед справянето с едносрични и двусрични думи може да продължите с четенето на прости изречения. Включете ги в диктовките и самодиктовките.

            Друга причина за затруднения в четенето е отсъствието на усет за езика, или той започва да се проявява след по-продължителна работа с детето. Такива деца не забелязват съществуването на връзка между думите, каквото е окончанието. Те не улавят зависимостта между тях и ги възприемат отделно една от друга. И поради това правят необосновани паузи след всяка. В този случай се работи по-продължително върху модела на изречението, подредбата на думитеобяснява се слятото произнасяне на малките думи със следващата голяма дума в него. Не е случайно, че добрите учители, въпреки ограниченията, наложени от норматива на часовете по български език, се стараят да отделят повече учебно време за работа върху звуковите модели и върху модела на изречението.

             Причината за затруднения в четенето може да е и много индивидуална – най-често това е аномалия в самия речев апарат, водеща до дефекти в говора, а оттам – и в четенето, както и други отклонения. Не отлагайте консултирането със специалисти – дефектолог или логопед. Не се страхувайте да потърсите и друга специализирана помощ, ако детето е със специални образователни потребности (СОП). То може да бъде включено в допълнителна програма  за работа с ресурсен учител.

            Накрая искам да се върна в началото, където определих четенето като умение и навикСпрях се много бегло на някои основни причини за затруднения в четенето на малкия ученикПозволих си да насоча вниманието ви към някои възможности да сте полезни на своите деца. Но четенето не е само техниказащото то включва и разбиранeЗа четенето с разбиране – следващия път!

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА - автор и координатор
на проекта Училище за идеив XI ОУ Николай Лилиев