Библиотека Родина

Правила за обслужване на читателите

Правила за обслужване на читателите
в библиотека "Родина" – Стара Загора

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда взаимоотношенията на  читателите (потребителите) с библиотека “Родина”.
Чл. 2. (1) Библиотека „Родина” е културно-информационен институт, който събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечен фонд и специализирани информационни услуги на гражданите на Стара Загора и селищата от Старозагорска община.
(2) Осигурява информация за библиотечния си фонд и колекции, както и за библиотечните фондове и колекции на други библиотеки в страната.
(3)   Библиотеката осигурява равноправен достъп до информация на всеки гражданин. 
Чл. 3. (1) Отношенията между Библиотеката и читателя се подчиняват на разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и на Закона за обществените библиотеки, и възникват с издаването на читателска карта.
(2) Когато Библиотеката предостави на читателя библиотечни услуги и документи със задължение за връщане, между двете страни възниква договор – заем за послужване, съгласно Закона за задълженията и договорите (чл. 243–245, 247–249).
Чл. 4. Библиотеката предоставя следните услуги:
(1) Ползване на библиотечния фонд и колекциите му на място в Библиотеката и извън нея.
(2) Доставка на библиотечни документи от други библиотеки в страната.
(3) Библиографски и информационни услуги:
1. Достъп до собствени традиционни и електронни бази данни; 
2. Предоставяне на устна и писмена библиографска и фактографска информация;
3. Предоставяне на вербална библиографска и фактографска информация;
4. Достъп до външни мрежови ресурси и бази данни;
5. Интернет достъп за образователни, социални и научни цели.
(4) Копиране и сканиране на библиотечни документи.
(5) Други услуги.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
РАБОТНО ВРЕМЕ

Чл. 5. (1) Работното време на Библиотеката се определя със Заповед на директора.
(2) Библиотеката не работи с читатели всеки предпоследен четвъртък от месеца, поради профилактика на фондовете и техниката.
(3) При необходимост Библиотеката може да не работи с читатели през м. август, в рамките до 10 (десет) работни дни.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
РЕГИСТРАЦИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ. ПОСЕЩЕНИЯ

Чл. 6. Ползването на Библиотеката става срещу представяне на читателска карта. 
Чл. 7. (1) Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва в отдел Заемна за възрастни на централната библиотека и във филиалите й след представяне на документ за самоличност.
Забележка: При промяна на данните в личната карта читателят е длъжен своевременно да уведоми Библиотеката.
(2) Предоставянето на лични данни се извършва съгласно Закона за защита на личните данни.
Чл. 8. Читателската карта е лична и не се преотстъпва.
Чл. 9. (1) Регистрацията е за срок от дванадесет месеца, считано от датата на записване.
(2) Библиотеката издава едномесечни карти и карти за еднократно ползване. С карта за едномесечно и еднократно ползване не се заемат библиотечни документи за дома.
Чл. 10. Не могат да бъдат пререгистрирани като читатели лица, които имат неуредени задължения към библиотеката.
Чл. 11. Цените на читателските карти и на библиотечните услуги се утвърждават от Общинския съвет с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
Чл. 12. Изисквания при регистриране на читателите:
(1) Лица над 14 години се записват срещу представяне на лична карта;
(2) Деца, ненавършили 14 години, се регистрират с документ за самоличност на родител или настойник;
(3) За деца под 6 години библиотечни документи могат да заемат само родител или настойник, след като се запишат за читатели;
(4) Лица с адресна регистрация извън Старозагорска община се записват като читатели само в Централната библиотека, след внасяне на паричен депозит.
1. Депозитът се връща, след като читателят издължи заетите документи, заяви, че се отписва и представи квитанцията за внесен депозит;
2. Депозит, непотърсен в течение на 12 месеца след последната дата на връщане на заетите документи, остава в полза на библиотеката.
(5) Лица с решение на ТЕЛК могат да ползват услугите на библиотеката чрез свои представители, които са упълномощени от тях с чрез лично заявено и писмено потвърдено желание.
Чл. 13. Преференции:
(1) Деца и ученици, чиито родители или братя и сестри са записани за читатели на библиотеката, заплащат 50 % (петдесет процента) от редовната цена за издаване на читателска карта.
(2) При регистриране на група от читатели над 5 (пет) човека всеки заплаща 50 % (петдесет процента) от редовната цена за издаване на читателска карта.
(3) Читателски карти не се заплащат в следните случаи:
1. Щатни и хоноровани служители на НЧ “Родина – 1860”;
2. Библиотечни специалисти от Общинската библиотечна система, както и пенсионирали се библиотечни специалисти в “Родина”;
3. Специалисти от отдел “Култура и туризъм”, Регионален исторически музей, Старозагорска художествена галерия и литературните музеи в града – за служебно ползване;
4. Деца от домовете за деца, лишени от родителска грижа;
5. Дарители и доброволци на библиотеката (по преценка на ръководството) за 1 година или завинаги.
Чл. 14. При регистриране читателите трябва да се информират за:
1. Услугите, които могат да получат в Библиотеката; както и мястото и реда на получаването им.
2. Задълженията и отговорностите, които поемат спрямо Библиотеката, съгласно разпоредбите на тези Правила.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ЗАЕМАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДОМА

Чл. 15. (1) Читателите могат да заемат за домашно ползване до 5 (пет) броя библиотечни документи едновременно.
(2) За опазване на скъпи и търсени заглавия, от които библиотеката притежава по един екземпляр в подръчния фонд на Заемна за дома, по преценка на библиотечните специалисти и на основание чл. 6, ал. 3 от ТПОЧ, се заплаща депозит – пазарната цена  на книгата, дължим на читателя след връщането й, за:
1. Учебници за студенти;
2. Основни трудове по отраслите на знанието.
Чл. 16. Читателите заемат за дома библиотечните документи за определен срок:
(1) Книги, ноти – 30 календарни дни;
(2) Графични издания – 15 календарни дни;
(3) Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD, DVD – 10 календарни дни
Забележка: Срокът за връщане се отбелязва задължително в датника на всеки зает библиотечен документ.
Чл. 17. Презаписване и запазване на библиотечни документи:
(1) Срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя, само ако заетите в момента библиотечни документи не се търсят от други читатели.
(2) Удължаването на срока може да стане в съответния отдел, от който са заети библиотечните документи чрез един от следните начини: лично, по телефон или по електронна поща (e-mail), но не повече от 2 (два) пъти след първоначалното заемане.
(3) За учебни и научни цели срокът за заемане може да бъде продължен по искане на читателя до 3 (три) пъти.
(4) Читателите имат право да направят резервация за библиотечни документи, които се запазват за срок до 3 работни дни след уведомяване на читателя.
Чл. 18. (1) Читателският картон се съхранява в електронен и хартиен вариант (Централна библиотека, Детски отдел, филиал „Димитър Благоев”) и се попълва от дежурния библиотекар. Читателят получава компютърна разпечатка на картона си, върху която се подписва срещу заетите библиотечни документи. Презаписаните библиотечни документи по телефон или електронна поща се отразяват в електронния читателски картон и на вече съществуващата разпечатка.
(2) Във филиалите без автоматизация на библиотечните процеси читателският картон се съхранява само на хартиен вариант. Читателят се подписват срещу всеки зает документ.
Чл. 19. При връщане на библиотечните документи дежурният библиотекар проверява физическото им състояние и отписва документите като се подписва срещу всеки върнат документ. 
Чл. 20. Библиотекарят не приема повредени от читателя библиотечни документи. Повреден или унищожен библиотечен документ трябва да бъде възстановен от читателя на основание чл. 31, ал. 5, т. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове. 
Чл. 21. (1) Съгласно чл. 35, ал. 1 от Наредбата за запазване на библиотечните фондове и Кодекса за междубиблиотечно заемане, читателите на библиотеката не могат да заемат за дома и да изнасят извън Библиотеката следните библиотечни документи:
1. Редки и ценни сбирки и документи, означени с червена сигнатура или подпечатани с печат “не се изнася”;
2. Документи от фондовете в читалнята;
3. Архивни документи, непубликувани документи и ръкописи;
4. Старопечатни и възрожденски издания;
5. Библиотечни документи от колекциите на фонд “Краезнание”;
6. Библиотечни документи от фондовете на читалните в Централна библиотека, Детски отдел, Педагогическа читалня и от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите;
7. Периодични издания.
8. Документи на други библиотеки, получени по междубиблиотечно заемане.
(2) В изключителни случаи за учебни и научни цели, по преценка на библиотекаря, документи от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите могат да се предоставят за ползване в дома срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане на услугата.
Чл. 22. Читател не може да заема за дома библиотечни документи в следните случаи:
1. Читателят не притежава едногодишна читателска карта;
2. Абонаментът му изтича след по-малко от 30 дни преди датата на връщане на библиотечните документи, подлежащи на заемане;
3. Многократно е просрочвал връщането на заетите за дома библиотечни документи.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ В ЧИТАЛНЯ

Чл. 23. В читалните зали са предложени справочни издания (енциклопедии, речници и др.), книги, обособени по отрасли на знанието, и получаваните по абонамент периодични издания за текущата година.
Чл. 24. (1) Документи в единствен екземпляр, документи от специализираните фондове, документи на други библиотеки, получени по междубиблиотечно заемане, и периодични издания се ползват задължително и само в читалните на Библиотеката и филиалите й.
(2) В изключителни случаи за учебни и научни цели, библиотечен документ от Читалня и Педагогическа читалня може да се ползва извън библиотеката само с разрешение на директора срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане на услугата.
Чл. 24. Читателските заявки за търсените библиотечни документи се приемат от дежурния библиотекар след представяне на валидна читателска карта.
Чл. 25. (1) Ползването на библиотечни документи в читалните става с попълнена и подписана от читателя заемна бележка.
(2) При връщане на библиотечните документи библиотекарят проверява и отписва ползваните документи след което връща читателската карта. 
Чл. 26. Библиотечни документи могат да бъдат запазени за ползване в Читални зали до 10 (десет) работни дни.
Чл. 27. Забранено е:
1. Изнасянето на библиотечни документи от фонда на читалните извън Библиотеката;
2. Разговорите по мобилни телефони;
3. Нарушаването на реда и тишината.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ
СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Чл. 28. Библиотеката предоставя на читателите си основни и специализирани услуги за образователни и научни цели.
(1) Основни услуги:
1. Устни библиографски справки;
2. Устни фактографски справки.
Забележка: Извършват се на всички места за обслужване на читателите.
(2) Специализирани услуги:
1. Писмени тематични библиографски справки;
2. Писмени фактографски справки и информационни бюлетини;
2. Тематични справки с пълни текстове на документи от външни мрежови ресурси и бази данни;
3. Текущо информиране по заявка;
4. Библиографско издирване с електронна доставка на документи;
5. Изготвяне на библиографски указатели. 
Чл. 29. Предоставянето на писмена тематична библиографска информация се извършва след подаване в отдел Читалня на заявка по образец. (Образец № 2)
Чл. 30. Заплащането на специализираните библиотечни услуги се извършва съгласно утвърдения Ценоразпис на Библиотеката. (Приложение). 

РАЗДЕЛ СЕДМИ
МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

Чл. 31. Услугата Междубиблиотечно заемане (МЗ) предоставя материали от фонда на Библиотеката и може да доставя на читателите (с абонамент, не по-малък от 6 месеца) материали за временно ползване от библиотеки в страната и чужбина.
Чл. 32. Заявка по образец за доставка на документи по междубиблиотечно заемане се приема при предоставени в писмен вид пълни библиографски данни. (Образец № 4)
(1) Заявката може да бъде изпратена и по електронна поща:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Чл. 33. Чрез МЗ могат да се получават всички видове документи в оригинал или копия с изключение на справочници, енциклопедии, дисертации, отделни броеве или течения от периодични издания.
Чл. 34. Статии от периодични издания и от сборници с научни доклади се предоставят задължително само под формата на копия, които могат да бъдат получени и по електронен път.
Чл. 35. Срокът и редът на заемането на книги се регламентира от библиотеката, предоставяща библиотечните документи.
Чл. 36. Документите, предоставени от други библиотеки, се ползват само в Читалнята на Библиотеката.
Чл. 37. Услугите на Междубиблиотечно заемане се заплащат според утвърдените такси за заявка плюс пощенските разходи.

РАЗДЕЛ ОСМИ
КОПИРАНЕ И СКАНИРАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл. 38. Потребителите ползват платени копирни и дигитални услуги, според утвърден Ценоразпис на услугите в Библиотека „Родина”. (Приложение
Чл. 39. (1) Всеки читател на Библиотеката може да копира, сканира документи от библиотечния фонд, съгласно чл. 24, ал.1, т. 9 от Закона за авторското право, като попълва декларация по образец – само за цял документ. (Образец № 3)
(2) С цел опазване на печатното културно-историческото наследство не се разрешава копиране на следните видове библиотечни документи:
1. Документи от фондове „Старопечатни”, „Редки и ценни издания”;
2. На застрашени от унищожение библиотечни документи;
3. Периодични издания, издавани до 1948 г.;
4. Над 1/3 страници от един библиотечен документ, когато не попълни декларация по чл. 39 (1) от настоящите Правила.
Чл. 40. Читателят лично попълва Заемна бележка, в която посочва страниците, които желае да му бъдат копирани или сканирани от библиотечни документи, притежавани във фондовете на Библиотеката или доставени по междубиблиотечно заемане за неговите цели.
Чл. 41. Не се разрешава да се изнасят за копиране библиотечни документи извън сградата на библиотеката. Изключения се допускат за нестандартни формати и цветно копиране само с разрешение на Ръководителя на отдела, обслужващ със съответния документ.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ
ПОЛЗВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП И ИНТЕРНЕТ
В ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

Чл. 42. Библиотеката предоставя интернет достъп за образователни, социални и научни цели. 
Чл. 43. Право на ползване на компютрите има всеки читател след представяне на валидна читателска карта.
Чл. 44. Времето за непрекъснато ползване на компютър от един читател е до 2 часа, първият от които е безплатен. След изтичане на времето е възможно удължаване, при липса на други чакащи потребители. 
Чл. 45. Компютрите са на разположение на потребителите в рамките на работното време. 
Чл. 46. Слушалки и камера се получават от дежурния библиотекар след поискване и се връщат обратно при приключване на работа. 
Чл. 47. Разрешава се ползването на лични слушалки, камера, USB устройства, дискове, преносим компютър, като Библиотеката не носи отговорност за евентуална повреда при ползването им. 
Чл. 48. Не се разрешава:
1. Теглене на софтуер, филми, музика и други материали, нарушаващи авторските права;
2. Инсталиране на нов софтуер или изтриване и модифициране на вече инсталирания софтуер;
3. Разглеждането на сайтове, съдържащи порнография или насилие.
Забележка: На всеки компютър има инсталиран филтър, който ограничава достъпа до някои сайтове с непозволено съдържание.
4. Използването на предоставената от Библиотеката техника за комерсиални цели;
5. Консумиране на храни и напитки в залите за ползване на компютри от потребителите;
6. Включването на личните компютри в библиотечната мрежа.
Чл. 49. Дежурният библиотекар е упълномощен да следи за спазването на правилата и да предприеме незабавни действия при констатиране на нарушение.
Чл. 50. При нарушаване на някое от тези правила, достъпът на читателя до Информационния център се прекратява незабавно. При повторно нарушение потребителят се лишава от достъп до Информационния център за срок от 6 месеца.
Чл. 51. Петнадесет минути преди края на работния ден потребителите преустановяват работа на компютрите. 

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧИТАТЕЛИТЕ НА БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 52. В Библиотеката не се допускат и обслужват лица в нетрезво състояние, със занижена лична хигиена, замърсено или неприлично облекло. 
Чл. 53. Всеки читател поема задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до лишаване от читателски права. Читателите и посетителите на библиотеката са задължени:
1. Да се осведомят за правата и отговорностите си, които поемат като читатели на Библиотеката или като потребители на други услуги;
2. Задължително да оставят личен багаж и връхни дрехи на определените за целта места.
Забележка: Читателят сам се грижи за опазването на личното си имущество. Библиотеката не носи отговорност за загубени или откраднати лични вещи;
3. Да не нарушава начина на подреждане на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване;
4. Да заявяват исканите библиотечни документи чрез вярно, точно и четливо попълнени заемни бележки и читателски картони;
5. Да преглежда заетите библиотечни документи при получаването им и да уведомяват библиотекаря при констатиране на повреди и липсващи страници в ползваните библиотечни документи;
6. Да пазят библиотечните документи в добър вид с грижата на добър стопанин. Да не увреждат библиотечните документи, каталози и картотеки;
7. Да поправят неволните вреди, нанесени на библиотечните документи при ползването им;
8. Да не преотстъпва ползването на заетите библиотечни документи на трети лица;
9. Да съблюдават срока и условията за ползване на библиотечните документи. След изтичане на датата за връщане, отбелязана в датника на библиотечния документ и в компютърната разпечатка на читателския картон, читателят заплаща глоба, съгласно утвърдения Ценоразпис на Библиотеката;
10. Да спазват указанията за работа на автоматизираните работни места;
11. Да се отнасят етично и с уважение към останалите читатели и служителите в библиотеката;
12. Да пазят ред и тишина в библиотечните зали и сгради и да не водят разговори по мобилни телефони в Читалните зали;
13. Да не внасят храни и напитки в читалните зали и залите за книгозаемане за дома;
14. Да спазват правилата по противопожарна безопасност и Заповедта за забрана за тютюнопушенето.
Чл. 54. (1) Съгласно Наредба за запазване на библиотечните фондове читателят може да замени загубен или повреден библиотечен документ, в рамките на срока за връщане, с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена издание на друго заглавие, годно за ползване от читателите. 
(2) Когато читателят не изпълни условията на ал. 1 от настоящия член, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени.
Чл. 55. При кражба на библиотечни документи се търси наказателна отговорност съгласно Закона за обществените библиотеки и действащата законова уредба в страната. 
Чл. 56. При неспазване на настоящите Правила се отнема правото на читателя да ползва услугите на Библиотеката за определено време или завинаги по преценка на ръководството.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Чл. 57. Служителите са задължени:
(1) Да спазват технологичните изисквания за работа в Библиотеката.
(2) Да предлагат качествени библиотечно-информационни услуги.
Чл. 58.  Библиотекарите, обслужващи читатели са задължени:
(1) Да поддържат регистър „Читатели” с обработени лични данни, на основание чл. 23, ал. 4 от ЗЗЛД и съгласно Инструкция за водене на регистри за лични данни от 6.11.2006 г.
(2). Да пазят достъпа до личните данни на читателите, както и да не разпространяват информация, свързана с личните им данни и ползваните от тях библиотечни документи в Библиотеката. При нарушения същите носят наказателна отговорност по Закона за опазване на личните данни.
(3) Да запознават новите читатели и потребители с реда за ползване на библиотечните документи и услуги в библиотеката, с правата и задълженията им.
(4) Да упътват, информират и оказват помощ на читателите при работа с традиционните и електронните информационни ресурси и с фондовете на свободен достъп.
(5) Да обслужват потребителите в неравностойно положение, адекватно на потребностите им. 
(6) Своевременно да регистрират в читателския електронен или хартиен картон заемането и освобождаването на библиотечните документи от читателите.
(7) Да спазват установените срокове при изпълнение на поръчки за библиотечни документи.
Забележка: При невъзможност поръчаният библиотечен документ да бъде предоставен за ползване да информират читателя и да му предоставят други възможности, които биха могли да удовлетворят интересите му в съответствие с действащите правила.
(8) Да поддържат реда на фондовете на свободен достъп.
(9) Да съблюдават спазването на реда в Библиотеката и да носят служебните си баджове.
(10) Да не допускат ползване на Библиотеката от потребители без регистрация.
(11) Да не допускат изнасяне на библиотечни документи извън установения ред.
Чл. 54. Служител на Библиотеката, който не спазва изискванията на настоящите Правила, подлежи на административни наказания, определени в Правилата за вътрешния трудов ред. 
Чл. 55. При нарушаване на Правилата от страна на служителите на Библиотеката, потребителите имат право да уведомят директора на библиотеката. За неотстранените нарушения потребителите информират председателя на читалището. 

Тези Правила за обслужване на читателите на библиотека „Родина” – Стара Загора са приети с протокол № 1/05.01.2013 г. на Настоятелството на НЧ „Родина – 1860” и влизат в сила от датата на утвърждаването им 05.01.2013 г.

Американски кът

Посолство на САЩ в България

Програма на Посолството на САЩ 
за подпомагане на 
българските публични библиотеки

През 2006 г. Посолството на САЩ в България започна нова програма за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. Библиотека "Родина" е една от дванадесетте библиотеки в страната, които получиха финансова помощ за осигуряване на по-добра възможност за предоставяне на информация за Съединените американски щати. В рамките на стипендията са включени средства за справочна литература за САЩ и за офис и техническо оборудване на едно компютъризирано работно място за достъп до информация, публикувана в Интернет.

Американски кът

АМЕРИКАНСКИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН КЪТ 
в библиотека "Родина" 
предлага

Книжни и некнижни носители на информация

До този момент библиотеката разполага с над 2000 тома американска литература – справочници, учебно-помощни, научно-популярни и художествени издания, дарени от Корпуса на мира и библиотеки от Америка. Наред с печатната колекция се предлагат и електронни носители на информация.
Справочната литература, дарена от посолството на САЩ в България, наброява над 150 тома.

Всички материали са отразени в Онлайн каталога на библиотека "Родина".

Знаете ли, че във фонда си Редки и ценни библиотека "Родина" притежава и американски книги от XIX век.

Интернет достъп

Едно компютъризирано работно място с възможност за принтиране, сканиране, запис на информация върху CD или DVD.

------------------------------------------

АМЕРИКАНСКИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРСКИ БИБЛИОТЕКИ - https://bg.usembassy.gov/education-culture/american-spaces/

 Столична библиотека 
Американски център 
Регионална библиотека "Пенчо Славейков" – Варна
Henry W. Shoemaker American Corner
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" – В. Търново
Martin Luther King Jr. American Corner
Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив
American Shelf Plovdiv
Регионална библиотека "Пейо Яворов" – Бургас
American Shelf Bourgas
Библиотека при читалище "Просвета" – Гоце Делчев
American Shelf Gotze Delchev
Регионална библиотека "Христо Смирненски" – Хасково
American Shelf Haskovo
Регионална библиотека "Гео Милев" – Монтана
American Shelf Montana
Регионална библиотека "Христо Смирненски" – Плевен
American Shelf Pleven
Регионална библиотека "Проф. Боян Пенев" – Разград
American Shelf Razgrad
Библиотека при читалище "Родина" – Стара Загора
American Shelf Stara Zagora
Регионална библиотека "Стилян Чилингиров" – Шумен
American Shelf Shoumen
Библиотека при читалище "Зора" – Сливен
American Shelf Sliven
Регионална библиотека "Николай Вранчев" – Смолян
American Shelf Smolyan
Регионална библиотека "Партений Павлович" – Силистра
American Shelf Silistra
Регионална библиотека "Петър Стъпов" – Търговище
American Shelf Turgoviste

American Corners по света

American Corners in Turkey – https://www.btso.org.tr/americancorner
American Corners in Taiwan – https://www.ait.org.tw/taipei-american-corner/?_ga=2.186532015.724898294.1708419711-1773776220.1708419711
American Corners in Turkmenistan – https://americancouncilstm.org/american-corners/
American Corners in Chile – https://cl.usembassy.gov/education-culture/american-spaces/american-corners-chile/
American Corners in Korea – https://kr.usembassy.gov/category/american-spaces/?_ga=2.175515556.724898294.1708419711-1773776220.1708419711

------------------------------------------

Полезни връзки с информация за САЩ

Посолство на САЩ – София, България – Информация за САЩ

Посолство на Република България във Вашингтон, област Кълъмбия, САЩ

------------------------------------------

Библиотека Родина
6000 Стара Загора, бул. Руски 17
тел./факс 042/ 603 950
e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
web: www.rodina-bg.org
 
Работно време
понеделник – петък
от 8.15 ч. до 18.15 ч.
всеки предпоследен четвъртък на месеца
неработен ден с читатели

------------------------------------------

Американският информационен кът в Стара Загора беше открит
на 4 април 2008 г.
от г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България

Официални гости на откриването бяха: г-н Девид Сивкин (секретар по културата и печата в Посолството на САЩ), г-жа Снежана Янева – (директор на Информационно-ресурсния център на Посолството на САЩ), г-жа Раиса Йорданова (пресслужба на Посолството на САЩ), г-н Велизар Балабанов (зам.-кмет на Община Стара Загора), г-ца Мария Динева (зам.-кмет "Хуманитарни дейности" на Община Стара Загора), г-жа Донка Чарковска (зам.-председател на Постоянната комисия по култура и вероизповедания).
Събитието уважиха и американски граждани от Корпуса на мира, ученици от ГПЧЕ "Ромен Ролан", колеги и приятели от общинската администрация, от културни и неправителствени организации, с които библиотеката си партнира.

Джон Байърли, посланик на САЩ в България

Посланик Байърли надписа една от подарените от посолството книги

Фотогалерия

Отразяване на събитието в медиите
Бюлетин "Инициатива" на ТПП – Стара Загора
DARIK News

 

 

Структура

ДиректорЗаемна за дома
Слава Драганова
тел. 0886463731 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-------------------------------------------------------------

Отдели
 
Централна библиотека
6000 гр. Стара Загора
бул. Руски № 17

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време

понеделник – петък
от 8:15 ч. до 18:15 ч.
всеки предпоследен четвъртък на месеца
неработен ден с читатели
 
Комплектуване, обработка и каталогизация
тел. 0884477915
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
Главен библиотекар – Красимира Лекова
 
Заемна за възрастни
тел. 042 603950; 0884477907
Регистрира и обслужва читатели над 14-годишна възраст.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен библиотекар – Жоржета Костова


Читалня
тел. 0884477916
Обслужва читатели над 14-годишна възраст.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен библиотекар – Венета Бонева
 

Справочно-библиографска и информационна дейност
Краезнание
тел. 0884477916

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Главен библиотекар – Венета Бонева

 

Обществен информационен център
тел. 042 603950
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Сътрудник – Людмила Борисова

-------------------------------------------------------------

Детски отдел
ул. Българско опълчение № 69
Регистрира и обслужва читатели до 14-годишна възраст в заемна и читалня.
тел. 0884477903
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.rodina-bg.org/dete
Работно време
понеделник – петък
от 9:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Педагогическа читалня
Редки и ценни библиотечни документи
Отделът е в процес на пребазиране.
Обслужва читатели над 18-годишна възраст.

-------------------------------------------------------------

Филиали

Регистрират и обслужват читатели от всички възрастови групи.

Филиал “Димитър Благоев”
бул. Патриарх Евтимий № 176
тел. 0884477906 
Работно време с читатели
понеделник  петък
от 9:00 ч. до 12:00 ч.
от 12:30 ч. до 17:30 ч.

Филиал “Августа Траяна”
бул. Августа Траяна № 1 (библиотека)
тел. 0884477918
Работно време
понеделник  петък
от 8:00 ч. до 12:00 ч.
от 14:00 ч. до 18:00 ч.

Филиал “Митьо Станев”
бул. Христо Ботев № 4
тел. 042 649110; 0884477910
Работно време
от 8:30 ч. до 13:00 ч.
от 13:30 ч. до 17:00 ч.

Филиал “Лозенец”
кв. Лозенец (библиотека)
ул. Капитан Петко войвода № 54
Работно време
от 9:00 ч. до 17:30 ч.

-------------------------------------------------------------

В сградата на библиотека Родина се помещава и 
Регионален експертно-консултантски и информационен център Читалища
тел.: 0879161117
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Експерт – Милен Иванов

 

Летопис

25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто правоприемник е библиотека „Родина”.
1877 г. – В пламъците на горящия град е изпепелен целият библиотечен фонд – над 15 000 книги и периодични издания.
1895 г. – Обединяват се книгите на „Ученолюбивото дружество”, създадено 1883 г., и книгите на съществуващата дотогава библиотека към Общината – отваря се Градско читалище.
1921 г. – Културно-просветно дружество „Театър”, наследник на читалището в Железник и на „Ученолюбивото дружество” от 1883/1895 г., слага началото на театрална библиотека.
1943 г. – С решение на общото събрание се променя името на дружеството в Народно читалище „Родина”.
1945 г. – Градската управа дарява фонда на Общинската градска библиотека на „Родина” (около 7000 тома) и предоставя помещенията ѝ зад Халите за Заемна служба. Бившето казино, сега фоайе на театралния салон, се превръща в просторна и уютна Читалня.
1952/1953 г. – Библиотеката е отличена като Национален първенец.
1953 г. – Книжните фондове са пренесени в сградата на бившата акционерна банка „Български кредит” на бул. „Руски” 17. Обособява се Детски отдел.
1954 г. – Разкрити са два филиала – „Георги Димитров” и „Митьо Станев”.
1958 г. – Библиотеката е отличена като Окръжен първенец.
1967 г. – Библиотеката на бившата Девическа гимназия „Мария Луиза” е дарена на „Родина”.
1969 г. – Открит е трети филиал – „Димитър Благоев”, а двата съществуващи вече филиала стават целодневни.
1971 г. – Читалищата в Стара Загора се обединяват. Обединеното читалище носи името „Родина”.
1971 г. – Библиотеката се преструктурира в Централна и шест филиала: „Митьо Станев”, „Георги Димитров”, „Димитър Благоев”, „Климент Охридски”, „Георги Бакалов” и „Георги Кирков”. Първи директор – Нана Манолова.
1971 г. – Въвежда се единно комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечния фонд.
1973 г. – Окръжна библиотека „Захарий Княжески” предава филиала си „Наталия” на библиотека „Родина” (съществувал до 1988 г.).
1976 г. – Открит е осми филиал – „Августа Траяна”.
1977 г. – Открит е девети филиал – „Лозенец”.
1981 г. – Основан е отдел „Изкуство”.
1981 г. – Разкрива се нов отдел „Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от Старозагорската селищна система”.
1982 г. – Изготвен е проект за надстройка и основен ремонт на Централната библиотека. Основният фонд и фондът на отдел Заемна за възрастни са изнесени на депозиториум в с. Елхово.
1986 г. – Проектът не се осъществява. Фондовете са върнати отново в старата сграда. Основните книгохранилища са запечатани от Противопожарните служби (и до днес).
1987 г. – Читалнята е преместена в залата на Детски отдел, който временно преустановява дейността си.
1989 г. – ОК на Българо-съветската дружба предава библиотеката си на „Родина”.


1991 г. – Отдел „Изкуство” е закрит поради липса на база. Фондът му се прелива в отделите на Централната библиотека.
1991 г. – Старите фондове (1878 – 9.09.1944) са пребазирани в общежитието на ИПКУ. Организиран е фонд „Редки и ценни издания”.
1992 г. – Филиалите „Георги Бакалов” и „Св. Климент Охридски” се отделят от „Родина”.
1992 г. – Закрит е отдел „Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от селищната система”.
1992 г. – Детският отдел подновява дейността си в нова база на ул. „Българско опълчение” 69.
1994 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните фондове”.
1996 г. – Изградена е локална компютърна мрежа с 3 работни места. Внедряване на програмния продукт на фирма РС-ТМ ООД. „Автоматизирана библиотека” под DOS.
1996 г. – Библиотеката на Американския център в Стара Загора е дарена на „Родина”.
1997 г. – В библиотеката започва да се предлага услугата електронна поща.
1998 г. – Разширяват се услугите за читатели. Предоставен е достъп до интернет.
1999 г. – Автоматизирани са всички библиотечни и библиографски процеси, включително и обслужването на читателите в Централната библиотека. Създадени са 8 автоматизирани работни места.
2000 г. – Електронният каталог на „Родина” е представен в интернет среда в Своден каталог, поддържан на уебстраницата на фирма РС-ТМ Ltd.
2001 г. – Библиотеката става колективен член на Съюза на библиотечните и информационните работници в България.
2001 г. – Щатската библиотека на Колорадо, САЩ, става партньор на библиотека „Родина” по проект „Sisters Library”.
2002 г. – За пръв път в страната е внедрена новата версия на програмния продукт „Автоматизирана библиотека” под Windows.
2002/2003 г. – Реализиран е проект „Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. Създаден е Информационен център за хората с увреждания. 26 500 лв.
2003 г. – Предлага се нова услуга – достъп до литература в електронен вариант („говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания.
2003 г. – Включване в американско-български проект „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги” (ABLE).
2003 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2004 г. – В библиотеката действа локална компютърна мрежа с 10 работни станции и 3 потребителски компютъра.
2004 г. – Създава се уебстраницата на библиотеката (3 март 2004).
2004 г. – Библиотеката е избрана да развие един от 6-те пилотни центъра в България за предоставяне на обществена информация в публичните ни библиотеки.
2004 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в Детски отдел и филиал „Димитър Благоев”.
2004 г. – Представител на библиотеката, избран от Съюза на библиотечните и информационните работници за национален обучител по създаване на Обществени информационни центрове в българските библиотеки, участва в шестседмично обучение в Щатската библиотека на Колорадо, САЩ.
2004 г. – Спечелен е проект по програма „Помощ за библиотеките” на НЦК при МК за набавянето на книги в областта на културата.
2004 г. – Спечелен е проект за компютърна техника – целева субсидия от Министерство на културата.
2004 г. – Клуб „Млад библиотекар-доброволец” в Детски отдел.
2004 г. – От 18 до 23 септември гост на библиотеката е Bonnie McCune от Щатската библиотека в Денвър, Колорадо, партньор на библиотека „Родина” по програмата Sisters Library.
2004 г. – Регионален семинар на Проект АBLE „Библиотеката – Обществен информационен център”, организиран от библиотеката за областите Хасково, Кърджали и Стара Загора.
2004 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.


2005 г. – Семинар „Един работен ден в библиотека „Родина” с програмния продукт Автоматизирана библиотека под Windows”, организиран за читалищните библиотеки от Южна България.
2005 г. – Библиотеката е регионален координатор на честването на Деня на Европа в област Стара Загора, финансирано в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.
2005 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с художествена литература от български автори, чрез участие в конкурса на Националния център за книгата към Министерството на културата – „Българската художествена литература в нашите библиотеки”.
2005 г. – Спечелен е проектът „Модерна библиотека”, подкрепен от Обществения дарителски фонд в Стара Загора и осъществен с насрещното финансиране от Каунтърпарт Интернешънъл. Осигурени са съвременни условия за библиотечни услуги в „Родина” и РБ „Захарий Княжески”. Дооборудвани са с технически средства информационните им центрове.
2005 г. – Библиотеката е една от тридесетте библиотеки в България, допуснати за участие в проекта на Съюза на библиотечните и информационните работници „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”, подкрепен и финансиран от Британски съвет в България.
2005 г. – Библиотеката е партньор по Проект „Колко стъпки има до училище” на Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора, финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.
2005 г., 23 – 29 май – Честване на 145-годишнината на библиотека „Родина”. Тържествено представяне на Обществения информационен център пред старозагорската общественост с участието на гостите Нанси Болт, директор на проект ABLE и Филис Ларисон от Публична библиотека „Бимес” гр. Литълтън, Колорадо, САЩ.
2005 г., юни – Участие на директора на библиотеката в Годишната конференция на ALA в Чикаго, САЩ.
2005 г. – През м. септември библиотеката е домакин и съорганизатор на Националния обучителен семинар по проекта на СБИР „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”.
2005 г. – В залите на Историческия музей и на Община Стара Загора са организирани изложбите „Европейското книжовно наследство в библиотеките на Старозагорска област” и „България през погледа на една американка” – фотографии от България на Нанси Болт.
2005 г. – Първо печатно и пълнотекстово електронно издание на библиотеката – „Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора”. Своден каталог на библиотека „Родина”, РБ „Захарий Княжески”, Историческия музей и Старозагорската митрополия.
2005 г. – „Библиотека Родина гостува на книжарница „Хеликон”, нова инициатива за съвместна дейност – в книжарницата гостуват тематични изложби на книги и документи от старите фондове на библиотеката. „Възрожденско наследство”, „Учебниците говорят”, „Видни старозагорки”.
2005 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев” на ХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2006 г. – Библиотеката получава един от осемте лицензирани софтуера JAWS for Windows за хора със зрителни увреждания и провежда обучение на екипа за работа със специализирания софтуер и с компютърните програми Fine Reader (разпознаване на оптични символи) и SpeechLab 2.0 (синтезатор на българска реч).
2006 г. – БАН дарява на библиотека „Родина” пълното течение на в. „Септември” (1945 – 1990 г.).
2006 г. – Библиотеката е избрана от Посолството на САЩ в България за една от осемте публични библиотеки, в които предстои да се изгради информационен център за живота в САЩ.
2006/2007 г. – Участие в проект „Модерното читалище – център на младежки дейности”, подкрепен от Фондация „Обществения дарителски фонд – Стара Загора”.
2006 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с нова литература в конкурса „Помощ за библиотеките” на Министерство на културата.
2006 г. – Библиотека „Родина” е сред номинираните за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за подмяна на осветлението в Централната библиотека.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2006 г. – Библиотеката получава дарение от семейство Робърт Гибсън и Нели Генчева-Гибсън за пълно оборудване с технически средства на едно потребителско място.
2006 г. – Библиотеката инициира и провежда 24-часов маратон „Четяща Стара Загора” и стартира играта без край „Деца четат на деца”.
2006 г. – Участие в първата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеката – инвестиция в бъдещето”.
2006 г. – В навечерието на 24 май е експонирана първата фотоизложба „Четяща Стара Загора”.
2006 г. – Проведена е Работна среща в библиотеката за читалищни библиотекари от пловдивска област на тема „Библиотеката – Обществен информационен център”. Съвместна инициатива с Методическия отдел на НБ „Иван Вазов” – Пловдив.
2006 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2006 г., септ. – Детският отдел провежда първата  Малка нощ на музеите, галериите и... библиотеките в Стара Загора.
2006 г. – Библиотека „Родина” гостува на книжарница „Хеликон” с изложбите: „Жената – стожер на благополучното общество”, съвместно с Държавен архив, РИМ и Художествената галерия; „Читалище Родина – успехът през годините” във връзка с честването на 150 г. българско читалище; „Нестандартните книги”, съвместно с издателство „Силве”; „Колко стъпки остават до Европа”.
2006 г. – Изложба „Календари от новото хилядолетие с благослов от миналия век”, експонирана в сградата на Общината. Календари от ХХ – ХХІ в. от фонда на библиотека „Родина” и личната сбирка на фотографа Цветан Чатъшки.
2006 г. – „Да празнуваме заедно” – коледно парти за най-активните малки читатели на библиотеката и деца от Домовете. Награждаване на участниците в клуб „Приятели на библиотеката” и в играта „Деца четат на деца”.
2006 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на организираните от МК и фондация „Читалище” семинари за читалищата в областите Русе, Велико Търново и Плевен.


2007 г. – Начало на ретроконверсията на фонд „Редки и ценни”; започва електронното каталогизиране на новите носители на информация – CD, DVD.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на нови книги.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – І и ІІ сесия.
2007 г. – Проектът „Открий света на знанието с библиотеката. Чета, знам, мога!” е подкрепен от Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по програма „Дребни пари за голяма промяна”, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Учреден е детски клуб „Приятели на книгата”. Открит е Детски информационен център с две работни места за читатели до 14-годишна възраст. Изграден е детски сайт като част от сайта на библиотека „Родина”. Положено е началото на „Пътуваща библиотека” до старозагорски училища.
2007 г. – Библиотечен специалист е представител за читалищните библиотеки в Обществения експертен съвет по библиотечно дело към Министъра на културата.
2007 г. – Библиотеката организира и провежда ІІ 24-часов маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2007 г. – През м. април в сайта е разкрита нова рубрика – „Е-библиотека” на творчеството на старозагорските писатели;
2007 г. – Обявен е Национален конкурс за есе и за рисунка под надслов „Хубава си, татковино”, иницииран от „Списание „Пчелица”, съвместно с РНБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, Община Трявна и Библиотека Родина.
2007 г. – В рамките на ІІ Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеките – наша обща отговорност”, са представени новата стихосбирка на Стана Димитрова „Гласът на отражението” (с участието на проф. Елка Константинова) и „Самобитният принос на ямболските писатели в националната ни литература” (с участието на творци от Дружеството на писателите в гр. Ямбол).
2007 г. – Надежда Груева, библиотекар в библиотека „Родина” е сред номинираните за Националната награда за литература и книгоиздаване „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2007 г. – Организирани са изложбите: „Жени с принос към Стара Загора”, „С Петър Бакърджиев по света” – в книжарница Хеликон; „Френското наследство във фондовете на библиотека Родина”, „Хубава си, татковино” и „Четяща Стара Загора 2007” във фоайето на Община Стара Загора; „100 години от рождението на Емилиян Станев”, „140 г. от рождението на акад. Андрей Славов Тошев”, „155 г. от рождението на видния старозагорец Атанас Илиев” и др.
2007 г. – Добрите практики на библиотеката са презентирани на 16 семинара, организирани от МК и фондация „Читалище” за читалищата в областите Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Бургас, Ямбол, София и Стара Загора.
2007 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Първият поетически пленер „Писане от натура” с участието на Камелия Спасова, Мария Калинова, Марица Колчева и Петър Чухов.
2008 г. – На 4 април Посланик Джон Байерли открива в библиотеката един от единадесетте Американски информационни къта, изградени по програмата на Посолство на САЩ в България за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. В рамките на стипендия от 4000 долара е набавена справочна литература за Съединените Американски щати и е оборудвано с технически средства работно място за читатели.
2008 г. – Спечелен е проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2008 г. – Библиотеката организира и провежда ІІІ 24-часов маратон на четенето в Стара Загора с над 4 000 участника в проявите му – ученици, интелектуалци, граждани. Маратонът прераства в общински.
2008 г. – Библиотеката се включва в третата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеките на дневен ред!”.
2008 г. – „Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на РБ „Партений Павлович” – Силистра, и библиотека „Родина” с маршрут Стара Загора, Силистра, Букурещ, Синая, Русе, Стара Загора (10 – 12 май). Посетена е Националната библиотека на Република Румъния.
2008 г. – Библиотека „Родина” е номинирана за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2008 г. – Към детския отдел на библиотеката се създава Детско куклено студио „Слънчице”, чиято първа постановка е кукленият мюзикъл „Дядо ряпа вади”. Ръководител: Росица Гюмлиева.
2008 г., септ. – Малка нощ на музеите, галериите и библиотеките. Творческо ателие на Детския отдел пред Художествената галерия. Конкурс за рисунка „Аз обичам своя град”.
2008 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2008 г. – В пълнотекстовата „Електронна библиотека” са добавени старозагорските автори Иван Мирчев, Стойчо Стойчев, Димитър Караджов, Емил Койчев, Мая Дългъчева, Мария Донева и Виолета Бончева.
2008 г., дек. – Библиотеката се включва в Голямото четене. „Донеси любимия си роман и го подари на друг!”, съвместна инициатива с PARKMALL. Гостува писателят Стефан Кисьов.
2009 г.
– В Централната библиотека действа локална компютърна мрежа с 14 работни станции и 6 потребителски компютъра.
2009 г. – По инициатива на библиотеката, съвместно с в. Национална бизнес поща, се провежда от м. януари местна кампания „Стара Загора гласува за любим роман”. Резултатите са обявени на 23 април – Световен ден на книгата. Любимият роман на старозагорци е „Под игото” на Иван Вазов.
2009 г., февр. – Представяне на издателство Тангра ТанНакРа и среща с Петко Колев, председател на фондация Тангра ТанНакРа и проф. д-р Георги Бакалов, директор на Научния център за изследване на българите при ОБФ Тангра ТанНакРа и гл. ред. на сп. „Български векове”.
2009 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за ремонт в централната библиотека.
2009 г. – Библиотеката организира и провежда ІV Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – На 23 април, Световен ден на книгата, библиотеката обявява в партньорство с в. Национална бизнес поща кампанията „Дари книга на библиотеката – училищната, читалищната, регионалната...”.
2009 г. – В рамките на ІV Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеката – информация и комуникация за всеки”, в Община Стара Загора е експонирана изложбата на ББИА „Съвременната българска библиотека” и е проведена среща с Постоянните комисии по Образование и по Култура към Общинския съвет.
2009 г. – На библиотеката е присъдена Националната награда ”Христо Г. Данов” в категорията ”Библиотеки и библиотечно дело”.
2009 г., юни – Премиера на документалния филм на библиотека „Родина” „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – Спечелен е проектът „Малки стъпки към европейските измерения на обществената библиотека”, финансово подкрепен от Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.
2009 г. – Приведени са в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда.
2009 г., септ. – Малка нощ на музеите, галериите и библиотеките. Творческо ателие на Детския отдел в Градската художествена галерия. Конкурс за рисунка на тема: „Символите на моя град”, „Стара Загора в моите мечти”.
2009 г., септ. – Една нощ в библиотека „Родина”.
2009 г., септ. – Представител на библиотеката е член на официалната делегация на България за XXII Московски международен панаир на книгата и за откриване на Дните на българската култура в Русия.
2009 г. – Проведен е вътрешен практикум ”Стратегии на информационното търсене в Автоматизираната библиотека”.
2009 г., окт. – Организиран е пътуващ семинар „Библиотеки без граници” с маршрут Ст. Загора – Солун – Метеора - Кавала – Александруполис – Ст. Загора, в който вземат участие и централната библиотека на Тракийския университет, специалисти от Регионалния исторически музей и Държавния архив в Стара Загора. В рамките на семинара са проведени срещи с Университетската библиотека „Аристотилис” и Градската библиотека в Солун. Проучени са местните политики, практиките и опита на солунските библиотеки в използването на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство.
2009 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХVІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2009 г. – Проведен е Втори поетически пленер „Писане от натура” с участието на Яница Радева, Петър Чухов, Стоил Рошкев и Иван Ланджев.
2009 г., дек. – Представяне на книгата „Победени без да бъдем бити” от ген. Стефан Тошев и среща с внука му д-р Стефан Тошев.
2009 г.
– Добрите практики на библиотеката от работата ѝ с децата и младежите за популяризиране на четенето и за учене през целия живот са презентирани на три национални библиотечни форума.


2010 г. – Създаден е Инициативен комитет за честване 150-годишнината на библиотека „Родина” под патронажа на кмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев.
2010 г., 19 март – 150 фиданки червен американски дъб и албиция са засадени от 150 приятели, институции и организации в парк „Зеления клин” по случай 150-годишнината на библиотека „Родина”.
2010 г., 25 март Благовещение, отец Илия Тенев от Катедрален храм „Св. Димитър" отслужи молебен за здраве и благоденствие за служителите и читателите на библиотеката.
2010 г., апр. – Библиотеката организира и провежда V 24-часов маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2010 г. – Среща с поета Петър Чухов и премиера на новата му стихосбирката „Три”.
2010 г. – Представяне на ИК „Кръгозор”.
2010 г.  Първа премиера на тийнейджърския роман „Графиня Батори” и среща с писателката Юлия Спиридонова – Юлка.
2010 г. –  Библиотеката, съвместно с  Клуб „Бялата ръкавица” към арт-център „Алтера”, София, организира за първи път в Стара Загора Трубадурски двубой между старозагорската поетеса Мария Донева (със секундант Христо Карастоянов) и  Владо Любенов (със секундант Габи Генчева).
2010 г. Библиотеката се включва със своя програма в V Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Модерната библиотека – твое право!”
2010 г., 12 юни – Библиотеката е домакин на среща с Хорхе Букай, един от най-четените автори в света, гостуващ в България по покана на ИК „Хермес”. Представяне на книгата „Да се обичаме с отворени очи”. На срещата присъстват над 500 човека от Стара Загора и други селища в страната.
2010 г., юни – Среща с писателя Христо Карастоянов и премиера на новия му роман „Паякът”.
2010 г., 15 септ. – Тържествено честване на 150 години от създаването на първата обществена библиотека в Стара Загора и 150-годишния юбилей на библиотека „Родина”. Награждаване на изявени през годините библиотекари. Откриване на  документално-веществена изложба „Библиотека „Родина” в три века”.
2010 г., 29 септ. – Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944”, издание на библиотека „Родина”.
2010 г., 29 септ./1 окт. –  Библиотеката е домакин на ХVІІ традиционен есенен семинар „АБ – днес и утре”, посветен на 150 години от създаването на библиотека „Родина”, 20 години от създаването на фирмата за библиотечен софтуер РС-ТМ ООД, София и 15-годишната им съвместна дейност.
2010 г., 30 септ. – Представяне на книгата „Писма от войната” на генерал Стефан Тошев, преиздадена от внука му д-р Стефан Тошев по случай юбилея на библиотеката.
2010 г., 12 окт. – Откриване на  документално-веществената изложба „Библиотека „Родина” в три века” в НБ „Св. св. Кирил и Методий”, София. Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и на книгата „Писма от войната” на ген. Стефан Тошев.
2010 г., 28 окт. – Съветът на европейската научна и културна общност присъжда на библиотека „Родина” отличието „Златна книга” и Официален почетен статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата. Библиотеката е удостоена и с деловото отличие „Златен печат” за Европейски мениджмънт в културата.
2010 г., ноем. Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора, на ХХVІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2010 г., ноем. Откриване на  документално-веществената изложба „Библиотека „Родина” в три века” в НРБ „Иван Вазов”, Пловдив. Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и на книгата „Писма от войната” на ген. Стефан Тошев.
2010 г., 11 ноем. – Благотворителен търг на стари многоекземплярни книги по повод 150-годишнината на библиотеката, организиран в партньорство с Обществен дарителски фонд Стара Загора.
2010 г., 14 дек. – Среща с писателя Йордан Костурков и представяне на новата му книга „Рефлексии”.
2010 г. – Разработена е програма за дигитализиране на старозагорското писмено наследство във фондовете на библиотека „Родина” е сложено началото на цифровизирането му.
2010 г. – Библиотеката е определена за целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
2011 г. – Като целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” „Родина” получава 12 нови компютърни конфигурации, лаптоп, мултимедийно устройство с екран, многофункционално устройство и цветен лазарен принтер. Разкриват се четири нови потребителски места в информационния център, ситуирани в Читалня.
2011 г., март Библиотеката е съорганизатор на изложбата „Приказки безкрай... Познатият и непознатият Вадим Лазаркевич”, експонирана в РИМ, и на литературния конкурс „Моята приказка по илюстрация на Вадим Лазаркевич”.
2011 г., апр. – Библиотеката организира и провежда VІ Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2011 г., апр. – Катя Зографова и Пламен Тотев представят книгата „Не бой се и ела. П. К. Яворов и неговите любови”.
2011 г., апр. – Представяне на Емил Минчев и на новата му книга „Неограничен достъп”.
2011 г., май – В рамките на VІ Национална библиотечна седмица, проведена под надслов „Библиотеките – партньор в образованието!”, са проведени срещи с областния управител Йордан Николов и с председателя на Общинския съвет Тенчо Руканов.
2011 г., 4 май – В Европеана са публикувани първите 403 пълнотекстови записа от колекция Местен периодичен печат от Освобождението до 1947 г. на библиотека „Родина” – сп. Хризантеми, сп. Гребец, публикуваните отчети на Археологическо дружество „Августа Траяна”, на Културно-просветно дружество „Театър” (читалище „Родина – 1860”); част от алманасите и отчетите на Старозагорския департамент и др. – общо 19 книжки на 2 списания и 20 годишнини на 4 периодични сборника.
2011 г. – Среща с автограф. Евтим Евтимов и Романьола Мирославова и новата им книга „Младо вино”.
2011 г. – Извършен е основен ремонт на сградата на Детския отдел. Обявена е дарителска кампания за набиране на средства за обзавеждане на многофункционална зала за работа с децата, по безвъзмезден проект на арх. Теменуга Димова.
2011 г. – Среща с писателя Александър Гелеменов и представяне на новата му книга „Мафиотска клопка”.
20011 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора, на ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2011 г., 15 ноем. – Откриване на документалната изложба „Димитър Подвързачов и неговият кръг” на Националния литературен музей и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София, посветена на 130-годишнината на поета, и среща с Катя Зографова.
2011 г., дек. – Премиера на книгата със стихове на Мария Донева „Магазин за обли камъчета”.
2011 г. – Библиотеката получава ново дарение от Посолството на САЩ – специализирана работна станция за ранна грамотност, осигуряваща безопасно използване на Интернет и предлагаща повече от 50 образователни ресурса, съобразени с възрастовите особености на децата до 8-годишна възраст.
2011 г. – Библиотеката е удостоена с почетна грамота за дългогодишно партньорство от Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
2012 г. – Библиотеката е утвърдена като учебна база по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Проведени са 6 обучения за читалищни библиотекари по Направления 2, 4 и 5 и 1 пилотно обучение по ИКТ за хора със зрителни увреждания.
2012 г. – Сканирани, аналитично разкрити и публикувани в Европеана са сп. „Надежда”, сп. „Музикален преглед, сп. Кавал, отчети на дружествата „Добрий самарянин”, „Св. Йоан Милостивий”, „Театър”, Воден синдикат „Тунджа”, на Старозагорската окръжна постоянна комисия и др. – общо 84 книжки на 3 списания, 10 годишнини на 5 периодични сборника и 5 книги и устави на старозагорски дружества.
2012 г., 29 и 30 март – Проведена е регионална кръгла маса на тема „Състояние и перспективи на опазването и достъпа до местното книжовно културно наследство”, с участието на специалисти от ББИА, НБ ”Св. св. Кирил и Методий”, НРБ „Иван Вазов”, РБ „Пенчо Славейков”, РС-ТМ ООД и колеги от регионалните и местни културни институти.
2012 г., апр. – Библиотеката организира VІІ Маратон на четенето под мотото „Стара Загора чете Алиса”, в който се включват над 5000 участници от училища, детски градини, читалища, културни институти и неправителствени организации от цялата община.
2012 г., апр. – Среща с Евелина Ламбрева Йекер (старозагорка, живееща в Швейцария) и представяне на новия ѝ роман „Обядът на семейство Щум”.
2012 г., апр. – Представяне на младия старозагорски поет Евгени Черепов и на дебютния му роман „Добавено лято”.
2012 г., апр. – Донеси любимата си книга и я остави за друг! Библиотеката стартира Буккросинг в Стара Загора и се включва в мрежата за свободно обменяне на книги.  
2012 г., май В рамките на VІІ Национална библиотечна седмица, проведена под надслов „Библиотеките – паметта на нацията!”, са проведени срещи с г-жа Нели Калнева-Митева, народен представител, член на  Комисията по културата, гражданското общество и медиите и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то Народно събрание и с г-жа Радка Савова, председател на постоянната комисия по Култура, туризъм и вероизповедания в Общинския съвет.
2012 г., 14 май – В централното фоайе на Община Стара Загора се открива гостуващата Национална изложба на ББИА „Библиотеките – паметта на нацията!”, в рамките на която са експонирани най-ценните документи от фондовете на „Родина”. Директорът на библиотеката връчва обръщение до местните власти от Българската библиотечно-информационна асоциация и до местната власт в Стара Загора от библиотечната колегия в града.
2012 г., юни – Среща с Бистра Джонсън (старозагорка, живееща във Великобритания) и представяне на новия ѝ електронен роман „Тайните на долината на Лоара”. Авторката е представителка на четвърто поколение интелектуалци от именития старозагорски род Тангърови.
2012 г., 31 авг. – В детския отдел се отчита Младежкият литературен конкурс „Моят град – моето бъдеще”.
2012 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2012 г., септ. – По покана от Европейската дигитална библиотека, „Родина” изпраща свой представител на VI конгрес на публичните библиотеки на Испания с конференция на Европеана на тема „Обществените библиотеки – индивидуална памет и глобално наследство”, проведени в гр. Бургос.
2012 г., септ. – Една нощ в библиотека „Родина” с поезията на Иван Груев и първата стихосбирка на ученика Явор Бинев.
2012 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2012 г., ноем. – Среща с поета Владо Любенов и премиера на дебютния му роман „Емигрантът”.
2012 г., дек. – Библиотеката  участва във  Втората борса на идеи и проекти, организирана от Обществен дарителски фонд – Стара Загора и фондация „Лале”. Подписани са три договора за  партньорска дейност на обща стойност 2600 лв.
2012 г. – Библиотеката получава дарение от ПроКредит Банк България АД – офис мебели за отдел Комплектуване и обработка на БФ.

Библиотека Родина – стара и съвременна

Библиотека Родина

Библиотека "Родина" е най-голямата читалищна библиотека в България и най-старата в област Стара Загора. Тя е общодостъпна библиотека с филиална система и обслужва населението на Старозагорска община.  
Летоброенето й започва от 20/25 март 1860 г. с откриването на първото читалище в Железник по инициатива на главния класен учител Тодор Шишков и двадесетина будни старозагорци. Основана с 51 тома книги, колкото е имала библиотеката на Светиниколското училище, и с даренията на първите читалищни дейци, създадена с цел "да се спомага и подтика напред книжовното образование между съотечествениците ни", тя завършва десетата си годишнина с 15 000 тома "разни исторически, нравствени, филологически и др. от различни съдържания книги, достъпни за всички граждани".
Пламъците на 1877 г. обезкнижават Стара Загора. Изгарят старопечатни и възрожденски книги, дарени преди Освобождението от Тодор Шишков, Димитър Цонков, Петър Иванов, Захарий Княжески, Анастасия Тошева.

Днес библиотека "Родина" притежава над 300 000 тома книги, периодика, графични и картографски издания, ноти, грамофонни плочи, аудио касети, диафилми, компактдискове. Във фондовете й се съхраняват уникални старопечатна и краеведска колекции, над 14 000 печатни издания от началото на ХІХ до 50-те години на ХХ в. на български, руски, гръцки, румънски, френски, немски и английски език, обособени във фонд "Редки и ценни", сред които са ръкописите "Словесност" (1854) на Тодор Шишков, "Риторика" (1868) на Пенчо Друмев, "Химия" и "Ботаника" (1873) на Стефан Плосков, дарените библиотеки на Старозагорската градска община, на бившата Девическа гимназия "Мария Луиза", библиотеките на проф. Стефан Киров, на семейство Мильо Касабови, десетки инкриминирани през 50-те и 60-те години книги. Първи издания и годишнини, алманаси, сборници, бюлетини, исторически трудове, служебни издания, речници, справочници, учебници…

Прочети още...

Нови книги

Заглавията в Информационните бюлетини са разпределени по отрасли на знанието, а вътре в разделите – по азбучен ред. Отбелязани са и сигнатурите на книгите, като първите две букви указват отдела или филиала, в който може да бъде намерен библиотечният документ.

Прочети още...

В момента има 208 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора