ИЗДАТЕЛИ, ИЖДИВИТЕЛИ И ПОКРОВИТЕЛИ

 

Тъй като е трудно да се направи разграничение между издатели, иждивители, покровители и спомоществователи през възрожденската епоха, в този показалец са включени имената на всички онези лица и организации, които имат допълнителен принос за появата на съответната книга (ако те са били упоменати в нея). За да се запази звученето на епохата, някъде е цитирана (в курсив и кавички) част от информацията за тях. Някои от лицата и организациите, които са били обозначавани по два различни начина, фигурират в препратки. Цифрите сочат пореден номер на описанието в каталога.

 

 

 

Анастасов, Андрей - “ресенец” , книжар и книгоиздател в Прилеп

301, 302

Анастасов, Андрей (Андрея) и сие 118
Ангелов, Д. - книгопродавец

176

Ангелов (Ангелиев), Димитър – книгоиздател и книгопродавец в Пловдив

56, 277

Ангелов, Кара-Никола - от Татар-Пазарджик

297

Английско общество, “което издава Священото писание за просвещение на божието слово”

287

Априлов, Васил Евстатиев 4
Арнаудов, Христо С.

7, 8, 9

Бакалоглу, Добри х. Иоан – търговец 15
Блъсков, Илия Рашков задружно с Г. Цончев, котленец 22
Блъсков, Рашко Илиев 45
(братя) Блъскови Р.[ашкови] 21
Богданов-Бойдаш, Стефан 23
Българско дружество за разпространение полезни знания вж Дружество за разпространение полезни знания  
Българско книжовно дружество 360
Българско печатарско дружество “Промишление” в Цариград – книгоиздателство и книжарница с управител Ив. Говедаров

24, 25, 26, 27, 28, 188, 189, 190, 293

Българско читалище в Цариград 186
Велев (Велиев), Филип - учител, родом от с. Габарево, казанлъшко 40
Велешки, Бранислав 237
Великов, Димчо – книговезец от Котел

94, 166

х. Вълков, х. Йордан - шуменец 48
Вълков, Стефан – “из Жеравна” 49
Габровско училище 207
Газиев, Стефан П.

150, 151, 191, 192

Григорий, митрополит “на сичката Угровлахиа” 254
Грънчаров (Гранчаров), Матея К. – “еленчанин” 75
Данов, Хр. Г. и сие – книжарница и книгоиздателство в Пловдив от 1858 с клонове в Русе и Велес

19, 20, 36, 38, 39, 42, 43, 47, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 91, 97, 107, 108, 119, 128, 129, 130, 131, 132, 156, 174, 175, 203, 205, 280, 294, 295, 296, 354, 365

Дашков, В. А.

358

Дивитчиян, Тадей – печатар и книгоиздател в Цариград

16, 17, 49, 53, 88, 118, 219, 257, 274, 314, 315, 336,

Дончов, Георги – пътуващ книгопродавец от Калофер

54, 292

Доситей, угровлахийск и митрополит 272
х. Драганов[ич], Матей – от Котел “с настояние сина его г. Драганча” 257
Дружество за разпространение на полезни знания

33, 135

Екзарх-Стоилов Бейоглу, Александър

219, 220

Желев, Ц. и С. Зафиров 106
Зафиров, Спас (Сотир) и Ц. Желев 106
Зографски манастир вж Святогорский славянобългарский общежителний монастир "Зограф"  
Иванов, Ангел - от Севлиево 112
Икономов, Тодор Поппетров – книжарница в Шумен 113
Иларион, епископ Ловчански 201
Иларион, митрополит Търновски

208, 209, 210, 211

Илиевич, Яков (Яков Илиевич С.) – “шура” на Христаки Павлович 222

Иоанович, Антон вж Камбуров, Антон Иоанович

 
Йоанович, хаджи Найден – татарпазарджичанин, “книгопродавец на сичката Славено Болгария” 123
Камбуров, Антон Иоанович - търговец в Румъния 142, 143
Карастоянов, Никола – печатар и книгоиздател в Самоков 137, 138
Кипиловски, Сава Михайлов 145
Книжевно Д.[обротворно] дружество в Шумен 23

Котов, Е. С. – драгоманин [преводач] на руското генерално консулство във Влахия

152
Манчев, Драган В. и сие – книжар и книгоиздател в Пловдив с клонове в Свищов и Битоля

136, 146, 147, 169, 170, 171, 172, 173, 323

Маринов, Ст. 55
Маркович, Нешо - родом от Кратово 167
Мартинов, Манол 46
Миладинов, Константин 179
Михайлович, Кирил [отец Кирил Хилендарец ?] – “Преподобнейший проигумен тоаже Лаври” [на Хилендарската царска лавра (Хилендарски манастир)], “родом от предели Филипополския”

378

Момчилов, Иван Н. и сие - книжар и книгоиздател в Търново и Русе

100, 101, 180, 182, 187, 195, 196, 197, 198, 305

Московско славянско благот.[ворително] общество 193
(братя) Мустакови - търго в ци от Букурещ 207
Начович, Дим. – от Свищов 290
Натанаил Зографски, архимандрит 202
Неделков, Нешо - от Копривщица 279
Неделкови, Нешо и Петър - от Копривщица 44
Неделкович, Н. П. 50, 51
Ненович, Василий Н. 206
некий любородний болгар [иждивител] “под созрението на П. Г. К” 144
Несторов, Ненчо – “севлиовец” 213

Никшич, Мелетий – “преди архимандрит Студеничи, сега архимандрит Фенечкий

378
Огнянович, Константин – “родом серб” 215
Одеско славянско благотворително общество св. св. Кирил и Методий вж Славянско благотворително общество св. св. Кирил и Методи й в Одеса  
Пасков, Калчо 102
Петрович, х. Захари – “ескизахарец” [от Стара Загора] 224
Петър, “белоградски архиепископ и всея Сербий митрополит”

276

Пишурка, Иван П. (Иван П. И. Пишурка) 236
Полизов, Анастас х. Георги – търговец 15
Попович, Стефан – търговци 15
Попович, Райно Ж.[еравненец] 161
Протестантско мисионерско книгоиздателство, основано в 1842 в Смирна и през 1857 г. пренесено в Цариград; директор Ел. Ригс

208, 229, 230, 286, 287, 288, 316, 317, 318, 319, 324, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 337, 338, 339, 341, 342, 344, 346, 347, 351, 353, 359, 363, 366, 367, 368, 370, 371,

Протопсалтович, Георги К. 212
Райнов, Христо – учител и Димчо Великов – “книговезател (котленчяни)” 166
Рилски манастир 298
Свищовски юноши 278
Свищовско учителско книжовно дружество “Напредък” вж Учителското книжевно дружество “Напредък” в Свищов  
Святогорский славянобългарский общежителний монастир "Зограф" 177

Семерджиев (Самарджиев), Цвятко (Цветко) Н. – учител

139
Славейков, П. Р. – книжарница в Цариград

98, 183

Славянско благотворително общество св. св. Кирил и Методий в Одеса 218
Смрикарев (Смрикаров), Димитър х. Иоанов – самоковец

160, 271

(братя) Смрикареви, Димитър и Христо хаджи Иванович, самоковци 52
Сребров, Михаил 168
Стайоглу, Екатерина 95
Стоянов, Иван (Иован) - родом от. с. Мердан, търновско , книжар в Свищов

111, 201, 273, 281, 282, 291

Стоянов, Петър – книжарница в Търново

103, 270

Съдружество на Българската книгопродавница в Пловдив вж Хр. Г. Данов и сие

61, 62, 81

Т. Д. - “ истаго ” 314
Тодоров, Ник.

267, 268

Тодоров, Н и С. П. Газиев 191, 192
Трувчев, И. Г. и Хр. Г. Данов 59
Учителско книжевно дружество “Напредък” в Свищов 199
Филаретов, Сава Вълчов 284
Хаджиоглу, Ангел Никол. - от Русе, търговец в Москва 35
Хамамджиев, Хр. Л. 53
Бр.[ратя] Хорозовски, йеромонах х. Теодосий, йеродякон х. Кесарий – “еленчани, управители Капиновскаго мънастиря” 197
Хранов, Димо В. и с-ие 364
Чалъков, Вълко (Малки Волко Чорбаджи К. Чаликоглу) – бегликчия [поминък на лице, откупило правото да събира турския годишен данък беглик върху овце и кози] 241
Чолаков, Васил Д. (йеромонах Константин) 299
Цончев, Г. - котленец, “задружно с” Илия Рашков Блъсков 22
Шишков, Тодор Н. 303
Щросмайер, Йос. Юр. – епископ в Дяково, Хърватско 179