Правилник за удостояване със званието Почетен гражданин на Стара Загора

Чл. 1. Този правилник определя принципите, условията и реда за удостояване със званието "Почетен гражданин на Стара Загора”.

Чл. 2. Званието се присъжда по процедурата, предвидена в този правилник, в съответствие със следните принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и честна конкуренция;
3. равнопоставеност на всички кандидати.

Чл. 3. Със званието се удостояват български и чуждестранни граждани приживе или посмъртно за:
1. значими постижения във всички области на обществения живот;
2. проявена смелост, гражданска доблест и героизъм.

Чл. 4. Званието се присъжда с решение на Общинския съвет по повод Празника на града 5 октомври и в изключителни случаи.

Чл. 5. В рамките на една календарна година се присъждат не повече от две звания "Почетен гражданин на Стара Загора". При изключително равностойни кандидатури или при възникване на извънредни обстоятелства се допуска присъждане на повече от определения брой.

Чл. 6.(1). Предложения за удостояване с почетното звание може да бъде направено от:
1. държавни и общински институции;
2.обществени и професионални организации и творчески формирования;
3. граждани на Община Стара Загора.
(2). Предложенията се подават до Председателя на Общинския съвет в писмен вид и мотивирани не по-късно в срок до 1 юни. Подадените след този срок предложения не се разглеждат.
(3). При извънредни обстоятелства предложенията се подават при възникването им.

Чл. 7. Председателят на Общинския съвет, след изтичане на срока по чл.6, ал.2 публикува постъпилите предложения в Интернет страницата на Общината и в местната преса и предава материалите на Постоянната комисия по култура и вероизповедания за събиране на допълнителни данни .

Чл. 8. Постоянната комисия по култура и вероизповедания обработва всички постъпили материали по направените предложения, като има право да:
1. изисква допълнителни данни по предложенията;
2. организира публични дискусии;
3. направи допитване до гражданството чрез: Интернет страницата на Общината, средствата за масово осведомяване, анкети, поставяне на нарочни кутии в сградата на Общината и на други общодостъпни места за набиране на мнения;
4. изисква становище на общинската администрация;
5.извърши други дейности в тази връзка по нейна преценка.

Чл. 9. В срок до 30 юли Постоянната комисия по култура и вероизповедания:
1. разглежда и обсъжда предложените кандидатури, всички постъпили материали в резултат на дейността й по предходния текст;
2. внася мотивирано становище до председателя на Общинския съвет за всяка от постъпилите кандидатури.

Чл. 10.(1). Председателят на Общинския съвет поставя постъпилите материали на разглеждане от комисия в състав: председателя на Общинския съвет, Кмета на общината и председателите на ПК.
(2). Комисията:
1. подрежда предложенията според доказания принос на номинираните за издигане авторитета на Стара Загора и общината или други негови изключителни качества и заслуги;
2. внася на заседание на Общинския съвет, предхождащо Празника на Стара Загора, одобрените кандидатури с мотивирано предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на Стара Загора".

Чл. 11. Общинският съвет взема решение с тайно гласуване и обикновено мнозинство.

Чл. 12. На празника на града, 5 октомври, Кметът на Стара Загора и Председателят на Общинския съвет, тържествено връчват на удостоените със званието "Почетен гражданин на Стара Загора" лица:
1. почетна огърлица;
2. грамота;
3. парична премия в размер на 1000 лева.

Чл. 13. Когато званието се присъжда посмъртно, символите по предходния текст се връчват на наследниците.

Чл. 14. Имената на удостоените със званието "Почетен гражданин на Стара Загора", придружени със снимка и кратки биографични данни, се вписват в специална книга, която се съхранява при Председателя на Общинския съвет.

Чл. 15. Почетният гражданин има право да бъде приеман по всяко време от Председателя на Общинския съвет и ръководството на администрацията, да изисква данни от дейността им и да участва във всички официални събития в града.

Чл. 16. Званието “Почетен гражданин на Стара Загора” може да бъде отнето:
1. когато лицето е загубило качествата, за които му е присъдено званието;
2. при извършени действия, уронващи престижа или интересите на Община Стара Загора;
3. в други случаи, при които присъденото звание не отговаря на поведението на носителя.

Чл. 17. Предложения за лишаване от звание могат да направят:
1. лицата по чл.6, ал.1 от този Правилник;
2. 1/3 от общия брой на общинските съветници.

Чл. 18. Отнемането на званието става по правилата за присъждането му по реда на този правилник.

Чл. 19.(1). Лишените от званието лица са длъжни да върнат почетните символи, връчени им по чл.11 от правилника, в едномесечен срок след приемане на решението на Общинския съвет.
(2). Решенията по лишаване от званието се вписват със забележка в относимата страница в специалната книга по чл.13 от този правилник.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Този Правилник е приет на 22-ро заседание на Общинския съвет на 08.03.2005 г. с Решение № 318 и отменя “Правилника за удостояване със званието "Почетен гражданин на Стара Загора" приет с Решение № 3 от 23-то заседание на Общинския съвет, проведено на 04.10.1993 година и допълнен с Решение № 489.4. от 41-то заседание на Общински съвет, проведено на 03.09.1998 година, допълнен с Решение № 734.4./01.10.1999 година, допълнен с Решение № 151.2/22,23.06.2000 година.
 

В момента има 163 гости и няма регистрирани потребители

Електронна библиотека

Център за доброволци

logo lid2 s
school green
sn yaneva
 

 

Детска библиотека
Електронна библиотека
Дигитална библиотека
Виртуална библиотека
Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора