Библиотека Родина

Етичен кодекс на библиотекарите в България

Въведение

Етичният кодекс на библиотекарите в Република България предлага норми за професионално поведение, отговарящи на задачите и интересите на библиотечната общност, и имащи за цел да консолидират цялостната й дейност и стила на общуване в нея.
Проектът на Кодекса е отворен документ, подлежащ на обсъждане и след приемането му и на периодично допълване и осъвременяване. Той предлага стандарти за поведение, към които е желателно да се придържат всички колеги, които ценят, уважават, издигат и утвърждават авторитета на библиотечната професия.
Кодексът е подготвен въз основа на опита на повече от 20 национални библиотечни асоциации, съобразен е с основополагащи документи, приети от ИФЛА, ЮНЕСКО и др. и отразява традициите в българската културна и професионална практика.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Поддържаме тезата и работим за утвърждаване на водещата роля на библиотеките в развитието на гражданското и информационно общество и гарантираме спазването на основните граждански права на личността.
Като транслатор на знанието и идеите, културата и традициите, на националните и общочовешките ценности, ние създаваме атмосфера на доверие, толерантност и плурализъм в духовното пространство на страната и света.
Осигуряваме и предлагаме високо културно и професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване на потребителите чрез научно-организирани колекции, достъп до бази данни и създаваната от нас информация, като спазваме принципите за обективност и безпристрастност.
Гарантираме равни права за свободен достъп до информацията като неотменно право на личността, и не допускаме каквато и да е форма на цензура или дискриминация поради расови, етнически, полови, религиозни, културни, възрастови, политически и каквито и да е други различия във възгледите и статуса на потребителите.
Спазваме принципите на авторското право и на интелектуалната свобода и защитаваме правата на създателите на информация, когато посредничим между тях и потребителите. Защитаваме всички права на потребителите, свързани с тайната на четенето, с поверителността на търсената и ползваната информация и с личните им данни, освен в случаите, когато те противоречат на законите на страната.
Отнасяме се с уважение и коректност към колегите си и си партнираме с тях добронамерено, почтено и открито. Споделяме своя опит и поддържаме толерантни отношения, гарантиращи комфортна психологическа микросреда както за потребителите, така и за самите нас.
Не допускаме личните ни интереси и мнения да доминират за сметка на потребителите, на колегите или на институцията, която представляваме, както и постъпки и действия , които са в техен ущърб. Възникналите проблеми решаваме вътре в институцията чрез открит и коректен диалог.
Убедени сме, че успешната кариера зависи от три неща: характер, специални знания и опит и се стремим към тяхното изграждане чрез всички форми на продължаващото обучение, за да бъдем максимално полезни със своята компетентност преди всичко на своите потребители.
С компетентност, професионална честност и лоялност, работим за утвърждаването на висок обществен статус на професията ни и на авторитета на библиотечната институция.
Създаваме обществен интерес към мисията на библиотеките и към професията ни и лобираме за подкрепа от държавните институции, местната власт, неправителствените организации и обществените сдружения.

2002 г.

Инструкция за приемане на непоискани дарения

Инструкция за приемане на непоискани дарения
в библиотека "Родина" – Стара Загора

Политика за приемане на непоискани дарения
Библиотека „Родина” разчита на дарителите да подпомогнат обогатяването и развитието на библиотечния фонд, тъй като много от нейните специални сбирки и ценни ресурси са придобити чрез дарения.
Библиотека „Родина” приветства и насърчава даренията, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи.
Библиотеката е отворена за дарения, които отговарят на текущите интереси и приоритети на читателската аудитория, и допълват колекциите по отношение на вид на изданията, тематична насоченост, научност и плурализъм.
Библиотеката приема само дарения, които съответстват на изискванията и критериите за подбор, използвани при покупката на нови библиотечни документи:

 • детска художествена и отраслева литература, издадена след 2000 г.;
 • художествена литература за възрастни, издадена след 2000 г.;
 • съвременни речници, справочници и енциклопедии за деца и възрастни от всички отрасли на знанието;
 • литература от отраслите на знанието, издадена след 2005 г.

както и:

 • авторски и преводни книги на старозагорски творци и специалисти;
 • книги, свързани с историята, с обществено-политическия, икономическия и културния живот на Стара Загора и общината;
 • книги и продължаващи издания, издавани и отпечатвани в Стара Загора;
 • дребни публикации – брошури, програми, покани, плакати, календари на старозагорски културни, образователни и други институции, организации и фирми;
 • картички и снимки от Стара Загора и общината.
 • видеокасети и DVD със старозагорско съдържание;

На дарителите се препоръчва да предоставят за предварително съгласуване на библиотеката списъци с описание на дарението.  
Библиотеката приема непоискани дарения, но без поставяне на условия от страна на дарителя, запазвайки си правото след преценка на необходимостта от дарението за нейните читатели, да разполага с него както намери за най-добре.
Библиотеката не поощрява дарения с поставени условия от дарителя. Предложенията за дарения с поставени условия се разглеждат индивидуално за всеки отделен случай.
Библиотеката не приема незаконно издадени документи, както и такива, които будят съмнения за откраднати.
Не се приемат документи в лошо физическо състояние, материали, съдържащи остаряла по съдържание информация, минали течения от популярни периодични издания, както и материали с небиблиотечен характер – костюми, медали, монети, марки, щампи, баджове, емблеми, декорации, лични вещи и др.

По изключение, с решение на ръководството:
Библиотеката може да приеме документи в лошо физическо състояние ако са липсващи във фонда й произведения за Стара Загора и края или от старозагорски автори, както и такива, които представляват културна ценност.
За документи, които представляват културна ценност, дарителят се задължава да предостави информация за произхода им и пътя им до библиотеката.
Библиотеката може да приеме материали с небиблиотечен характер, подходящи за илюстриране на творческия процес на старозагорски автор при организиране на бъдещи изложби.

Процедура за приемане на непоискани дарения
Желателно е преди предоставяне на дарението дарителят да изпрати на библиотеката списък с автор, заглавие и година на издаване на книгите за съгласуване и подбор.
Всяко дарение се преглежда от комисия, назначена със заповед на директора, която след прецизен подбор изготвя протокол за документите, избрани да постъпят във фонда на библиотеката.
За всяко дарение се подписва предавателно-приемателен протокол в два екземпляра, който съдържа информация за дарителя, за неговата воля, за вида на дарените документи и тяхното физическо състояние. Неразделна част от протокола е списъкът на дарените документи.
За по-големите, ценни и значими дарения и за даренията, за които дарителят е поставил специални условия, се подписва и официален договор, който включва информация за дарителя, за произхода и размера на дарението и условията за управлението на подарените документи. 
Части от дарения, които дублират документи от библиотечния фонд не се усвояват и се предоставят на други библиотеки и институции от община Стара Загора – РБ „Захарий Княжески”, Университетска библиотека, читалищни или училищни библиотеки, НПО, културни институти или се предлагат за продажба в самата библиотека, в буккросинг зоната или на книготърговци.

Политика на обработка и каталогизация
Библиотеката не поема ангажимент за обработка на дарения в рамките на поставен срок.
В каталожното описание на подарения документ се отбелязва дарителят като източник на постъпване на документа в библиотеката.

Политика на публичност
Библиотеката поставя на всеки документ печат с името на дарителя.
Библиотеката огласява дарението чрез прессъобщения, изложби и уебсайтове, за да се получи обществено признание и оценка на дарителския жест.
Всяка година на рождения ден на библиотеката 25 март или срещу 24 май  библиотеката връчва дарителски грамоти на най-големите си дарители.
При изрично заявено искане на дарителя библиотеката подкрепя желанието му за анонимност.

Политика на достъп до дарени документи (Политика при организация на достъпа)
Организацията на достъпа до подарените документи се извършва в съответствие с нуждите на ползвателите на библиотеката и нейните филиали.
По преценка на библиотеката отделните заглавия от приетото дарение, независимо от неговата големина, постъпват в съответен отдел и колекция и се интегрират физически в библиотечния фонд.
Достъпът до даренията се осигурява посредством търсене в пълните каталожни описания на традиционните и онлайн каталози на библиотеката.
При приемане на книги, дарени от самите автори – старозагорци, и при съгласие на автора, се сключва договор, по силата на който библиотеката придобива от дарителя прехвърляема интелектуална собственост, както и сродни права за целите на опазването и достъпа до старозагорското печатно културно наследство.

Отчисляване от фонда
Библиотеката си запазва правото да отчислява дарени документи в бъдеще време, ако те се окажат впоследствие дублетни или ненужни екземпляри.

Комисия в библиотека "Родина" за приемане на непоискани дарения от частни лица, организации и институции

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира Лекова-Василева, гл. библиотекар
И ЧЛЕНОВЕ: 1. Жоржета Костова, гл. библиотекар; 2. Венета Бонева, гл. библиотекар; 3. Нина Йовкова, библиотекар
Комисията има за задача да прави преценка на необходимостта от включване на предложеното дарение (или на части от него) в библиотечния фонд.

Услуги за хора с увреждания

Осигуряване на достъп до информация за (на място и дистанционно):

 • Архитектурен достъп;
 • Търсене и намиране на работа за хора с увреждания – програми в тази насока;
 • Материали по определена тема;
 • Справки;
 • Обучения;
 • Електронни книги за хора със зрителни нарушения или други множествени увреждания;
 • В-к „Тишина” – издание на Съюза на глухите;
 • Законова база в сферата на уврежданията.

Съдействие при:

 • Набор на текст, оформяне на материали, попълване на документи;
 • Преобразуване на текстови файл във звуков с цел достъп до определена информация;
 • Сканиране;
 • Консултации по дадени казуси, ползване на интернет;
 • Връзка с организации, занимаващи се в сферата на увреждания;
 • Осигуряване на транспорт при провеждане на мероприятия.

За контакт:
Людмила Борисова – сътрудник
Обществен информационен център
тел./факс: 042/603950 
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Правилник за междубиблиотечно заемане

Правилник за междубиблиотечно заемане
в библиотека „Родина” – Стара Загора

Чл. 1. Междубиблиотечното заемане (МЗ) в библиотека „Родина” – Стара Загора, се организира с цел да се удовлетворят потребностите на читателите от документи, които се намират във фондовете на други библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 2. Междубиблиотечно заемане се извършва предимно от големите депозитни библиотеки в България.
Чл. 3. Поръчките за Международно междубиблиотечно заемане се изпълняват единствено чрез Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.
(1) Международното заемане се извършва по правилата на ИФЛА.
Чл. 4. Междубиблиотечното заемане в библиотека „Родина” се организира и осъществява от отговорник за МЗ, който работи в отдел „Читалня”.
Чл. 5. Библиотека „Родина” изпълнява поръчки по МЗ на свои регистрирани читатели и на библиотеки в страната. 
Чл. 6. Ползването на заетите от друга библиотека книги в библиотека „Родина” се извършва единствено в отдел Читалня, в рамките на работното й време.
Чл. 7. Чрез МЗ библиотека „Родина” изпраща за временно ползване само библиотечни документи, които липсват във фондовете на другите библиотеки в страната.
Чл. 8. По реда на МЗ се предоставят книги в оригинал и копия на статии от периодични издания и сборници, като се спазват законите и разпоредбите за авторското право.
Чл. 9. От МЗ се изключват следните видове документи:
(1) Ръкописи, старопечатни и възрожденски книги;
(2) Редки и ценни издания;
(3) Графични материали;
(4) Справочни издания.
Чл. 10. Библиотеката не изпълнява поръчки от своите фондове при следните случаи:
(1) Търсените документи са заети от други читатели;
(2) Търсените документи са в процес на дигитализиране или подвързия;
(3) Търсените документи са изключeни от МЗ според разпоредбите на чл. 9 от този правилник;.
(4) Търсените документи са поръчани с неточно и непълно оформени заемни бележки.

Оформяне и изпълнение на поръчките
Чл. 11. Поръчките за МЗ се правят със заемна бележка на стандартен хартиен или електронен формуляр – по пощата или по имейл.
(1) Библиографските данни се вписват четливо и без съкращения след проверка от библиотекаря.
(2) Всяка библиотека може да поръчва едновременно до пет тома в оригинал.
(3) За копия на статии от продължаващи издания няма ограничение за броя.
Чл. 12. Поръчките се обработват за един ден при пълни данни и до три работни дни, когато библиографската информация е неточна или недостатъчна.
Чл. 13. Срокът за изпълнение на поръчките за книги и копия на статии от периодични издания, съхранявани в Централната библиотека, е три дни, а за документи от изнесените книгохранилища – до десет дни.
Чл. 14. Книги, които са в един екземпляр, се изпращат по преценка на ръководството.
Чл. 15. Срокът за МЗ е 30 календарни дни.
Чл. 16. Срокът, посочен в чл. 15, може да бъде продължен само при наложителни случаи, и то ако заетите документи не се търсят от други читатели. Продължаването на срока трябва да се поиска по телефона или по електронен път, една седмица преди изтичането му.
Чл. 17. Срокът за ползване по чл. 15 може да бъде съкратен по решение на библиотеката, която изпраща материалите.  
Чл. 18. Пратките с книги се изпращат по пощата или по куриер препоръчано, в здрава опаковка и с обявена стойност.
Чл. 19. Статиите от периодични издания и сборници се изпращат след сканиране по електронна поща.
Чл. 20. Стойността на услугите по МЗ (пощенски разходи в двете посоки и стойността на поръчаните копия) се поемат от библиотеката заявител (от ползвателите им).

Задължения и отговорности
Чл. 21. Библиотеките, използващи МЗ, поемат на основание чл. 32 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове следните задължения, чиито неизпълнения водят до имуществена отговорност:
(1) Да се грижат за опазване на заетите книги;
(2) Да връщат заетите документи в срока, посочен в чл. 15 и отбелязан на заемната бележка;
(3) Да не предоставят за ползване извън библиотеката книгите, получени чрез МЗ.
(4) Да поправят вредите, причинени на заетите книги през времето на ползване от тях.
Чл. 22. При неспазване на срока, посочен в чл. 15, библиотеките, използващи МЗ, заплащат глоба на библиотека „Родина” в размер на 5 лв. за една книга за всеки неспазен срок.
Чл. 23. При повреждане и невръщане на получените документи на библиотеката поръчител се налагат санкции, съгласно разпоредбите на чл. 31 ал. 5 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 24. При нарушение на разпоредбите на този Правилник, библиотеките се лишават от право на МЗ за определено време, съгласно чл. 34 ал. 3 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове.
Чл. 25. Читателят и библиотека „Родина” носят пълната отговорност за съхраняването, опазването и връщането на заетите документи в определения от библиотеката доставчик срок.
Чл. 26. Всяка библиотека, която ползва МЗ, се задължава да спазва изискванията на този Правилник.
Чл. 27. Настоящият Правилник влиза в сила от 01.01.2013 г.

За контакт:
Венета Бонева
GSM: 0884477916
имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Е-библиотека

Е-библиотека е рубриката, където можете да прочетете публикувани и непубликувани на други места произведения на старозагорски писатели. Текстовете са предоставени от авторите им (или от техни наследници).

Творби на старозагорски творци могат да бъдат намерени и в:

Литературен клуб!

 

 

Специализиран портал за литература и хуманитаристика

Стихосбирките на лауреатите и стихове на наградените участници в Националния младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" - Стара Загора може те да прочетете тук.

Издания на библиотеката


Издания на библиотека "Родина"

 


Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора
Своден каталог
Съставители, предговор: Доля-Нана Чикакчиева, Слава Драганова
Бележки: Доля-Нана Чикакчиева
Стара Загора, 2005
ISBN 954-91768-1-9

Изданието представя възрожденските книги, съхранени във фондовете на библиотека "Родина", библиотека "Захарий Княжески", Регионален исторически музей и библиотеката на Старозагорската митрополия и е посветено на 145-годишнината на библиотека "Родина".

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/bvk

 

Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944
Своден библиографски указател
Съставители, предговор: Мима Атанасова, Слава Драганова
Стара Загора, 2010
ISBN 978-954-91768-2-7

Библиографията представя книжовно-документалното богатство от списания, вестници и гранични (продължаващи) издания, издавани или печатани в Стара Загора, и показва какво от тях и в каква пълнота е съхранено в местните библиотеки и музеи, в националния депозиториум НБ "Св. св. Кирил и Методий" и в НБ "Иван Вазов" в Пловдив.
Книгата е посветена на 150-годишнината на библиотека "Родина".

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/spp

 

Подслушано в класната стаяkorica
автор: Иванка Цонева Кирилова
Стара Загора, 2016
ISBN 978-954-91768-5-8

Електронен вариант: www.rodina-bg.org/pks

 

 

 

 


Издания на Регионален исторически музей – Стара Загора


Известия на Старозагорския исторически музей
Т. 4. Личността в историята
Научен ръководител: проф. д-р Георги Бакалов
Редакционна колегия: доц. д-р Светла Димитрова, доц. д-р Евгения И. Иванова, гл.ас. Петър Калчев, д-р Стойка Кайракова, Ваня Донева
Стара Загора, 2011
ISSN 1314-4510

Сборник с доклади и съобщения от Националната научна конференция, посветена на 200 г. от рождението на Александър Екзарх, Захарий Княжески и Атанас Иванов. Коференцията е проведена на 22 – 23 април 2010 г.

Книгата се разпространява само в електронен вариант / PDF (17 MB)

У

За вас, ученици

Литературна критика и есета за творчеството на български автори,uchenici
изучавани в учебната програма по литература

Библиографски списъци

Препоръчителните библиографски списъци са предназначени за учениците от VI до ХІІ клас, както и за техните преподаватели. Статиите за творчеството на отделните автори са подредени по произведения, а вътре в разделите – по азбучен ред. Списъците са придружени с Индекс по Автори и Заглавия на статиите.

За съставянето на списъците е използвана база данни Статии и части от книги на библиотека “Родина”. Включените източници могат да бъдат ползвани в читалнята на библиотеката.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Периодика 2016

newspapers

Периодични издания,
които се получават през 2016 г.
в библиотека "Родина"

Връзки към интернет страниците на изданията

-------------------------------------------------------------------------------------------

Могат да се ползват в Читалнята на библиотеката
бул. "Руски" 17

СТАРОЗАГОРСКИ ИЗДАНИЯ

Агровестник
Наблюдател
Национална бизнес поща                                                              Старозагорски новини

ЕЖЕДНЕВНИЦИ

Атака
24 часа
Дневен труд
Дума
Земя
Капитал daily
Меридиан мач
Монитор
Сега - НОВО!
7 дни спорт
Стандарт

ОБЗОРНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ

168 часа
Геополитика и геостратегия
Европа 2001
Международни отношения
Над 55
Пенсионери
Свододна мисъл
Трета възраст

БИЗНЕС, ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ

Икономика
Икономическа мисъл
Капитал

СЧЕТОВОДСТВО, ПРАВО

Държавен вестник
Правна мисъл

ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Агробизнесът

МЕДИЦИНА, ЗДРАВЕ

Доктор
Здравен журнал
Лечител
Народен лечител
Социална медицина

ХУМОР, САТИРА

Стършел

ЗА ЖЕНАТА И СЕМЕЙСТВОТО

Всичко за жената
Всичко за семейството
Жената днес
Женски свят – брайл
Журнал за жената
Кулинарен журнал

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА

Аз буки
ББИА
Биограф /BiographНОВО!
Библиотека
Българска етнология
Будител
Български език
Български език и литература
Български фолклор
Вселена, наука и техника
География 21
Гимназист
Дом, дете, детска градина
Исторически преглед
История
Култура
Литературен вестник
Литературен глас
Литературен форум
Математика
Образование
Педагогика / от 2012 г. излиза като обединено издание на сп. Начално образование, Предучилищно възпитание и Педагогика/
Пламък
Природни науки /от 2012 г. излиза като обединено издание на сп. Химия, География 21, Физика и Биология, екология и биотехнология/
Проблеми на географията

Професионално образование /от 2012 г. излиза като обединено издание на сп. Посоки и Бизнес секретар/
Рики кандидатгимназист
Словото днес
Социологически проблеми
Специална педагогика

Стратегии на образователната и научната политика /от 2012 г. излиза като обединено издание на сп. Управление на средното образование и Стратегии на образователната и научната политика/
Учителско дело
Философия
Философски алтернативи
Читалище

Читалищен вестник

ЗА ДОМА, ОБЗАВЕЖДАНЕ, МОДА

Бурда
Идеален дом

ЧЕТИВО ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Лов и риболов
National Geographic magazine
Жълт труд
Уикенд

ДРУГИ

Зари – брайл
Кураж
Тишина

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Периодични издания, които могат да се ползват в Детския отдел и филиалите на библиотеката

ДЕТСКИ ОТДЕЛ – ул. "Българско опълчение" 69

в. Рики кандидатгимназист
сп. Аз съм българче
сп. Акълчета 4 – 8 клас
сп. Барби
сп. Мики Маус
сп. Том и Джери
сп. Браво
сп. Колите - НОВО!
сп. National Geographic Kids
сп. Winxclub
сп. Тестове по бълг. ез. и лит. за 7 кл. – НОВО!

Филиал – бул. "Патриарх Евтимий" 176

Старозагорски новини
сп. Акълчета 4 – 8 клас

Филиал – бул. "Августа Траяна" 1

Старозагорски новини
сп. Акълчета 4 – 8 клас

Филиал – бул. "Христо Ботев" 4

Старозагорски новини

Филиал - ул. "Капитан Петко Войвода" 54

Старозагорски новини
сп. Акълчета 4 – 8 клас
сп. Бърборино
п. Аз съм българче

Периодика 2013

newspapers

Периодични издания,
които се получават през 2013 г.
в библиотека "Родина"

Връзки към интернет страниците на изданията

-------------------------------------------------------------------------------------------

Могат да се ползват в Читалнята на библиотеката
бул. "Руски" 17

СТАРОЗАГОРСКИ ИЗДАНИЯ

АГРОВЕСТНИК
НАЦИОНАЛНА БИЗНЕС ПОЩА
НОВИНАТА
7 ДНИ
СТАРОЗАГОРСКИ НОВИНИ

ЕЖЕДНЕВНИЦИ

АТАКА
24 ЧАСА
ДНЕВЕН ТРУД
ДУМА
ЗЕМЯ
КАПИТАЛ DAILY
МЕРИДИАН МАЧ
МОНИТОР
ПРЕСА
7 ДНИ СПОРТ
СТАНДАРТ

ОБЗОРНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ИЗДАНИЯ

168 ЧАСА
ГЕОПОЛИТИКА И ГЕОСТРАТЕГИЯ
ЕВРОПА 2001
МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
НАД 55
ПЕНСИОНЕРИ
СВОБОДНА МИСЪЛ
ТРЕТА ВЪЗРАСТ
ЧИТАЛИЩЕН ВЕСТНИК

БИЗНЕС, ИКОНОМИКА, ФИНАНСИ

ИКОНОМИКА
ИКОНОМИЧЕСКА МИСЪЛ
КАПИТАЛ
ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

СЧЕТОВОДСТВО, ПРАВО

ДАНЪЧНА ПРАКТИКА
ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ПРАВНА МИСЪЛ
СИБИ СЪВРЕМЕННО ПРАВО

ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО

АГРОБИЗНЕСЪТ

МЕДИЦИНА, ЗДРАВЕ

ДОКТОР
ЗДРАВЕН ЖУРНАЛ
ЛЕЧИТЕЛ
СОЦИАЛНА МЕДИЦИНА

ХУМОР, САТИРА

СТЪРШЕЛ

 

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА

АЗ БУКИ
БИБЛИОТЕКА
БИОЛОГИЯ, ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
БУДИТЕЛ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР
ВСЕЛЕНА, НАУКА И ТЕХНИКА
ГЕОГРАФИЯ 21
ГИМНАЗИСТ
ДОМ, ДЕТЕ, ДЕТСКА ГРАДИНА ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД
ИСТОРИЯ
КУЛТУРА
ЛИТЕРАТУРЕН ВЕСТНИК
ЛИТЕРАТУРЕН ГЛАС
МАТЕМАТИКА
НАЧАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ПАМЕТНИЦИ, РЕСТАВРАЦИЯ, МУЗЕИ
ПЕДАГОГИКА
ПЛАМЪК
ПОСОКИ
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМИ НА ГЕОГРАФИЯТА
РИКИ КАНДИДАТГИМНАЗИСТ
СЛОВОТО ДНЕС
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ
СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
УЧИТЕЛСКО ДЕЛО
ФИЗИКА
ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФСКИ АЛТЕРНАТИВИ
ХИМИЯ
ЧИТАЛИЩЕ
ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ЗА ЖЕНАТА И СЕМЕЙСТВОТО

ВСИЧКО ЗА СЕМЕЙСТВОТО
ЖЕНАТА ДНЕС
ЖЕНСКИ СВЯТ – брайл
ЖУРНАЛ ЗА ЖЕНАТА
КУЛИНАРЕН ЖУРНАЛ

ЗА ДОМА, ОБЗАВЕЖДАНЕ, МОДА

БУРДА
ИДЕАЛЕН ДОМ

ЧЕТИВО ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

ЛОВ И РИБОЛОВ
NATIONAL GEOGRAFIC MAGAZIN
ЖЪЛТ ТРУД
УИКЕНД

ДРУГИ

ЗАРИ – брайл
КУРАЖ
ТИШИНА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Могат да се ползват в Детския отдел и Филиалите на библиотеката

ДЕТСКИ ОТДЕЛ – ул. "Българско опълчение" 69

в. Гимназист
в. РИКИ кандидатгимназист
в. Рикчо
в. Тийнейджър
сп. Аз съм българче
сп. Акълчета 4 – 8 клас
сп. Barbie чаровница
сп. Игра с Ина
сп. Мики Маус
сп. Том и Джери
сп. Уич
сп. Bakugan
сп. BEN 10
сп. Bravo
сп. National Geographic Kids
сп. Winxclub

Филиал – ул. "Раковски" 69

в. Старозагорски новини

Филиал – бул. "Патриарх Евтимий" 176

в. Дневен труд

Филиал – бул. "Августа Траяна" 1

в. Национална бизнес поща

Филиал – бул. "Христо Ботев" 4
в. Национална бизнес поща

 

 

В момента има 87 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора