Цел на проекта: Увеличаване възможностите на хората с физически увреждания за реална интеграция и независим живот чрез създаване на Център за достъп до обществена информация.

Подкрепен от проект "Читалища": "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата" – "Читалища" – е проект на Министерство на културата на Република България и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) , подкрепен от Програма "Матра" на Правителството на Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие (ААМР). Целта на проекта е да засили обществената роля на читалищата като традиционни културни и образователни центрове в България и да предложи работещи модели за тяхното модернизиране и участие в развитието на местната общност.

Дейности
- Архитектурно преустройство на входа на читалищната библиотека, изграждане на рампа и поставяне на тактилна настилка;
- Създаване на специализиран информационен център в сградата на читалищната библиотека;
- Назначаване и обучение на библиотечно-информационен сътрудник от целевата група;
- Създаване и поддържане на база данни “Социално слаби и безработни с физически увреждания в Стара Загора”;
- Предоставяне на помощно-административни, библиотечно-информационни и други услуги на хората с физически увреждания;
- Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на социално слаби хора с увреждания.

Резултати
- Чрез архитектурно преустройство на входа на сградата е облекчен достъпът на хората с увреждания до информационните ресурси на центъра, библиотеката и глобалната мрежа;
- За повишаване потенциала на хората с физически увреждания са проведени информационно-образователен цикъл “Помощ за самопомощ” и цикъл срещи “Заедно на чашка кафе” на целевата група с творци и дейци на културата и граждани от Стара Загора;
- За разрешаването на наболели проблеми на хората с увреждания, читалището участва в Обществения съвет за социални дейности и закрила на детето и в учредяването на Обществен дарителски фонд към него.

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора