БЕЛЕЖКИ

 

Отнасят се само за книгите от фонда на библиотека “Родина”. Бележките съдържат допълнителни сведения и са в улеснение на бъдещи изследователи на възрожденската книжнина. Включват цялата информация, която носи конкретен екземпляр: различия с описанието в РБВК и сравнения с изследванията на Балан и Погорелов, корична информация, допечатан текст в част от тиражите, липса на страници, прибавени към кн. тяло страници, както и нашите изследвания върху някои редки или спорни издания. Цифрите преди всяка бележка сочат поредния номер на книгата в каталога.

 

8.

На задна кор. : реклама на издателя за книгата Ръководство за употреблението в Турско на новити мярки, кила и теглилки с прибавление на Закона и Устава за приспособлението им.

 

14.

На гърба на загл. стр. отпечатан текст : “Която от тия книги не ще носи долния подпис на Съчинительт й, ще се счита за подправена…”. Следва подпис с черно мастило : Г. Верин [псевдоним на Георги Каназирски - около 1906 г.]

 

16.

Деф. екз. Липсва загл. стр. и с. 5 – 12, 51 – 62, 67 – 70, 73 – 88, 113 – 157.

 

19.

Двата екз. се различават помежду си. В края на кн. един от екз. има прибавен лист “Поправки”. Вероятно става дума за допълнителен тираж на кн.

 

23.

Деф. екз. Липсват 83 - 424, 1 с. Екземлярът е без текста : “напечатани задружно с…”

 

28.

В един от екземплярите на гърба на с. 169 има текст : “Погрешка: с. 114 ред…”

 

42.

Липсва 1 с. карти.

 

45.

В кн. : 6, V І, 238 с.

 

63.

На гърба на предна кор. : Книги, съставени и преведени от И. Груев, намират ся за продан по всичкы блъгарскы книжярници (18 загл.) ; Книги за народа (8 загл.).

 

64.

В кн. липсва текст “за ученици в предуготовителни училища”. Балан, 2676 : съобщава за издание от 1863 г. с подзаглавие : “За ученици в предуготовителни училища, с упражнения”. Изданията на Серията “Малка книжница” от 1869, 1872, 1873 г. са без разширението и той ги счита за самостоятелни ; Погорелов, 599 : включва изд. 1863 г. по изт. Балан. Всички останали изд. той описва без разширение. М. Стоянов не е описал изд. 1863 г., но преписва неговото разширено загл. на всички други следващи изд.

На гърба на предна кор. : Реклама на книж. Хр. Г. Данов (10 загл.). Задна кор. : Реклама на 10 загл. от Серията “Малка книжница”. Балан сочи за това изд. цена 3 1/2 гр. В рекламата цената е 3 гр.

 

90.

Липсват с. 3 – 4.

 

110.

Липсват табл. и карта.

 

113.

В кн. : 18, 284 с.

 

146.

На задна кор. : Реклама на книж. Д. В. Манчов на издадени ръководства за първоначални ученици за 1868 и 1869 г.

 

151.

В кн. няма сведение за място на отпечатване на Ч. ІІ. Според Балан, 5243 : Ч. ІІ. е отпечатана в Букурещ, печ. Д. В. Хранов ; Погорелов, 1598 : [Виена?].

 

152.

В кн. думите “словесности” и “тетевенец” са отпечатани с буква “н” за разлика от всички останали думи, в които буквата е отпечатана с латинско “N”.

 

174.

Деф. екз. без загл. стр. Брой стр. 48.

 

187.

В кн. брой стр. : 3, 338 с., 2 карти. Вероятно при М. Стоянов “І с.” е печ. грешка.

 

207.

Екземплярът съдържа и ръкопис : Вступление за азбуката и за грамматиката во Обще. 26 с., монтирани между с. 72 и 73 на печатната кн. Още 4 с. ръкопис са монтирани между с. 162 – 163.

Тъй като библиотеката на СУ “Св. Климент Охридски” притежава екз., в който също има монтиран идентичен по съдържание, но с различен почерк ръкопис, вероятно става дума за текст, който е прибавен към печатната книга от Неофит Рилски, който е възложил на свои ученици размножаването му.

Според Атанас Илиев , текстът в екз. на БР е преписван от Захари Круша [Захари Попхристов Икономович Круша] - ученик на Неофит Рилски. Род. 1809 (1810) – поч. 1881 г.

Екземплярът има и 6 печатни стр. “Погрешности”, неотразени от М. Стоянов и Погорелов. Балан , 8037 описва в края на кн. “3 лст.”

 

222.

В книжното тяло е подвързан и ръкопис на калугерица Глигерия, калугерка от манастир Св. Св. Петър и Павел. Вероятно ръкописът е от 1848 г. Съдържа общо 88 с.

Първата част представлява също Учебник и разговорен речник на гръцки език [без да копира съдържанието на печатното издание], а във втората част е преписана поучителна светска книга : Мудрост добраго Рихарда. От французскиат на словено-болгарскиат наш язик преведена от Гавриила Крестовича, котлянца… В Будиме граде, 1837.

 

225.

На задна кор.: Реклама на издат. Изброени са градовете и книжарниците в България и Румъния, където се продава книгата. Рекламират се още две кн., преведени от Хр. Павлович. Липсва загл. стр. на екземпляра.

 

226.

На задна кор. отвън : “На тая книга цена е 2 цванцика. И где ще се нахожда за продавание, вижд на Болгарска та История назначено е”. Става дума за рекламата на задна кор. на Царственик или История болгарская – първото печатно издание на Паисиевата история славяноболгарская, преработено и издадено от Хр. Павлович.

 

231.

В кн. : “брьзотискна книгопечатница”. Под портрета на Ю. Венелин е отпечатано името на худ. Georgius Hutza .

 

234.

След повестта “Изгубеното дете” са поместени и “Стихове” (с. 33 – 34), които представляват нравствени и религиозни изводи от повестта.

 

253.

Погорелов, 723 : 44 с. Забележка: Както изглежда, краят е откъснат. Видял 1 екз. Екз. в БР е преподвързван, но също има 44 с.

 

254.

В заставките на с. 1 и 170 буквите не съставят посочените от М. Стоянов думи : “Марин – Йосиф исдави [= изправи, поправи ?]”.

На с. 1 (Евангелие от Матея, глава А), заставката сочи (едно под друго): а, в, г, д, е, ж, з, и, q , i , ai , в i , г i , д i . На с. 170 (горе) : ми, м q, и, иа, ив, иг;

(долу - Евангелие от Йоан, глава А.) : а, в, г, д, е, ж, з, и, q , i . Според авт. на бел. става дума за характерните ключове на Библията, а не за закодиран текст, какъвто твърди, че е видял М. Стоянов. Например съвременният ключ Йоан 1: 4, в църк.-слав. вариант е: Йоанн А : д, което е текстът “В него живот бе, и живот бе свят на человеците”.

 

258.

Деф. екз. Липсват ориг. кор., загл. стр., с. 1 - 8; 91 - 94; 138 - 159.

 

261.

Деф. екз. Липсват с. 41 – 76.

 

262.

Екз. съдържа „Габровското училище...”, „Завещания....” и „Сметка...”.

 

263.

Липсва загл. стр. и изд. данни.

 

277.

Липсва 1 табл.

 

278.

Брой стр. : 13 (неномерирани), 14 - 194, 5 (неномерирани). Между с. 144 и 145 има 1 л. ил. с текст : “Послушай И сраиль, и снабди творити да благо ти будет” [гравюра от ?] Szerelmey Miklos Pesten .

 

283.

Кн. подвързана в едно кн. тяло с Воскресник на същия авт. Екземплярът, който притежава РБ “Пенчо Славейков” – Варна също е подвързан с Воскресник.

 

290.

Кор. загл. Буквар или началное учение, Напечатан с иждивен и ето на Господина Д. Начовича, свищовца, и дава се в дар от сущаго на Сиромашки те дечица.

 

294.

На гърба на предна и задна кор. : Реклама на “периодически издаваеми книжки” на книжарница Хр. Г. Данов. Напредък : кн. І. (2. изд.), ІІ и ІІІ ; Книжица за народа : кн. І – V ІІ ; Летоструй или Къщен календар : Г. І – V І.

 

301.

Реклама на задна кор. : Тая книга с другите заедно т. е. учебен курс за пьрво-началните училища ще се намират за продан… [следва списък от 12 града и имената на книжарите разпространители] .

 

302.

Реклама на задна кор. : Тая книга с другите заедно т. е. учебен курс за пьрво-началните училища ще се намират за продан… [следва списък от 12 града и имената на книжарите разпространители].

 

309.

Екземпляр без 8 с. (турски текст с български букви).

 

314.

Липсва : Благословение от гръцката Цариградска патриаршия. Екземплярът има в началото на кн. 4 неномерирани стр., за които М. Стоянов и Балан, 11324 не съобщават. Погорелов, 453 не е виждал кн. Екземплярът има и 3 гравюри: на Йоан Златоуст към Божественная служба во святих отца нашего Iоанна Златоустаго; на Отец Василий Великий към Службата за него; на Отец Григорiй Двоеслов, към Божественная служба преждеосвященных. Под всяка гравюра текстът е един и същ: “Господи, возлюбих благолепiе дому твоiго, и место селенiе слави твоея”. Съдържанието (с. А) започва с гравюра на Тайната вечеря, а отделните глави завършват с винетки.

 

323.

Става дума за рядко издание, което е изследвано само от Балан.

М. Стоянов предполага, че Погорелов, 627 и 634 е включил в описа си за 1863 г. на две места една и съща книга. Погорелов не ги е виждал, а ги включва по Изт. Балан (съответно № 7430 и 10982). Книгите са с близко заглавие и еднакъв брой стр., но се различават по място на изд., издател, формат и цена.

За това издание Балан, 10982 сочи 8”, без цена. Разполагаме с екземпляр, който има на задна кор. реклама на Книжарница Д. В. Манчов за издадените през 1863 г. (8 загл.), където е посочена цената му : 1,20 гр. Височината на екз. е 17,5 см (след преподвързване), като очевидно е обрязан с 10 - 15 мм.

За другата кн. Балан, 7430, съобщава : издадена в Цариград, 16”. Цена 20 пари. Това показва, че става дума за съвършено различни книги.

Под въпрос е следователно и предположението на М. Стоянов, че изданието на Д. В. Манчев от 1863 г. е 2. изд. на издаден в Цариград, 1861 г. молитвеник.

 

341. и 342.

Ню Йоркската библия е излязла в два варианта през 1867 г. : Само с текст на бълг. ез. и с паралелен текст на църк.–слав. и бълг. Екз. на БР не е механично подвързани в един том два паралелни текста, а специално отпечатано издание, в което на лявата стр. е църк.–слав. текст, а на дясната – на бълг. ез.

 

354.

Липсва с. 108.

 

355.

Кн. завършва на с. 151, с. 152 (неномерирана) е без текст, с. 153 с. : Приложение до статия 326, с. 154 (неномерирана) е без текст. Липсват с. 155, 6. Кн. е преподвързвана.

 

364.

В кн. Ат. Илиев предполага, че преводът е от Л. Каравелов.

 

372.

Деф. екз. Липсват с. 499 до края.

 

 

Доля-Нана Чикакчиева