25 март 1860 г. – Тържествено откриване на читалището в Железник (Стара Загора). Поставя се началото на първата обществена библиотека в града, чийто правоприемник е библиотека „Родина”.
1877 г. – В пламъците на горящия град е изпепелен целият библиотечен фонд – над 15 000 книги и периодични издания.
1895 г. – Обединяват се книгите на „Ученолюбивото дружество”, създадено 1883 г., и книгите на съществуващата дотогава библиотека към Общината – отваря се Градско читалище.
1921 г. – Културно-просветно дружество „Театър”, наследник на читалището в Железник и на „Ученолюбивото дружество” от 1883/1895 г., слага началото на театрална библиотека.
1943 г. – С решение на общото събрание се променя името на дружеството в Народно читалище „Родина”.
1945 г. – Градската управа дарява фонда на Общинската градска библиотека на „Родина” (около 7000 тома) и предоставя помещенията ѝ зад Халите за Заемна служба. Бившето казино, сега фоайе на театралния салон, се превръща в просторна и уютна Читалня.
1952/1953 г. – Библиотеката е отличена като Национален първенец.
1953 г. – Книжните фондове са пренесени в сградата на бившата акционерна банка „Български кредит” на бул. „Руски” 17. Обособява се Детски отдел.
1954 г. – Разкрити са два филиала – „Георги Димитров” и „Митьо Станев”.
1958 г. – Библиотеката е отличена като Окръжен първенец.
1967 г. – Библиотеката на бившата Девическа гимназия „Мария Луиза” е дарена на „Родина”.
1969 г. – Открит е трети филиал – „Димитър Благоев”, а двата съществуващи вече филиала стават целодневни.
1971 г. – Читалищата в Стара Загора се обединяват. Обединеното читалище носи името „Родина”.
1971 г. – Библиотеката се преструктурира в Централна и шест филиала: „Митьо Станев”, „Георги Димитров”, „Димитър Благоев”, „Климент Охридски”, „Георги Бакалов” и „Георги Кирков”. Първи директор – Нана Манолова.
1971 г. – Въвежда се единно комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечния фонд.
1973 г. – Окръжна библиотека „Захарий Княжески” предава филиала си „Наталия” на библиотека „Родина” (съществувал до 1988 г.).
1976 г. – Открит е осми филиал – „Августа Траяна”.
1977 г. – Открит е девети филиал – „Лозенец”.
1981 г. – Основан е отдел „Изкуство”.
1981 г. – Разкрива се нов отдел „Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от Старозагорската селищна система”.
1982 г. – Изготвен е проект за надстройка и основен ремонт на Централната библиотека. Основният фонд и фондът на отдел Заемна за възрастни са изнесени на депозиториум в с. Елхово.
1986 г. – Проектът не се осъществява. Фондовете са върнати отново в старата сграда. Основните книгохранилища са запечатани от Противопожарните служби (и до днес).
1987 г. – Читалнята е преместена в залата на Детски отдел, който временно преустановява дейността си.
1989 г. – ОК на Българо-съветската дружба предава библиотеката си на „Родина”.


1991 г. – Отдел „Изкуство” е закрит поради липса на база. Фондът му се прелива в отделите на Централната библиотека.
1991 г. – Старите фондове (1878 – 9.09.1944) са пребазирани в общежитието на ИПКУ. Организиран е фонд „Редки и ценни издания”.
1992 г. – Филиалите „Георги Бакалов” и „Св. Климент Охридски” се отделят от „Родина”.
1992 г. – Закрит е отдел „Централизирано комплектуване на читалищните библиотеки от селищната система”.
1992 г. – Детският отдел подновява дейността си в нова база на ул. „Българско опълчение” 69.
1994 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в отдел „Комплектуване, обработка и каталогизация на библиотечните фондове”.
1996 г. – Изградена е локална компютърна мрежа с 3 работни места. Внедряване на програмния продукт на фирма РС-ТМ ООД. „Автоматизирана библиотека” под DOS.
1996 г. – Библиотеката на Американския център в Стара Загора е дарена на „Родина”.
1997 г. – В библиотеката започва да се предлага услугата електронна поща.
1998 г. – Разширяват се услугите за читатели. Предоставен е достъп до интернет.
1999 г. – Автоматизирани са всички библиотечни и библиографски процеси, включително и обслужването на читателите в Централната библиотека. Създадени са 8 автоматизирани работни места.
2000 г. – Електронният каталог на „Родина” е представен в интернет среда в Своден каталог, поддържан на уебстраницата на фирма РС-ТМ Ltd.
2001 г. – Библиотеката става колективен член на Съюза на библиотечните и информационните работници в България.
2001 г. – Щатската библиотека на Колорадо, САЩ, става партньор на библиотека „Родина” по проект „Sisters Library”.
2002 г. – За пръв път в страната е внедрена новата версия на програмния продукт „Автоматизирана библиотека” под Windows.
2002/2003 г. – Реализиран е проект „Отворени врати”, в резултат на който библиотеката става достъпна за хора с физически увреждания. Създаден е Информационен център за хората с увреждания. 26 500 лв.
2003 г. – Предлага се нова услуга – достъп до литература в електронен вариант („говорящи книги” и традиционни библиотечни документи) за хора със зрителни увреждания.
2003 г. – Включване в американско-български проект „Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги” (ABLE).
2003 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2004 г. – В библиотеката действа локална компютърна мрежа с 10 работни станции и 3 потребителски компютъра.
2004 г. – Създава се уебстраницата на библиотеката (3 март 2004).
2004 г. – Библиотеката е избрана да развие един от 6-те пилотни центъра в България за предоставяне на обществена информация в публичните ни библиотеки.
2004 г. – Начало на автоматизацията на библиотечните процеси в Детски отдел и филиал „Димитър Благоев”.
2004 г. – Представител на библиотеката, избран от Съюза на библиотечните и информационните работници за национален обучител по създаване на Обществени информационни центрове в българските библиотеки, участва в шестседмично обучение в Щатската библиотека на Колорадо, САЩ.
2004 г. – Спечелен е проект по програма „Помощ за библиотеките” на НЦК при МК за набавянето на книги в областта на културата.
2004 г. – Спечелен е проект за компютърна техника – целева субсидия от Министерство на културата.
2004 г. – Клуб „Млад библиотекар-доброволец” в Детски отдел.
2004 г. – От 18 до 23 септември гост на библиотеката е Bonnie McCune от Щатската библиотека в Денвър, Колорадо, партньор на библиотека „Родина” по програмата Sisters Library.
2004 г. – Регионален семинар на Проект АBLE „Библиотеката – Обществен информационен център”, организиран от библиотеката за областите Хасково, Кърджали и Стара Загора.
2004 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.


2005 г. – Семинар „Един работен ден в библиотека „Родина” с програмния продукт Автоматизирана библиотека под Windows”, организиран за читалищните библиотеки от Южна България.
2005 г. – Библиотеката е регионален координатор на честването на Деня на Европа в област Стара Загора, финансирано в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България.
2005 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с художествена литература от български автори, чрез участие в конкурса на Националния център за книгата към Министерството на културата – „Българската художествена литература в нашите библиотеки”.
2005 г. – Спечелен е проектът „Модерна библиотека”, подкрепен от Обществения дарителски фонд в Стара Загора и осъществен с насрещното финансиране от Каунтърпарт Интернешънъл. Осигурени са съвременни условия за библиотечни услуги в „Родина” и РБ „Захарий Княжески”. Дооборудвани са с технически средства информационните им центрове.
2005 г. – Библиотеката е една от тридесетте библиотеки в България, допуснати за участие в проекта на Съюза на библиотечните и информационните работници „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”, подкрепен и финансиран от Британски съвет в България.
2005 г. – Библиотеката е партньор по Проект „Колко стъпки има до училище” на Гражданска неформална група от млади хора с физически увреждания от Стара Загора, финансиран от Британски съвет в България в партньорство с Център за независим живот – София.
2005 г., 23 – 29 май – Честване на 145-годишнината на библиотека „Родина”. Тържествено представяне на Обществения информационен център пред старозагорската общественост с участието на гостите Нанси Болт, директор на проект ABLE и Филис Ларисон от Публична библиотека „Бимес” гр. Литълтън, Колорадо, САЩ.
2005 г., юни – Участие на директора на библиотеката в Годишната конференция на ALA в Чикаго, САЩ.
2005 г. – През м. септември библиотеката е домакин и съорганизатор на Националния обучителен семинар по проекта на СБИР „Достъп до електронна информация за лица с увреждания в българските библиотеки”.
2005 г. – В залите на Историческия музей и на Община Стара Загора са организирани изложбите „Европейското книжовно наследство в библиотеките на Старозагорска област” и „България през погледа на една американка” – фотографии от България на Нанси Болт.
2005 г. – Първо печатно и пълнотекстово електронно издание на библиотеката – „Българската възрожденска книга в библиотеките на Стара Загора”. Своден каталог на библиотека „Родина”, РБ „Захарий Княжески”, Историческия музей и Старозагорската митрополия.
2005 г. – „Библиотека Родина гостува на книжарница „Хеликон”, нова инициатива за съвместна дейност – в книжарницата гостуват тематични изложби на книги и документи от старите фондове на библиотеката. „Възрожденско наследство”, „Учебниците говорят”, „Видни старозагорки”.
2005 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев” на ХХІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2006 г. – Библиотеката получава един от осемте лицензирани софтуера JAWS for Windows за хора със зрителни увреждания и провежда обучение на екипа за работа със специализирания софтуер и с компютърните програми Fine Reader (разпознаване на оптични символи) и SpeechLab 2.0 (синтезатор на българска реч).
2006 г. – БАН дарява на библиотека „Родина” пълното течение на в. „Септември” (1945 – 1990 г.).
2006 г. – Библиотеката е избрана от Посолството на САЩ в България за една от осемте публични библиотеки, в които предстои да се изгради информационен център за живота в САЩ.
2006/2007 г. – Участие в проект „Модерното читалище – център на младежки дейности”, подкрепен от Фондация „Обществения дарителски фонд – Стара Загора”.
2006 г. – Спечелен е проект за попълване фондовете на библиотеката с нова литература в конкурса „Помощ за библиотеките” на Министерство на културата.
2006 г. – Библиотека „Родина” е сред номинираните за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за подмяна на осветлението в Централната библиотека.
2006 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2006 г. – Библиотеката получава дарение от семейство Робърт Гибсън и Нели Генчева-Гибсън за пълно оборудване с технически средства на едно потребителско място.
2006 г. – Библиотеката инициира и провежда 24-часов маратон „Четяща Стара Загора” и стартира играта без край „Деца четат на деца”.
2006 г. – Участие в първата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеката – инвестиция в бъдещето”.
2006 г. – В навечерието на 24 май е експонирана първата фотоизложба „Четяща Стара Загора”.
2006 г. – Проведена е Работна среща в библиотеката за читалищни библиотекари от пловдивска област на тема „Библиотеката – Обществен информационен център”. Съвместна инициатива с Методическия отдел на НБ „Иван Вазов” – Пловдив.
2006 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2006 г., септ. – Детският отдел провежда първата  Малка нощ на музеите, галериите и... библиотеките в Стара Загора.
2006 г. – Библиотека „Родина” гостува на книжарница „Хеликон” с изложбите: „Жената – стожер на благополучното общество”, съвместно с Държавен архив, РИМ и Художествената галерия; „Читалище Родина – успехът през годините” във връзка с честването на 150 г. българско читалище; „Нестандартните книги”, съвместно с издателство „Силве”; „Колко стъпки остават до Европа”.
2006 г. – Изложба „Календари от новото хилядолетие с благослов от миналия век”, експонирана в сградата на Общината. Календари от ХХ – ХХІ в. от фонда на библиотека „Родина” и личната сбирка на фотографа Цветан Чатъшки.
2006 г. – „Да празнуваме заедно” – коледно парти за най-активните малки читатели на библиотеката и деца от Домовете. Награждаване на участниците в клуб „Приятели на библиотеката” и в играта „Деца четат на деца”.
2006 г.
– Добрите практики на библиотеката са презентирани на организираните от МК и фондация „Читалище” семинари за читалищата в областите Русе, Велико Търново и Плевен.


2007 г. – Начало на ретроконверсията на фонд „Редки и ценни”; започва електронното каталогизиране на новите носители на информация – CD, DVD.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на компютърна техника.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за закупуване на нови книги.
2007 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – І и ІІ сесия.
2007 г. – Проектът „Открий света на знанието с библиотеката. Чета, знам, мога!” е подкрепен от Фондация „Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по програма „Дребни пари за голяма промяна”, финансирана от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Учреден е детски клуб „Приятели на книгата”. Открит е Детски информационен център с две работни места за читатели до 14-годишна възраст. Изграден е детски сайт като част от сайта на библиотека „Родина”. Положено е началото на „Пътуваща библиотека” до старозагорски училища.
2007 г. – Библиотечен специалист е представител за читалищните библиотеки в Обществения експертен съвет по библиотечно дело към Министъра на културата.
2007 г. – Библиотеката организира и провежда ІІ 24-часов маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2007 г. – През м. април в сайта е разкрита нова рубрика – „Е-библиотека” на творчеството на старозагорските писатели;
2007 г. – Обявен е Национален конкурс за есе и за рисунка под надслов „Хубава си, татковино”, иницииран от „Списание „Пчелица”, съвместно с РНБ „Петко Р. Славейков” – Велико Търново, Община Трявна и Библиотека Родина.
2007 г. – В рамките на ІІ Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеките – наша обща отговорност”, са представени новата стихосбирка на Стана Димитрова „Гласът на отражението” (с участието на проф. Елка Константинова) и „Самобитният принос на ямболските писатели в националната ни литература” (с участието на творци от Дружеството на писателите в гр. Ямбол).
2007 г. – Надежда Груева, библиотекар в библиотека „Родина” е сред номинираните за Националната награда за литература и книгоиздаване „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2007 г. – Организирани са изложбите: „Жени с принос към Стара Загора”, „С Петър Бакърджиев по света” – в книжарница Хеликон; „Френското наследство във фондовете на библиотека Родина”, „Хубава си, татковино” и „Четяща Стара Загора 2007” във фоайето на Община Стара Загора; „100 години от рождението на Емилиян Станев”, „140 г. от рождението на акад. Андрей Славов Тошев”, „155 г. от рождението на видния старозагорец Атанас Илиев” и др.
2007 г. – Добрите практики на библиотеката са презентирани на 16 семинара, организирани от МК и фондация „Читалище” за читалищата в областите Разград, Силистра, Добрич, Сливен, Бургас, Ямбол, София и Стара Загора.
2007 г. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса. Проведен е Първият поетически пленер „Писане от натура” с участието на Камелия Спасова, Мария Калинова, Марица Колчева и Петър Чухов.
2008 г. – На 4 април Посланик Джон Байерли открива в библиотеката един от единадесетте Американски информационни къта, изградени по програмата на Посолство на САЩ в България за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. В рамките на стипендия от 4000 долара е набавена справочна литература за Съединените Американски щати и е оборудвано с технически средства работно място за читатели.
2008 г. – Спечелен е проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2008 г. – Библиотеката организира и провежда ІІІ 24-часов маратон на четенето в Стара Загора с над 4 000 участника в проявите му – ученици, интелектуалци, граждани. Маратонът прераства в общински.
2008 г. – Библиотеката се включва в третата Национална библиотечна седмица, проведена под надслова „Библиотеките на дневен ред!”.
2008 г. – „Библиотеки без граници” – пътуващ семинар на РБ „Партений Павлович” – Силистра, и библиотека „Родина” с маршрут Стара Загора, Силистра, Букурещ, Синая, Русе, Стара Загора (10 – 12 май). Посетена е Националната библиотека на Република Румъния.
2008 г. – Библиотека „Родина” е номинирана за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория „Библиотеки и библиотечно дело”.
2008 г. – Към детския отдел на библиотеката се създава Детско куклено студио „Слънчице”, чиято първа постановка е кукленият мюзикъл „Дядо ряпа вади”. Ръководител: Росица Гюмлиева.
2008 г., септ. – Малка нощ на музеите, галериите и библиотеките. Творческо ателие на Детския отдел пред Художествената галерия. Конкурс за рисунка „Аз обичам своя град”.
2008 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХV Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2008 г. – В пълнотекстовата „Електронна библиотека” са добавени старозагорските автори Иван Мирчев, Стойчо Стойчев, Димитър Караджов, Емил Койчев, Мая Дългъчева, Мария Донева и Виолета Бончева.
2008 г., дек. – Библиотеката се включва в Голямото четене. „Донеси любимия си роман и го подари на друг!”, съвместна инициатива с PARKMALL. Гостува писателят Стефан Кисьов.
2009 г.
– В Централната библиотека действа локална компютърна мрежа с 14 работни станции и 6 потребителски компютъра.
2009 г. – По инициатива на библиотеката, съвместно с в. Национална бизнес поща, се провежда от м. януари местна кампания „Стара Загора гласува за любим роман”. Резултатите са обявени на 23 април – Световен ден на книгата. Любимият роман на старозагорци е „Под игото” на Иван Вазов.
2009 г., февр. – Представяне на издателство Тангра ТанНакРа и среща с Петко Колев, председател на фондация Тангра ТанНакРа и проф. д-р Георги Бакалов, директор на Научния център за изследване на българите при ОБФ Тангра ТанНакРа и гл. ред. на сп. „Български векове”.
2009 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект за ремонт в централната библиотека.
2009 г. – Библиотеката организира и провежда ІV Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – На 23 април, Световен ден на книгата, библиотеката обявява в партньорство с в. Национална бизнес поща кампанията „Дари книга на библиотеката – училищната, читалищната, регионалната...”.
2009 г. – В рамките на ІV Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Библиотеката – информация и комуникация за всеки”, в Община Стара Загора е експонирана изложбата на ББИА „Съвременната българска библиотека” и е проведена среща с Постоянните комисии по Образование и по Култура към Общинския съвет.
2009 г. – На библиотеката е присъдена Националната награда ”Христо Г. Данов” в категорията ”Библиотеки и библиотечно дело”.
2009 г., юни – Премиера на документалния филм на библиотека „Родина” „Четяща Стара Загора”.
2009 г. – Спечелен е проектът „Малки стъпки към европейските измерения на обществената библиотека”, финансово подкрепен от Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.
2009 г. – Приведени са в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда.
2009 г., септ. – Малка нощ на музеите, галериите и библиотеките. Творческо ателие на Детския отдел в Градската художествена галерия. Конкурс за рисунка на тема: „Символите на моя град”, „Стара Загора в моите мечти”.
2009 г., септ. – Една нощ в библиотека „Родина”.
2009 г., септ. – Представител на библиотеката е член на официалната делегация на България за XXII Московски международен панаир на книгата и за откриване на Дните на българската култура в Русия.
2009 г. – Проведен е вътрешен практикум ”Стратегии на информационното търсене в Автоматизираната библиотека”.
2009 г., окт. – Организиран е пътуващ семинар „Библиотеки без граници” с маршрут Ст. Загора – Солун – Метеора - Кавала – Александруполис – Ст. Загора, в който вземат участие и централната библиотека на Тракийския университет, специалисти от Регионалния исторически музей и Държавния архив в Стара Загора. В рамките на семинара са проведени срещи с Университетската библиотека „Аристотилис” и Градската библиотека в Солун. Проучени са местните политики, практиките и опита на солунските библиотеки в използването на цифровизиращите технологии за опазване и популяризиране на печатното културно-историческо наследство.
2009 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХVІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2009 г. – Проведен е Втори поетически пленер „Писане от натура” с участието на Яница Радева, Петър Чухов, Стоил Рошкев и Иван Ланджев.
2009 г., дек. – Представяне на книгата „Победени без да бъдем бити” от ген. Стефан Тошев и среща с внука му д-р Стефан Тошев.
2009 г.
– Добрите практики на библиотеката от работата ѝ с децата и младежите за популяризиране на четенето и за учене през целия живот са презентирани на три национални библиотечни форума.


2010 г. – Създаден е Инициативен комитет за честване 150-годишнината на библиотека „Родина” под патронажа на кмета на Стара Загора проф. Светлин Танчев.
2010 г., 19 март – 150 фиданки червен американски дъб и албиция са засадени от 150 приятели, институции и организации в парк „Зеления клин” по случай 150-годишнината на библиотека „Родина”.
2010 г., 25 март Благовещение, отец Илия Тенев от Катедрален храм „Св. Димитър" отслужи молебен за здраве и благоденствие за служителите и читателите на библиотеката.
2010 г., апр. – Библиотеката организира и провежда V 24-часов маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2010 г. – Среща с поета Петър Чухов и премиера на новата му стихосбирката „Три”.
2010 г. – Представяне на ИК „Кръгозор”.
2010 г.  Първа премиера на тийнейджърския роман „Графиня Батори” и среща с писателката Юлия Спиридонова – Юлка.
2010 г. –  Библиотеката, съвместно с  Клуб „Бялата ръкавица” към арт-център „Алтера”, София, организира за първи път в Стара Загора Трубадурски двубой между старозагорската поетеса Мария Донева (със секундант Христо Карастоянов) и  Владо Любенов (със секундант Габи Генчева).
2010 г. Библиотеката се включва със своя програма в V Национална библиотечна седмица през м. май, проведена под надслов „Модерната библиотека – твое право!”
2010 г., 12 юни – Библиотеката е домакин на среща с Хорхе Букай, един от най-четените автори в света, гостуващ в България по покана на ИК „Хермес”. Представяне на книгата „Да се обичаме с отворени очи”. На срещата присъстват над 500 човека от Стара Загора и други селища в страната.
2010 г., юни – Среща с писателя Христо Карастоянов и премиера на новия му роман „Паякът”.
2010 г., 15 септ. – Тържествено честване на 150 години от създаването на първата обществена библиотека в Стара Загора и 150-годишния юбилей на библиотека „Родина”. Награждаване на изявени през годините библиотекари. Откриване на  документално-веществена изложба „Библиотека „Родина” в три века”.
2010 г., 29 септ. – Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944”, издание на библиотека „Родина”.
2010 г., 29 септ./1 окт. –  Библиотеката е домакин на ХVІІ традиционен есенен семинар „АБ – днес и утре”, посветен на 150 години от създаването на библиотека „Родина”, 20 години от създаването на фирмата за библиотечен софтуер РС-ТМ ООД, София и 15-годишната им съвместна дейност.
2010 г., 30 септ. – Представяне на книгата „Писма от войната” на генерал Стефан Тошев, преиздадена от внука му д-р Стефан Тошев по случай юбилея на библиотеката.
2010 г., 12 окт. – Откриване на  документално-веществената изложба „Библиотека „Родина” в три века” в НБ „Св. св. Кирил и Методий”, София. Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и на книгата „Писма от войната” на ген. Стефан Тошев.
2010 г., 28 окт. – Съветът на европейската научна и културна общност присъжда на библиотека „Родина” отличието „Златна книга” и Официален почетен статут на Институция с висок престиж и обществено признание в областта на културата. Библиотеката е удостоена и с деловото отличие „Златен печат” за Европейски мениджмънт в културата.
2010 г., ноем. Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора, на ХХVІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2010 г., ноем. Откриване на  документално-веществената изложба „Библиотека „Родина” в три века” в НРБ „Иван Вазов”, Пловдив. Представяне на библиографията „Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944” и на книгата „Писма от войната” на ген. Стефан Тошев.
2010 г., 11 ноем. – Благотворителен търг на стари многоекземплярни книги по повод 150-годишнината на библиотеката, организиран в партньорство с Обществен дарителски фонд Стара Загора.
2010 г., 14 дек. – Среща с писателя Йордан Костурков и представяне на новата му книга „Рефлексии”.
2010 г. – Разработена е програма за дигитализиране на старозагорското писмено наследство във фондовете на библиотека „Родина” е сложено началото на цифровизирането му.
2010 г. – Библиотеката е определена за целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”.
2011 г. – Като целева библиотека по Програма „Глоб@лни библиотеки – България” „Родина” получава 12 нови компютърни конфигурации, лаптоп, мултимедийно устройство с екран, многофункционално устройство и цветен лазарен принтер. Разкриват се четири нови потребителски места в информационния център, ситуирани в Читалня.
2011 г., март Библиотеката е съорганизатор на изложбата „Приказки безкрай... Познатият и непознатият Вадим Лазаркевич”, експонирана в РИМ, и на литературния конкурс „Моята приказка по илюстрация на Вадим Лазаркевич”.
2011 г., апр. – Библиотеката организира и провежда VІ Маратон на четенето „Четяща Стара Загора”.
2011 г., апр. – Катя Зографова и Пламен Тотев представят книгата „Не бой се и ела. П. К. Яворов и неговите любови”.
2011 г., апр. – Представяне на Емил Минчев и на новата му книга „Неограничен достъп”.
2011 г., май – В рамките на VІ Национална библиотечна седмица, проведена под надслов „Библиотеките – партньор в образованието!”, са проведени срещи с областния управител Йордан Николов и с председателя на Общинския съвет Тенчо Руканов.
2011 г., 4 май – В Европеана са публикувани първите 403 пълнотекстови записа от колекция Местен периодичен печат от Освобождението до 1947 г. на библиотека „Родина” – сп. Хризантеми, сп. Гребец, публикуваните отчети на Археологическо дружество „Августа Траяна”, на Културно-просветно дружество „Театър” (читалище „Родина – 1860”); част от алманасите и отчетите на Старозагорския департамент и др. – общо 19 книжки на 2 списания и 20 годишнини на 4 периодични сборника.
2011 г. – Среща с автограф. Евтим Евтимов и Романьола Мирославова и новата им книга „Младо вино”.
2011 г. – Извършен е основен ремонт на сградата на Детския отдел. Обявена е дарителска кампания за набиране на средства за обзавеждане на многофункционална зала за работа с децата, по безвъзмезден проект на арх. Теменуга Димова.
2011 г. – Среща с писателя Александър Гелеменов и представяне на новата му книга „Мафиотска клопка”.
20011 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора, на ХХVІІІ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2011 г., 15 ноем. – Откриване на документалната изложба „Димитър Подвързачов и неговият кръг” на Националния литературен музей и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” – София, посветена на 130-годишнината на поета, и среща с Катя Зографова.
2011 г., дек. – Премиера на книгата със стихове на Мария Донева „Магазин за обли камъчета”.
2011 г. – Библиотеката получава ново дарение от Посолството на САЩ – специализирана работна станция за ранна грамотност, осигуряваща безопасно използване на Интернет и предлагаща повече от 50 образователни ресурса, съобразени с възрастовите особености на децата до 8-годишна възраст.
2011 г. – Библиотеката е удостоена с почетна грамота за дългогодишно партньорство от Търговско-промишлена палата – Стара Загора.
2012 г. – Библиотеката е утвърдена като учебна база по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Проведени са 6 обучения за читалищни библиотекари по Направления 2, 4 и 5 и 1 пилотно обучение по ИКТ за хора със зрителни увреждания.
2012 г. – Сканирани, аналитично разкрити и публикувани в Европеана са сп. „Надежда”, сп. „Музикален преглед, сп. Кавал, отчети на дружествата „Добрий самарянин”, „Св. Йоан Милостивий”, „Театър”, Воден синдикат „Тунджа”, на Старозагорската окръжна постоянна комисия и др. – общо 84 книжки на 3 списания, 10 годишнини на 5 периодични сборника и 5 книги и устави на старозагорски дружества.
2012 г., 29 и 30 март – Проведена е регионална кръгла маса на тема „Състояние и перспективи на опазването и достъпа до местното книжовно културно наследство”, с участието на специалисти от ББИА, НБ ”Св. св. Кирил и Методий”, НРБ „Иван Вазов”, РБ „Пенчо Славейков”, РС-ТМ ООД и колеги от регионалните и местни културни институти.
2012 г., апр. – Библиотеката организира VІІ Маратон на четенето под мотото „Стара Загора чете Алиса”, в който се включват над 5000 участници от училища, детски градини, читалища, културни институти и неправителствени организации от цялата община.
2012 г., апр. – Среща с Евелина Ламбрева Йекер (старозагорка, живееща в Швейцария) и представяне на новия ѝ роман „Обядът на семейство Щум”.
2012 г., апр. – Представяне на младия старозагорски поет Евгени Черепов и на дебютния му роман „Добавено лято”.
2012 г., апр. – Донеси любимата си книга и я остави за друг! Библиотеката стартира Буккросинг в Стара Загора и се включва в мрежата за свободно обменяне на книги.  
2012 г., май В рамките на VІІ Национална библиотечна седмица, проведена под надслов „Библиотеките – паметта на нацията!”, са проведени срещи с г-жа Нели Калнева-Митева, народен представител, член на  Комисията по културата, гражданското общество и медиите и на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към 41-то Народно събрание и с г-жа Радка Савова, председател на постоянната комисия по Култура, туризъм и вероизповедания в Общинския съвет.
2012 г., 14 май – В централното фоайе на Община Стара Загора се открива гостуващата Национална изложба на ББИА „Библиотеките – паметта на нацията!”, в рамките на която са експонирани най-ценните документи от фондовете на „Родина”. Директорът на библиотеката връчва обръщение до местните власти от Българската библиотечно-информационна асоциация и до местната власт в Стара Загора от библиотечната колегия в града.
2012 г., юни – Среща с Бистра Джонсън (старозагорка, живееща във Великобритания) и представяне на новия ѝ електронен роман „Тайните на долината на Лоара”. Авторката е представителка на четвърто поколение интелектуалци от именития старозагорски род Тангърови.
2012 г., 31 авг. – В детския отдел се отчита Младежкият литературен конкурс „Моят град – моето бъдеще”.
2012 г. – Подкрепен е от Министерството на културата проект по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”.
2012 г., септ. – По покана от Европейската дигитална библиотека, „Родина” изпраща свой представител на VI конгрес на публичните библиотеки на Испания с конференция на Европеана на тема „Обществените библиотеки – индивидуална памет и глобално наследство”, проведени в гр. Бургос.
2012 г., септ. – Една нощ в библиотека „Родина” с поезията на Иван Груев и първата стихосбирка на ученика Явор Бинев.
2012 г., ноем. – Библиотеката е организатор, съвместно с Община Стара Загора и къща музей „Гео Милев”, на ХХІХ Национален младежки конкурс за поезия „Веселин Ханчев” и издава ежегодния Експресен поетичен албум от конкурса.
2012 г., ноем. – Среща с поета Владо Любенов и премиера на дебютния му роман „Емигрантът”.
2012 г., дек. – Библиотеката  участва във  Втората борса на идеи и проекти, организирана от Обществен дарителски фонд – Стара Загора и фондация „Лале”. Подписани са три договора за  партньорска дейност на обща стойност 2600 лв.
2012 г. – Библиотеката получава дарение от ПроКредит Банк България АД – офис мебели за отдел Комплектуване и обработка на БФ.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора