БЪЛГАРСКИ КНИГИ 1806 – 1878

 

БЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИЦИ

 

1. 65

АНТИМ БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ

Първото окружно писмо на първий българский екзарх г. г. Антима. Цариград . В печатницата на “Македония, 1872. 8, 8 с. 16”.

Подп. : Антим митроп. Видинский и екзарх българский. Текст и на гръцки език. Дата : 11 апр. 1872. Цариград, Ортакюю.

БР(4)

 

2. 66

АНТИМ БЪЛГАРСКИ ЕКЗАРХ

Второ окружно писмо от негово блаженство Антима I. 8, 8 с. 16”.

Текст и на гръцки. Дата (в края) : 1872, майя 17-го, Цариград, Ортакюй.

БР

 

3. 77

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Българските книжници, или на кое словенско племе собственно принадлежи кириловската азбука? Сочини Василий Априлов. Одеса, в градската типография, 1841. 31 с. 16”.

Позволение да се печата от цензор К. Зеленецкий, 19 юли 1841.

БР, РИМ

 

4. 78

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Денница новоболгарскаго образования. Сочинение Василия Априлова, изданное им на своем иждивении в полъзу Габровскаго училища. Часть первая. Одесса, в городской типографии, 1841. 168 с. 8”.

С. 33 – 60 : Сведения за училищата в Габрово, Копривщица, Панагюрище, Сопот, Карлово, Трявна, Казанлък, Свищов, Търново, Калофер, София и Котел ; с. 60 – 64, 93 – 95 : Ода и епитафия за Ю. Венелин от Г. Пешаков.

Предг. от авт. : Одесса, июня 22-го дня, 1841 года. С. 1 – 22 : [Азб.] Указатель лиц, геогр. имен и замечательных предметов.

БР, РИМ

 

5. 80

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Болгарския граммоты, собранныя, переведеныя на русский язык и обясненныя Василием Априловым. Изданы в пользу Габровскаго училища. Одесса, в Городской типографии, 1845. 12, 132 с. 1 табл. 8”.

Посвещение : С. С. Уваров. Съдържа : Летопис на Зографския манастир и грамоти на Ив. Калиман, Шишман, молдовския войвода И. Константин и др.

БР, РИМ

 

6. 82

АПРИЛОВ, Васил Евстатиев

Заветат на Василия Евстатьева, сина Априлова. Одесса, в типографията А. Браун, 1849. 25 с. 1 обр. 4”. 2 кол.

Текст и на гръцки.

В описанието в РБВК има паралелно загл. на гр. ез.

БР(2), БЗК

 

7. 92

АРНАУДОВ, Христо Станчов

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя с приложение на сключените с чуждите държави трактати и протоколи; на издадените императорски фирмани за подвластните на империята княжества; на потребните разяснения и на азбучен указател. Преведени от турски, издават са от Христа С. Арнаудова. Т. 1. Цариград, 1871. 13, 466 с. 8”.

В превеждането е участвал и Стоил Попов.

БР, РИМ

 

8. 92

АРНАУДОВ, Христо Станчов

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя с приложение на сключените с чуждите държави трактати и протоколи; на издадените императорски фирмани за подвластните на империята княжества; на потребните разяснения и на азбучен указател. Преведени от турски, издава са от Христа С. Арнаудова. Т. 2. Цариград, [Отвън :] Imprimerie du “Phare du Bosphore”, 1872. 474 с. 8”.

Кор. год. на изд. 1873. Липсва текст : Imprimerie du “Phare du Bosphore”. На задна кор. текстът е “В книгопечатницата на Phare du Bosphore”.

В превеждането е участвал и Стоил Попов.

БР(3)*

 

9. 92

АРНАУДОВ, Христо Станчов

Пълно събрание на държавните закони, устави, наставления и високи заповеди на Османската империя с приложение на сключените с чуждите държави трактати и протоколи; на издадените императорски фирмани за подвластните на империята княжества; на потребните разяснения и на азбучен указател. Преведени от турски, издава са от Христа С. Арнаудова. Т. 3. Цариград, 1873. 495 с. 8”.

В превеждането е участвал и Стоил Попов.

Т. 4. е издаден през 1887 г. в София.

БР, РИМ

 

10. 165а

БАЛАБАНОВ, Марко Димитриев

Изложение на учението на Всеобщата православна църква с показание на различията, които ся срещат в другите християнски църкви от В. Гете, Священник и Доктор Богословия на Православната Цьква. Превел [от френски] Марко Д. Балабанов. Цариград, в печатницата на Д. Арамиана с буквите на в. “Право”, 1873. 27, 556, 8 с. 16”.

БЗК

 

11. 219

БЕНЕВ, Георги

Българското княжество от д-р Константин Иречек. Превел Г. Бенев. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 86 с. 8”.

БР, РИМ(2)

 

12. 232

БЕРОН, д-р Васил х. Стоянов Джелалски

Първа българско-френска граматика с едно изложение за българското правописание. Съчинена от Василя х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Букурещ, в печатницата на Йосиф И. Романова и съдруж., 1859. 16, 176 с. 8”.

Посвещение : Х. Стоян х. Божилович и Жейна Христова (родители на автора) и Ник. Хр. Берон. Одобрение от “И. царска цензура”.

РИМ, БМ

 

13. 234

БЕРОН, д-р Васил х. Стоянов Джелалски

Логика, първи път на български изложена от Василя Х. Стоянова-Берон, доктора медициниихирургии. Издание първо. Виена, в печатницата на Л. Сомера, 1861. 16, 212 с. 8”.

Посвещение : Христо Д. Гешоглу. С. Х. : Съставена по “Систематическое изложение логики” Карпова, 1856 ; “История на душата” Г. Шуберта, 1856 и др. В предг. има биогр. бел. за Хр. Д. Гешов.

В кн. : “Б печатницата...”.

БР(2), РИМ

 

14. 247

БЕРОН, д-р Васил х. Стоянов Джелалски

Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част І. Зоология. Клас І. Млекоподающи животни. Разряд І. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 8, 455, 1 с. 8”.

Посвещение : Кирил и Методий. Подарени на женските дружества в 16 града 54 кн. от Мария х. Г. Кисимова, съпруга на авт. Според М. Русев (цит. съч., с. 175) част от тази кн. била издавана отделно под загл. “Человек в сравнение с животните”, Болград, 1869.

В загл. думата “млекоподающи” е отпечатана “млекопидающи”.

БР*, РИМ

 

15. 251

БЕРОН (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. Издание четвертие. Букурещ, 1850. 143 с. 8 табл. образи. 16”.

За съставяне на своя буквар Берон е използувал “Дарвароват еклогар”. Букварът е станал известен с името “Рибен буквар” поради образите на риби в края.

РИМ(2)

 

16. 251

БЕРОН (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. [5. изд. пром. и доп.] В Цариград, печатница Т. Дивитчианова, 1856. 157 с. 8” .

БР*

 

17. 251

БЕРОН (Хаджи Берович), д-р Петър Атанасов

Буквар болгарский с различни поучения за болгарските училища. [6. изд.] Цариград, в печатницата Тадеа Дивичианова, 1862. 168 с. 54 образа.

БР

 

18. 294

БЛАГОЕВ, Димитър Н.

Кратко учебно земеописание. Съставено от К. Смирнов. Преведено от 12 -то издание с малки изменения и допълнения Б. П. [= Д. Благоев и Хр. Павлов]. Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и с-ие, (Печат от А. Кайс и Ф. Леб), 1874. 8”.

Часть ІІІ. За Европа в естествено, народоописателно и гражданско отношения. С притурка : Европ[ейска] Турция и Руската империя и едно наставление за как да се чьртаят харти. С 4 харти извътре, 1 на края, а 12 за чърт[ание]. Книжарница на Хр. Данов. 176 с.

В кн. липсва информация за издател ”Книжарница Хр. Г. Данов”, която идва от Изт. Балан, 11369

БР

 

19. 295

БЛАГОЕВ, Димитър Н.

Изяснение на Букваря по “нагледно-гласната метода” (как по него да преподават родители и учители). Съставил Д. Благоев. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. 18 с. 8”.

РИМ(2)*

 

20. 296

БЛАГОЕВ, Димитър Н.

Буквар по нагледна и гласна метода с 212 образа извътре. Съставил Д. Благоев (за родителите и учителите има особна книга “Обяснение на букваря…”). Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев, Виена.) 32 с. 8”

РИМ

 

21. 339

БЛЪСКОВ, Илия Рашков (Райков)

Злочестна Кръстинка. Повест народно-българска от Ил. Блъсков. Издание първо. Издава са от книжарницата на бр-я Р. Блъскови. Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област, 1870. 228 с. 8”.

С. 226 : Списък на иждивители [от гр. Шумен] ; с. 227 – 228 : Списък на спомоществователи [общини, читалища, женски дружества, книгопродавци, вестникари и издатели и др.].

БР

 

22. 356

БЛЪСКОВ, Илия Рашков (Райков)

Жален спомен за лютите рани на България през година 1876. Кн. I. Наредил Ил. Р. Блъсков. Издава същий задружно с Г. Цончев, котленец. Букурещ, печатницата на Дор. П. Куку, 1878. 64 с. 8”.

Съдържа стихове от Ив. Вазов, П. Р. Славейков и др.

БР(2), РИМ

 

23. 376

БЛЪСКОВ, Рашко (Райко) Илиев (Лилов) Папукчийски

Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъскова, а напечатани от книжевното Д [обротворно] дружество в Шюмен. [В някои екземпляри: напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш.] Книга първа. Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867. 12, 424, 1 с. 16”.

БР*

 

24. 408

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Наводнение на Дунав. Приказка нравоучителна [от Хр.Шмид]. Побългарил Стефан С. Бобчев. Издава Българското Печатарско дружество “Промишление”. Цариград, У книгопечатницата на В. “Македония”, 1871. 48 с. 8”.

Заглавие на оригинала Wasserflut am Rhein.

Пълното име на авт. е Кристоф фон Шмидт. Изт. Балан, 7631.

БР

 

25. 409

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Съкратена османска история. Издава са от Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, в книгопечатницата на А. Папазиана, 1871. 6, 191, 8 с. 8”.

Оригиналът е на френски от Fure , преводът е редактиран от П. Р. Славейков и Т. Икономов и допълнен с извадки от “Историята на Османската държава” от Хамер.

БЗК

 

26. 419

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Пътуванье около света. Преведе от френски С. С. Бобчев. Издава са от бълг. печ. друж. “Промишление”. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 2, 320 с. 16”.

Одобрение от “царското министерство на просвещението”. С. 35 – 90 : Европейска Турция. Книгата е съставена от С. С. Бобчев по Синве, Убичини, Лежан и др.

БР(2), РИМ

 

27. 441

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски], Стефана С. Бобчева. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 16, 384 с. 8”.

Посвещение : Илия Ст. Бобчев.

В кн. : “… всекидневни явьения в…”

БР(3)

 

28. 442

БОБЧЕВ, Стефан Савов

Съчинение на Минье. Животът на Франклина. Превел от френски С. С. Бобчев. Издава Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, Печатница Карапетров и друж., 1874. 6, 169, 1 с. 8”.

Пълното име на авт. е Франсоа Мари Минье.

БР(2)*, БЗК

 

29. 595

БОГОРОВ, Иван Андреов

Френско-български и българско-френски речник. Той съдържава: 1. Всичките речи с всичките им значения… 2. По-голямата част на техническите изречения от науки и занаят и всичките новоизмислени речи… 3. Същето изговаряние на френските речи, когато те ся отбиват от о бщето правило на правописанието. 4. Речник на географически и исторически имена… 5. Азбучен лист на употребливите във френский язик скъсени речи. 6. Сравнение на френските мерки и теглилки с турските от д-р И. А. Богоров. Част първа. Френско-българска част. Виена, книгопечатница Л. Соммерова, 1869. 8, 516 с.8”.

РИМ

 

30. 595

БОГОРОВ, Иван Андреов

Френско-български и българско-френски речник. Той обнема: 1. Всичките речи с всичките им значения… 2. По-голямата част на техническите изречения от науки и занаят и всичките новоизмислени речи… 3. Същето изговаряние на френските речи, когато те ся отбиват от общето правило на правописанието. 4. Речник на географически и исторически имена… 5. Азбучен лист на употребливите във френский язик скъсени речи. 6. Сравнение на френските мерки и теглилки с турските от д-р И. А. Богоров. Дял първи. Френско-българска част. Второ издание оправено. Виена, книгопечатница Л. Соммерова, 1873. 8, 512 с. 8”.

БЗК(2), РИМ, БМ

 

31. 598

БОГОРОВ, Иван Андреов

Българско-френски речник. Той обема: 1. Всичките речи на българский наш език. 2. Повечето научните речи, които са употребяват в наука, занаят и търговия. 3. . Речник на географически и исторически имена вети и нови както и кръстителните имена и по-познатите митологически. От д-р И. А. Богорова. Дял втори. Българско-френски дял. Виена, книгопечатница Л. Сомерова и др., 1871. 7, 1, 506 с. 2 колони . 8”.

БЗК(3), РИМ, БМ

 

32. 619

БОНЧЕВ, Нешо Б.

Разбойници. Драма в 5 действия от Шилера. Преведе Н. Бончев. Браила, печатница Триъгълник, 1870. 128 с. 8”.

Печатана като приложение на “Период. списание”, кн. 1 – 4.

Пълното име на авт. е Йохан Кристоф Фридрих фон Шилер. В кн. : “... в пет действия…”

БР

 

33. 684

БОТЕВ, Христо

За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от русски) [на Хр. Ботев]. Букурещ, Издало “Дружеството за разпространение на полезни знания”, 1875. (В печатницата на “Знание”.) 1, 119 с. 8”.

Пълното име на авт. е Димитрий Иванович Иловайски.

М. Стоянов никъде не казва по какъв начин е засвидетелствано преводачеството на Ботев. Балан не посочва прев., Погорелов има съмнения, че прев. е Л. Каравелов.

БР(2), РИМ

 

34. 777

БОЯДЖИЕВ, Параскева Дамянович

Оправдателен отговор от един българин на статията в "Ирис" "Източник и цел на българския въпрос". Превод от гръцки. (Книжка тврде любопитна по историческа част, и по българския въпрос.) П. Д. Бояджиев, Русс е, в печятницата на Дунавската област, 1872. 40 с. 8”.

БР

 

35. 843

БУСИЛИН, Георги поп Илиев

Български буквар на иждивение московскаго купца Ангели Николаевича Хаджогло из града Русчук. Да ся раздаде в дар учащимся юношам. Москва, в Университетската печатня, 1844. 117, 1 с. 8”. Образ на Кирил и Методий .

Цензурно позволение И. Снегирев, 22 окт. 1843.

В правописа са изоставени буквите : “ъ” и е-двойно, а буквите “з” и “ж” са заменени със знаците “ S ” и “ )-( ”.

Авт. неозначен на загл. стр. Предг. от авт., подпис : Ваш съотечественник.

БР, РИМ, БМ

 

36. 953

ВАКЛИДОВ, Христо Дочев

[Друго 2. изд.] Благонравие за детцата. Превел Хр. Д. Ваклидов. Второ издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. (В българската печатница на Янко С. Ковачев у Виена), 1875. 38, 2 с. 8”.

В кн. загл. е : Благонравие за деца.

БР, РИМ(2)

 

37. 981

ВАСКИДОВИЧ, Емануил

Перва понятия за детинско употребление когато начнът свободно да чтът. Приведени от французкий на славено-българский язик от Емануила Васкидовича. В Белград, в Княжеско-сърбската книгопечатня, 1847. 8, 4, 98 с. 4 табл. образи. 8”. Слав. букви.

Посвещение : Султан Абдул Меджид.

В кн. : “… на славенобългарский язик…”.

БР

 

38. 1013

ВЕЖЕНОВ, Стоян Делчев

Химия за главни народни училища [от М. Йованович]. Преведена [от сръбски] от С. Д. Веженов. С 10 фигури. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872. (Виена, книгопечатница Л. Сомера и сие.) 4, 119 с. 8”.

Предг. от преводача. В предг. авт. означен М. Иванович.

БР, БЗК

 

39. 1014

ВЕЖЕНОВ, Стоян Делчев

Ръководство за дръжание тръговски книги (тевтери) от Едмонд де Гранж. Превел С. Д. Веженов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Вена у печатница Л. Сомер и др.) 16, 308 с. 4, табл. 8”.

БР

 

40. 1021

ВЕЛЕВ (Велиев), Филип

Граматика гръко-българска. Съставена и първо издадена за в полза на народните български училища от Филипа Велиева. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасоглу, 1860. 1, 3, 104, 1 с. 8”.

РИМ(2)

 

41. 1056

ВЕЛИЧКОВ Петков, Константин

Невенка и Светослав. Драма в пет действия от Константина Величкова. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 123 с. 8”.

БР, БЗК, РИМ

 

42. 1064

ВИТАНОВ, Димитър

Физическа география от М. Ф. Мори. С две карти – За ветровете и морските течения. Превел Д. Витанов. Издава книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (В Прага, у книгопечятн. Милитки и Новак.) 2, 144 с. 8”.

С. 1 - 2 (неномерирани) : Предисловие, Д. Витанов, Стара Загора, 1873, Май 1-ий.

БР*

 

43. 1065

ВИТАНОВ, Димитър

Небесни светила или планетните и звездни мирове. Популярно изложение на всичките открития и теории на новата астрономия от О. М. Митчеля А. М., директора на обсерваторията в Синсинати. Превел Д. Витанов. С 41 фигура в текста. Виена, Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и С-ие). 5, 272, 4 с. 8”.

БР(2), РИМ

 

44. 1071

ВЛАДИКИН, Иван С.

Писма за службата божия в православната църква [от Андр. Муравьов]. От сръбский на българский язик от И. С. Владикин, търновца, а напечатана с иждивението на Неша Неделкова, коприщенина. В Белград, в Правителствената книгопечатница, 1858. 298, 22 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

45. 1086

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Сборник от разни съчинения. Изчерпени из французката литература и преведени с прибавления на няколко български съчинения за пример на младити, что ся занимават с писменост от Добрия В. Попова и издаден от Р. И. Блъскова. Издание първо. Цариград – Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова, 1860. 6, 238 с. 8”.

В кн. : "… от Добря В. Попова…”. Предг. от авт.

БР*, РИМ(2)

 

46. 1100

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Райна княгиня. Драма в пет действия от Д. П. Войникова. Издание второ, с прибавка от 6 картинки. Издава Манол Мартинов. Браила, печатница Х. Д. Паничкова. 1875. 104 с. 8”.

В кн.: “... Издоние 2-ро с…”.

БР(2), РИМ

 

47. 1145

ВОЙНИКОВ, Добри Попов

Ръководство за словесност с примери за упражнение в разни видове съчинения на ученици в народните ни мъжки и женски училища. От Д. Н. Войникова. Виена, 1874. Книжарница на Хр. Г. Данов, Пловдив, Русчук, Велес. (Във Виена у книгопе чатн. Л. Сомер и сие) 8, 332 с. 8”.

В кн.: “... От Д. П. Войникова. ...”

БР( 3), БЗК

 

48. 1154

ВЪЛКОВ, Йордан

Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Иордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува…, 1863. 264 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

49. 1165

ВЪЛКОВ, Стефан

Турскии буквар за българските юноши, които желаят с по-лесен способ да получат добро начало на турскиат язик. Преведен, допълнен и издаден от Стефана Вълкова из Жеравна. В типографията Тадеа Дивитчианова в Цареград, 1856. 64 с. 8”.

Славянски и арабски букви. Има екземпляри, на кориците на които е посочена 1862.

БР, РИМ

 

50. 1276

ГИНЧЕВ Шкипърнев, Цани

Катихизис за земляделието или първоначално изучавание на земляделието за в училищата и за секиго, извлечено из най-новите ръководства от Ц. Гинчева Шкипърнева. Издава Н. П. Неделкович. Второ издание. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 4, 123, 2 с. 8”.

Позволение от “царското министерство на просвещението”.

В кн. : “… от Ц. Гинчова…”.

БР

 

51. 1277

ГИНЧЕВ Шкипърнев, Цани

Две тополи или неожидана среща. Балада, написана от Ц. Гинчова Шкипьрнева. Издава Н. П. Неделкович. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1872. 120 с. 8”.

БР(3)

 

52. 1349

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров

Поучителни речи на старите философи. Превел А. П. Петрович Гранитский, а изданни от братия Димитрия и Христа Х[аджи] Иванович Смрикареви, самоковци, които ги посвящават самоковскому и цялому болгарскому юношеству. Цареград, книгопечятня “Ц. вестника”, 1854. 1, 140 с. 1 обр.

 

Предисловие от : Переводчик А. П. П. Гранитский, Константиноград, 10 Октомврия 1854.

БР

 

53. 1351

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров

Тръговско ръководство за тръгувание, промишленност, мореплавание и за търговски делания. Собствено пак за веществото на търговията; за състояниието на търговията, на земледелието и на промишлеността в европейскити държави; за монетити, камбиялити, теглилкити и меркити по търговскити градове; за дръжание на тръговски книги, за тръговски сметки и писмописания, за съчинение на главни тръговски записи с нужнити примири. С приложение на три сравнителни таблици за теглилкити и меркити по тръговскити градища и едно по азбуки, оглавление за съдръжанието на книгата [от К. Мелас]. Преведено [от гръцки] и печятано с иждивението на Хр. Л. Хамамджиев. Превод А. П. Гранитскаго с няколко прибавления. Цариград, в печятницата Т. Дивитчиянова, 1858. 4, 749 с. 3 табл., 39 с. 8”. Църк-слав. букви.

Има екземпляри с малки промени в оформяването и със 725 с.

С. 3 (неномерирана) : Предисловие [от] Издательт, Цариград, 14/26 Декемврий 1857.

БР(3), РИМ

 

54. 1352

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров

Разговори французко-български и правила за произношението на французкити букви. Писал А. П. Гранитский, а издал със свое иждивение Георгий Дончов, книгопродавец. Букурещ, книгопечатница на Йосифа Романов и съдр., 1859. 68 с. 8”.

С. 60 – 68 : Разговори на мъртвити от Фенелона.

РИМ

 

55. 1354

ГРАНИТСКИ, Анастас Поппетров

Руско-български разговори. Съставил А. П. Гранитский. Издава Ст. Маринов. Издание първо. Търново, печатница Л. Каравелов, 1878. 187 с. 8”.

РИМ(2)

 

56. 1404

ГРУЕВ Кинов, Златан

[Редактирал] Надгробный плач йли последованiе оутреннее святыя и великiя субботи, разве целаго синазаря, пророчества и апостола. Напечата ся иждивенiемъ г. Димитрия Ангелова, книгопродавца, ко оупотребленiю православновосточнымъ божiимъ церквамъ и всемъ изволяющымъ пети с. Цареград, в печатница Цар. вестника, 1858. 48 с. 8”.

Текст на църковнославянски.

Авт. Златан Груев Кинов има монашеско име Серафим, митрополит Сливенски.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

БР

 

57. 1407

ГРУЕВ Кинов, Златан

Беседа за превъзходството на въсточно-православната църква над другите църкви. От преосвященейшаго сливенскаго митрополита г.Серафима. (Извлечение от вестник “Век” [І, 13 – 29 март 1875]) Цариград, 1875. 16 с. 16”.

БР

 

58. 1416

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Сирота Цветана. Приказка, поблъгарена от Й. Груев. Цариград – Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 21 с. 8”.

Одобрение от царската цензура. Побългарена по “Бедная Лиза” от Н. Карамзин. Печатана като приложение на “Бълг. книжици”, І, 23 дек. 1858.

РИМ

 

59. 1418

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Основа на българска граматика от Йоакима Груева. Издали Х. Г. Данов и И. Г. Трувчев. Белград, В Правителствената книгопечатня, 1858. 2, 2, 133, 2 с. 8”.

В кн. : “… за блъгарска…”.

БР(2), БЗК

 

60. 1418

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Основа за българска граматика от Йоакима Груева. Второ издание преработено. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и на съдружеството в Пловдив. Във Вена, у Книгопечатн. Л. Сомера, 1862. 4, 144 с. 8”.

РИМ

 

61. 1429

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Кратка логика. Съчинение на И. Михневича, преведено [от сръбски] от Й. Груева. Издава ся от Съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера.), 1861. 10, 97 с. 8”.

РИМ

 

62. 1430

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Уроци от землеописание от Й. Груева. Издава ся от съдруж. на Бълг. книгопродавница в Пловдив. (Във Вена, у книгопечатн. Л. Сомера.), 1861. 2, 249 с. 8”.

Съставена по : Geographie de l’abbe Gaultier 1856 и Cahier d’une eleve de St. Denis.

БР

 

63. 1430

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Уроци от землеописание от Й. Груев. Пято издание. [Отвън : Естественно, гражданско и изчислително землеописание.] Цар ийград, печатница на Карапетров и друж., 1874. [?] 176 с.

Дозволение от “Царската цензура”.

В кн. кор. загл. : Уроци от Естественно, Гражданско и Исчислително землеописание.

БР(2)*

 

64. 1433

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Начяла на блъгарска граматика за ученици в предуготвителни училища от Й. Груев. Трете издание. Книжярница Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. В Прага, у книгопечатница Гинек Милитки и Новак, 1873. 79 с. – Малка книжница.

В кн. не фигурира текст “за ученици в предуготовителни училища”.

БР*

 

65. 1437

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Малко землеописание за детца от Й. Груева. 4. издание. Книжарница на Хр. Г. Данов и др. в Пловдив, Русчюк, Велес. (Вена, книгопечатн. Л. Сомерова и с-ие.), 1872. 61 с. и 1 карта. – Малка книжница.

РИМ

 

66. 1438

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Священа история за детца от Й. Груев. Трете издание. От книжярницата на Хр. Г. Данова и друж. в Пловдив. Вена, у книгопечатн. Л. Сомер и сие, 1869. 31 с.

РИМ

 

67. 1441

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставена на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан), 4, 613, 1 с. 8”.

Предг. от Й. Груев.

БР

 

68. 1447

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Въздушни явления или що е въздух, вятър, роса, слана, мъгла, облаци, дъжд, сняг, град, гръмотевица и светкавица, небесна дъга и как може да ся прокобява за времято кога ще ся развали. Книжка за народа.(Превод от полский [на И. Груев]. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. Във Виена, у печатница Л. Сомер и др.), 1870. 4, 56 с. 8”. Книжници за народа, книжка пръва.

Преводачеството на Груев е засвидетелствано от самия него в книгата му “Моите спомени”, с. 78.

БР, РИМ

 

69. 1447

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Въздушни явления или що е въздух, вятър, роса, слана, мъгла, облаци, дъжд, снег, град, гръмотевица и светкавица, небесна дъга и как може да ся прокобява за времято кога ще ся развали. Второ издание. (Превод от полский [на И. Груев]. Книжарница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес. Във Виена, у печатница Л. Сомер и др.), 1874. 59 с.

РИМ

 

70. 1452

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Физика за главни народни училища от Д. Шуберт, преведена от Й. Груев. Със 76 фигури. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и с-ие.) 4, 192 с. 8”.

Предисловие от прев. : 1 Марта, 1872, Пловдив.

БР(2)

 

71. 1456

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Трудът е чловеку длъжност и благодат или чловек изпърво бил неук и празнорък, чловеку е писано да ся труди и ради, чловеку от труд подобряло, чловек си поделил работата, всякой ся труди и работи по нещо, всякой почтен труд си врядва, кои хора не поносят на обществото и кои пак му ся за пакости вред, работа с работа ся отплаща, чловеку ничто ся не опира стига да иска и да заляга с все сърце, пестение, наука, сдружявание, пари, какво добро има у труда? Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена у книгопечатн. Л. Сомер и Сие.) 4, 92 с. 8”. – Книжка за народа, книжка третя.

С. 3 : “Тая книжка е преведена и донейдеси, спротив нашенскити потреби, пределана по такъва една книжка, издадена на хърватский язик от Святоиеронимското дружество у Загреб.” Дата : Пловдив, 1872, окт. 6. Подп. : И. Груев.

РИМ

 

72. 1457

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Учител Добре. Ново училище и пръв учител у Диваково. Добрево тегло. Добрево училище. Който не пести, не побива връх. Кражба. Любов кам отечеството и пакост. Пропаднал чловек. Кръчмареви сплетни. Годишно изпитание. Поп Богдан. С обща помощ всичко връви напред. Пожяр. Добревица. Земеделческо училище. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Соммер и Сие). 2, 92 с. 8”. – Книжница за народа, четвърта книжка.

С. 1 : “Тая книжка е преведена и нагодена по една такава, издадена на хърватски”. Дата : Пловдив, 1873, маия 30. Подп. : Й. Груев.

БР

 

73. 1462

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Млада майка от Ф. Кодима. Трудност. Рожба. Родилка и първите дни. Майка-доителка и дете-бозайниче. Кърмилница. Дете как ся отглядва без нянка. Как да ся настоява на дете за здравието му докле извади зъби. Първи зъби и отбив от нянка. Присаждание шарка. Как да ся настоява на дете през другото время, за да бъде здраво. Пръво душевно въспитаие на дете. Превел Й. Груев. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Печатана в печатница Л. Сомер и др. у Вена.) 2, 122, 1 с. 8”. – Книжница за народа, книжка седма.

В кн. текстът “... въспитание на дете...” има печ. грешка : “да дете”. На кор. : “на дете”.

БР

 

74. 1463

ГРУЕВ Пройчев, Йоаким

Оръдията за дихание, споряд здравието и хубостта по др. И. Дежмана. Дихание и орудия; лимфатически жлези; белий дроб; пищовод; пъшник; душник; коруба или гръдна празнина; преграда; кръвна или животна топлина; кроежът на носа; ларинксът; гласни връви или гласилки; пълнотата, якостта и чистотата на гласът; за кожата. Превел Й. Груев. Виена. Печатница на българското отделение Янко С. Ковачев и Сие, 1874. 34 с. 8”. – Книжница за народа, осма книжка.

РИМ

 

75. 1479

ГРЪНЧАРОВ (Гранчаров, Гранчарски), Никола Коюв

Ижица или Аз-буквица [от Д. Обрадович]. Преведена от сръбски на български от покойнаго свещеника Николая К. Гранчарова. Напечата ся за спомен на покойнаго с иждивението на брата му Матея К. Гранчарова, еленчанина. Русчюк, книгопечятницата на Дунавската област, 1867. 48 с. 8”.

РИМ

 

76. 1488

ГЮЗЕЛЕВ, Иван Недев

Програми на габровските училища. Цариград, в печатницата на Д. Арамиана с буквите на в. “Право”, 1873. 35 с. 4”.

Авторството на Гюзелев е засвидетелствано от самия него в статията му “Значението на двете думи…” в “Читалище”, ІІІ, 11, с. 981.

БР, РИМ

 

77. 1490

ГЮЗЕЛЕВ, Иван Недев

Кратка елементарна геометрия. Съкратение от елементарната геометрия на А. Давидова от И[ван] Н. Гюзелев. С 177 чъртежи в текстът. Прага, в книгопечатница на Гинек Милитки и Новак, 1873. 159 с. 8”.

РИМ

 

биография  
   

78. 1550

ДАНОВ, Христо Груев

Теоретическа и практическа числителница. Съставил Хр. Г. Данов. Второ издание, съвсем преработено и допълнено. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомерова. 6, 363 с. 8”.

РИМ

 

79. 1550

ДАНОВ, Христо Груев

Теоретическа числителница по най-новите за тоя предмет съчинения. Съставил Хр. Г. Данов. Книжярница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1870. 4, 211 с. П. 1096.

Извлечение от трето изд.

БЗК, РИМ

 

80. 1550

ДАНОВ, Христо Груев

Теоретическа и практическа числителница за ученици от средните класове и за самоуци. По най-добрите от тоя вид съчинения, съставил Хр. Г. Данов. Четвърто оправено издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк и Велес, 1874. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и Сие) [Виена]. 2, 336 с. [с фиг., табл., черт.] 8”.

Предг. от авт., Виена, 1. Септемвр 1868.

БР

 

81. 1551

ДАНОВ, Христо Груев

Кратка числителница за малки детца. Нарядил Х. Г. Данов. Издава ся от съдружеството на Блъгарската книгопродавница в Пловдив. Пеща, 1859. У книгопечятн. Алойзиа Бучянский. 86 с. 8”.

Тексът е като в № 1550, като отдел 3 е изоставен, а отдел 4 съкратен. Вж Погорелов 431.

БР

 

82. 1558

ДАНОВ, Христо Груев

Пространен христианский катихизис за православната съборна въсточна цьрква. [от Филарет Московски митрополит] . Превeл Хр. Г. Данов. Трете издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и С-iе в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомера.) 152 с. 8”

БР, БЗК

 

83. 1561

ДАНОВ, Христо Груев

Ясен І. Приказка из българската история [от Сигиз. Милковски] (От полски) превел Б. Димитров. Болград, в училищната книгопечатница, 1864. 154 с. 8.

Предполага се, че “Б. Димитров” е псевдоним на Хр. Г. Данов – вж : Хр. Г. Данов, Юбилеен сборник, с. 181.

БР

 

корица  
   

84. 1566

ДАНОВ, Христо Груев

Наръчна сметачка за лесно пронамирание стойността на едно купено или продадено нещо и за пресметвание лихвата на известна майка (капитал), дадена с определена десятнина и за известно время. От книжярницата на Хр. Г. Данова и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1867. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова.) 104 с. 8”.

БР

 

корица  
   

85. 1567

ДАНОВ, Христо Груев

Втора четеница за ученици в главни училища с 25 изображеиия. Събрана и нарядена от Хр. Г. Данов. Четвъ рто издани е. Книжарница Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1874. (Печатница на Българското отделение Я нко С. Ковачев и с-ие.) [Виена.] 114, 2 с.

БР

 

86. 1568

ДАНОВ, Христо Груев

[Редактирал] Неделни и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на цръковни проповедници. Издадени в две чясти. Книж арница на Христя Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. (В книгопечятницата Л. Сомер у Вена.) 8”. Църк.-слав. букви.

Чяст пръва. 4, 256 с.

Словата са преведени от Зл. Груев, архим. Дамаскин, В. Чолаков, архим. Гавраил, Й. Груев, Хр. П. Марков, В. Груев, Хр. В. Пулеков, Ив. Гологанов и Хр. Данов.

РИМ(3)

 

87. 1568

ДАНОВ, Христо Груев

[Редактирал] Неделни и празнични слова и поучения, извлечени из творенията на цръковни проповедници. Издадени в две чясти. Книжарница на Христя Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1868. (В книгопечятницата Л. Сомер у Вена.) 8”. Църк.-слав. букви.

Чяст втора. Поучения за през великий пост и на различни случяи.4, 291 с.

Словата са преведени от Зл. Груев, архим. Дамаскин, В. Чолаков, архим. Гавраил, Й. Груев, Хр. П. Марков, В. Груев, Хр. В. Пулеков, Ив. Гологанов и Хр. Данов.

БР, РИМ(3)

 

88. 1661

ДИВИТЧИЯН, Тадей

Собранiе церковнаго последованiя оупотребленiя ради божественныхъ церквей и хрiстолюбиваго исполненiя. Разделено на 5 части. Част перва обема осмогласника. Изданiе перво от Тадея Дивитчиянов. Цариград, печатницата на издателя, 1867. 4, 452 с. фолио.

Текст на църковнославянски.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

БЗК

 

заглавна страница биография
   

89. 1746

ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев

Здравословие, сиреч правила, за да знаем как да си вардим здравието. Сочинено на гречески и френски от целительа С. А. Сарантиева, а преведено на българскиа език от С. И. Доброплоднаго. Издание второ. [=1. изд. под ново загл.] В Земун, в И. К. Сопроновата книгопечятница, 1853. 201, 9 с. 8”.

Пълното име на авт. е С. Архиген Сарантиев. Изт. Балан, 10777.

БР

 

90. 1748

ДОБРОПЛОДНИ, Сава Хаджиилиев

Михал. Комедиа на четири действия преоготовленна от Сава И. Допроплоднаго. Издание първо. В Земун, в И. К. Сопроновата бързотиска, 1853. 46, 10 с. 8”.

Написана по подражание на “Твърдица” от Йов. Ст. Попович.

БР*

 

91. 1815

ДРИНОВ, Марин Стоянов

Поглед върху произхожданьето на българский народ и началото на блъгарската история от М. Дринова. Намира ся за продан в книжарницата на Хр. Г. Данова и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова.) 8, 100 с. 8”.

РИМ

 

92. 1816

ДРИНОВ, Марин Стоянов

Исторически преглед на българската църква от самото й начало и до днес от Марина Дринова. 1869. (Във Виена у книгопечятн. Л. Сомерова.) 8, 188, 1 с. 8”.

Предисловие от авт., Прага, 4./16. юнии 1869.

БР(3), РИМ(2), БМ

 

93. 1832

ДРИНОВ, Марин Стоянов

Заселение Балканскаго полуострова славянами. Издание Императорскаго общества истории и древностей российских при Московском университете. Москва, Катков и К., 1873. 174 с. 8”.

РИМ(2)

 

94. 1842

ДРУМЕВ, Васил

Нещастна фамилия. Българска народна повест от В. Друмев. Издава с иждивението си Д. Великов, книговезец от Котел. Издание второ. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1873. 6, 128 с. 8”.

Предг. от авт.

БР, БЗК, РИМ

 

биография  
   

95. 1873

ДУШАНОВ, Димитър Тачев

Зла жена. Смешно представление в три действия. [Отвън: и Женското сърдце. Приказка]. Побългарил [от И. Попович - Стерия] Д. Т. Душанов, издава Екатерина Стайоглу. 1870. [Цариград]. Печатница Македония. 64 с. 8”.

“Женско сърце” е преведена от Рахил Душанова.

Пълното име на авт. е Йован Стерия Попович (1806 – 1856).

БР

 

корица  
   

96. 1880

ДУШАНОВ, Димитър Тачев

Вапсанити яйца по Великден. Приказка [от Хр. Шмид] за полза на малкити българчета. Приспособил Д. Т. Душянов. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1872. 58 с. 8”.

Пълното име на авт. е Кристоф фон Шмид (1768 – 1854).

БР

 

корица заглавна страница
 

97. 1885

ДУШАНОВ, Димитър Тачев

История за Православната христианска черкова. Съставена по учебницити на Александровцити, Рудакова и Ласкариса и допълнена за Българската черкова по съчиненията на Гилфердинга, Дринова и Каролева от Д. Т. Душянова. Първо издание. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук и Велес. 1874. (Печатницата на Българското отделение Янко Ковачев и с-ие). [Виена]. 10, 277 с. 8”.

Посвещение : Екз. Антим І.

БР(2), БЗК

 

корица  
 

98. 1891

ДУШАНОВА, Рахил

Пресад на мъдрост или сбор от философски поучителни мисли и наука за възпитанието детинско и за новоужененити [от Н. Петрович]. Превела Рахыл Д. Душанов], издава П. Р. Славейков. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1869. 80 с. 16”.

На корицата : 1870.

Предг. от прев.

БР

 

99. 2622

ЕМАНОИЛОВИЧ, Йоан

Басни Есопови и от предобучений Афтониа мудреца и Гавриа елина четверостишна. С елинскаго на славенский диалект в ползу и употреблен и е славеноболгарских отроков, преведени от Йоана Еманоиловича, славеноболгарскаго учителя, татар-пазарджичанина. Издание перво. В Белграде, в Правителственей книгопечатне, … [1852], индикта … [10] месеца юний. 43 л. 8”.

Текст на църковнославянски. Според Ив. П. Славейков (Сб. Нар. умотв., кн. 15, с. 301) басните били преведени от Неофит Рилски.

В описанието в РБВК цифрите на годината и месеца са с църк.-слав. букви.

БР

 

100. 2652

ЕНЧЕВ, Димитър Поптенев

Физическа география. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. (С 25 чъртежи.) От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново (и Русе). 1873. 144, 4 с. 8”.

Книгата е печатана по всяка вероятност в п-цата на Л. Сомер във Виена.

БР

 

101. 2653

ЕНЧЕВ, Димитър Поптенев

Космография. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Със 101 фигура. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1873. (Във Виена, у книгопечатница Л. Сомер и сие.) 4, 200, 4 с. 8”. гр.

БЗК

 

корица биография
 

102. 2673

ЖЕКОВ, Недьо (Недялко) Николов

Стълп православия или кратки чърти от животописания святаго преподобнаго богоноснаго отца нашего Теодосия Търновскаго. (Издава Калчо Пасков). Белград, 1867. (Книгопечатня А. Андричя). 12, 15 с. 8”.

Посвещение: Българскому священству. Авторът Недялко Жеков из Лясковец е подписан в края на предговора.

БР

 

103. 2713

ЖИВКОВ, Никола Атанасов

Гусла с песни. От Никола Живков. Книжка І. Второ издание. Търново, издава Книжарницата на Петра Стоянова, 1878. (Търново, в печатницата на Л. Каравелова.) 56 с. 16”.

В кн. : “Книга І.”, 50 с.

С. 3 : “Към читателите.” акростих „Купете ми гуслата.” ; с. 4 : Посвещение “Като първа книга която са печата в свободна България, посветявам в вечна спомен Маиору Н. А. Киряеву първый Генералный предводител на българските юнаци в Сърбия…”, 24 февруарый.

БР

 

104. 2726

ЖИНЗИФОВ, Райко (Ксенофон) Иванов

Новобългарска сбирка. (Слово за пълкът Игорев, превод от староруский язик. Краледворска ръкопис, превод от чешский язик. Гусляр Тараса Шевченка, превод от малоруско наречие. Новобългарска гусла). Москва, в книгопечатницата Бахметева, 1863. 186, 2 с. 8”.

Жинзифов е посочен като преводач на няколко места в текста.

БР

 

заглавна страница биография
 

105. 2850

ЗАПРЯНОВ, Тодор (Божидар, Богдан)

Душица. Нъравствена прикаска [от И. Богданович] (превел) Б. Запрянов. Букурещ, в книгопечатницата Стефана Расидескова, 1865. 76 с. 8”.

С. 3 : За издаването помогнал и насърчил Н. Д. Бакалов.

БР

 

заглавна страница биография
 

106. 2873

ЗАФИРОВ, Спас (Сотир)

Блъгарска гъсла. Издава ся с иждивения на С. Зафирова и Ц. Желева. Цареград, у книгопечятницата на Ц. вестник, 1857. 78 с. 8”.Църк.-слав. букви и гръцки ноти.

С. 3 – 34 : “Опитание на гуслено творение” от С. Зафиров ; с. 35 – 62 : “Нови и стари песни народни” ; с. 62 – 66 : “Турски” ; с. 67 – 70 : “Разни” от С. Зафиров (за Ю. Венелин, Хр. Павлович и др.).

БР

 

107. 2874

ЗАФИРОВ, Спас (Сотир)

Практическо изучение французкий язик по Олендорфовата метода. От С. Зафирова. Издава ся от книжарницата на Хр. Г. Данова и на съдружеството в Пловдив. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера), 1862 [- 1864]. 8”.

Ч. ІІ. 1864. 227 – 478 с.

БР

 

108. 2874

ЗАФИРОВ, Спас (Сотир)

Практическо изучение на французский язик по Олендорфовата метода. Побългарил С. Зафиров. Второ издание. Издава Книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Българската Печатница на Янко С. Ковачев у Виена.)

Ч. І. 186 с.

Предг. от прев.

БР(2)

 

109. 2881

ЗАХАРИЕВ, Стефан

Невянка, болярска дъщеря. Приказка (прекроена [по “Наталья боярская дочь” от Н. Карамзин] от г-на Стефана Захариева из Татар Пазарджик, а поправена от П. Р. Славейков). Цариград, в книгопечатницата на Македония, 1867. 56 с. 8”.

РИМ

 

110. 2886

ЗАХАРИЕВ, Стефан

Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица на различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта. 8”.

С. 3 – 11 : “Към ученолюбивити читатели” и Предговор от авт. ; С. 67 – 68 : летописен разказ на поп Методи Драгинов за помухамедачването на чепинци през 1657 г.

БР*, РИМ

 

111. 2903

ЗЛАТЕВИЧ, Христо Михайлов

Священа история. Част първа ветхаго завета, част втора новий завет. Написа ся от Христя Михаил Златева, а издава ся с пристоянието на Иована Стоянова свищовчанина (книгопродавца и жителя свищовскаго), родом из село Мердана в Търновското окружие. В Белград, в правителственната типография, 1854. 8”. Църк.-слав. букви.

Ч. І. Вехтаго завета. 10, 152 с.

Ч. ІІ. 53, 8 с. е излязла същата година.

БР

 

заглавна страница биография
 

112. 2933

ИВАНОВ, Ангел

Воскресник, содержащий воскресния служби и в края с няколко примери за мусическото правописание. Преведен от елинский на славянский язик и сочинен по подражанию Петра Лампадария и по пению великия нашея Христове церкве Константинополстей от Ангела Иоанова, севлиевца, предстоянием и иждивением истаго. Прегледа ся и одобри ся от певците на великата церква. В Константинограде, напечата ся в Патриаршеской Типографий от директора г. Стефана Ламбадария, 1859. 5, 3, 191 с. 8”.

Тескт на църковнославянски с гръцки ноти.

В кн. фамилията Лампадарий е изписана и Ламбадарий.

БР, РИМ

 

113. 2936

ИВАНОВ, Ангел

Стихирар, който содержава самогласните стихири и слави, тропари и кондаци, на всичките празници от триода и пентикостаря. Сочинися на славянский язик по новата метода на церковното пение от Ангела Иоанова, севлиевца. В Константинограде. Напечата ся в типографията на Вестник “Македония”, 1868. 18, 304 с. 8”.

Текст на църковнославянски с гръцки ноти.

БР*

 

114. 3020

ИВАНОВ, Петър

Стихотворения от П. Иванов (Стара Загора). I. Цариград, в печатницата на “Напредък”, 1875. 141 с. 16”.

Посвещение на К. Ганчев.

БР, РИМ

 

115. 3101

ИКОНОМОВ (Економович), Георги Янакиев

Краткий най-новий писмовник от Георгия Економова дупничанина. Букурещ, в книгопечатнята Йосифа Копайнига, 1856. 6, 32 с. 8”.

Предг. от авт., който съдържа и сведения за неговата педагог. и книжовна дейност.

В кн. : “… от Георгия Экономова”.

БР

 

корица биография
 

116. 3137

ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров

Кратка българска читанка от Тодора Икономова. Печатана от книжницата на Тод. Икономова в Шюмен. Издание второ. Русчюк, в книгопечатницата на Дунавската област, 1868. 71 с. 8”.

БР

 

корица заглавна страница
 

117. 3198

ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров

Избиранието на българский екзарх. Цариград. В печатницата на в. “Македония”, 1872. 32 с. 16”.

В края : Дата : Цариград, 1 март 1872. Подп. Т. И. = Тод. Икономов ?

БР(3)

 

118. 3199

ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров

Воскресник или черковно въсточно песнопение, содержающе осмогласника, утренните стихири и последованието на литургията. Написан от Т. Икономова. Напечатан же иждивением Андреа Анастасова и сие. Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана, 1872. 16, 370 с. 4”.

Текст на църковнославянски и гръцки ноти.

РИМ

 

119. 3208

ИКОНОМОВ, Тодор Поппетров

Ръководство за словосъчинение на българский язик. Наредил Т. Икономов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Българската печатница на Янко С. Ковачев.) [Виена] 58, 1 с. 8”.

РИМ

 

заглавна страница биография
 

120. 3220

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ

Православное оучение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано, позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеската печатня, 1844. 2, 8, 232, 28 с. 8”.Църков.-слав. букви.

Мото : Стих от Библията. Посвещение : Х. Стоян Михалюв и Х. И ордана Х. Стояновна (родители на преводача). Цензурно позволение (на гр. език) от църковната епитропия, 13 авг. 1844.

С. 220 – 229 : За употребеното правописание в преводат [правила].

Светско име на прев. Иларион Макариополски е Стоян Ст. Михайловски.

БР

 

121. 3228

ИЛАРИОН ХИЛЕНДАРСКИ

Во славе Святия, Единосъщния, животворящия и неразделимия Троици, Отца и Сина и Святаго Духа. Напечата ся книга сия Кратка богословия, нужна всякому православному християнину. Съчинена от святаго Димитрия Ростовскаго и на българский язик нарядена [от Х. Д. Илариона и Л. Павлева] и втори път препечатана. 1870. [Самоков, в печатницата на Карастоянов.] 42 л. 8”.

В някои екземпляри годината е 1871.

БР

 

заглавна страница биография
 

122. 3239

ИЛИЕВ, Атанас Трифонов

Д. И. Писарев. Съкратена история на умственното развивание в Европа. Превел [от руски] Ат. Т. Илиев. Книжка І. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1875. 72 с. 8”.

Позволени от Министерството на просвещението.

Оригиналът е на английски от Дж. Дрепер.

БР(3), РИМ

 

заглавна страница биография
 

123. 3267

ЙОАНОВИЧ (Йованович), Хаджи Найден

Свиток Богоматере, или молитва пресвятия Богородици и собеседование грешника с Богородицею; 10 заповеди божия на двою скрижалех Моисею предания; 3 совети евангелистий; 7 тайн новаго завета; 3 добродетели, глаголемия богословния; 4 добродетели главния; 7 даров духа святаго; Плоды Духа Святаго; 7 дел милости, телу надлежащих; 7 дел милости духовних; 7 грехов смертних, имже противостоят честния добродетели; 9 блаженств евангелских; 5 чувств телесних; 5 чувств душевних; 4 последняя и достойнопамятная. Напечата ся с иждивение от Хаджи Найдена Иоановича, татарпазарджичанина, книгопродавца. К благоговению православних чад восточния Церкве [отвън : преведена от Греческаго язика к благоволению православних чад Восточния Церкве.]. В Белграде, в Княжеско-сербстей типографий, 1853. 24 с. 16”.

Текст на църковнославянски.

БР(2)

 

124. 3313

ЙОШЕВ, Георги

Последни часове от животат на император Николай първий. Преведе от руский на българский язик Георгий С. Иошев. Издание първо. Одеса, в типографията Францова, 1 856. 40 с. 1 образ, 8”.

Руско цензорно позволение.

В кн. : “Преведе от русский язик на българский”.

БР

 

125. 3314

Йошев, Георги

Кратка всеобща история и прости разкази ради юношества [от Н. Берте], превел от руский язик Георгий С. Йошев. С въпроси за повторениие на разказите, с общо хронологическо обозрение на историята и с 4 исторически харти. Белград, в Княжеско - сьрбската книгопечатня, 1861. 16, 363, 13 с. 8”.

БР

 

126. 3384
КАЛЯНДЖИ
, Павел Цанев (Клатев)

Другар за детцата. Нареден от Павла Калянджи. Одеса, в книгопечатницата на П. Францова, 1863. 7, 213, 1 с. 8”.

Посвещение : Ив. С. Калянджи и Влад Ив. Калянджи. Руско цензурно одобрение. Отд. ІV “Родина и отечество” е съставен от В. Друмев.

РИМ

 

127. 3580

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Български глас. От БРЦК [Български революц. центр. комитет]. Женева. [Букурещ, печатница на в-к “Свобода”], 1870. 24 с. 8”.

БР

 

128. 4136

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. I. За старите индийци и египтяне. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1873. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ,) 12, 76 с. 8”.

Преводачеството на Л. Каравелов (и за 5-те книжки) е според Балан.

БЗК, РИМ

 

129. 4137

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. IІ. За старите финикияне, асирияне и перси. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1873. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 54 с. 8”.

РИМ

 

130. 4332

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. ІІІ. За старите гърци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Хр. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 114 с. 8”.

РИМ

 

131. 4333

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. ІV. За старите римляне. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 82 с. 8”.

РИМ

 

132. 4334

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Разкази за старовременните хора. V. За старите евреи и китайци. (Превод от руски.) Издала книжарницата на Х. Г. Данова и С-ие в Пловдив, в Русчук и във Велес, 1874. (В печатницата на Д. Иванеска в Букурещ.) 72 с. 8”.

РИМ

 

133. 4335

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Личо Стойчев. За топлината и за светлината или що е живот. Издание второ. Букурещ, 1874. (В печатницата на Д. Иванеска.) 80 с. 8”. – Детска библиотека № 3.

БР

134. 4336

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Историческо обозрение на България от Г. Бобриков. (Превод от руски.) Букурещ, 1874. (В печатницата на Д. Иванеска.) 79 с. 8”.

РИМ(2)

 

135. 4407

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

Кирил и Методий, български просветители. (Издало “Българското дружество за разпространение полезни знания.”) Букурещ, 1875. (В печатницата “Знание”.) 64 с. 8”.

Мото : Стихотв. от Л. Каравелов. Авторството на Каравелов е според Балан.

БР, РИМ

 

136. 4408

КАРАВЕЛОВ, Любен Стойчев

[Съставил] Сокол. Сборник от разни списания за прочитане. (За учебните заведения.) Книга първа. Издала книжарницата на Д. Манчова и С ие в Свищов, в Пловдив и в Битоля. Букурещ, 1875. (В печатницата на “Знание”.) 5, 192 с. 8”.

С. 46 – 112 : “България [ и ] за старобългарската литература.” [ Превод из “История славянских литератур” от Пипин и Спасович. 1874 ] .

БР, РИМ

 

137. 4474

КАРАСТОЯНОВ, Никола

Свиток или молитва пресвятия Богородици. [Самоков, п-ца Карастоянов, 1868.] 10 л. 1 образ, 16”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

138. 4476

КАРАСТОЯНОВ, Никола

Молитва на святаго великомученика Мина, кога се некому нечто изгуби или украде и от житието с неколко чудесии на святаго. Напечата ся за полза на православните християне от С. Карастоянова, самоковца, 1872. 28 с. 3 образа, 8”.

Текст и на църковнославянски и български.

РИМ

 

139. 4481

КАРОЛЕВ, Рачо (Райчо) Михов

Ръководство по звучната метода на учителите в първоначалните училища. Съставено от Р. К -ва. Напечатано с иждивението на учителя Цветка Н. Самарджиева. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1872. 10, 56 с. 1 табл. 8”.

Посвещение (в заглавието) : Благодетелите на Габровското училище.

В кн. : “… за учителите в…”.

БР, РИМ

 

140. 4483

КАРОЛЕВ, Рачо (Райчо) Михов

Уроци по българската черковна история. Преподавана в главното Габровско мъжко училище от учителя Р. Каролев. Първо издание. Цариград, в печатницата при Асма-Алтъ у Джамлъхан № 8, 1873. 5, 188 с. 8”.

РИМ

 

141. 4518

КЕСАРОВ (Сахатчиолу), Кънчо

Българска сметница, съставена от Кънча Кесарова Сахатчиолу, Габровченина. Издание първо. Цариград – Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова, 1859. 3, 291, 3 с. 8”.

Одобрение от “царската цензура”.

С. 1 : Книгата е “повече превод от Рачуницата от Л. Шпанич, проф. на търговското в Белград училище” и допълнена от “различни странни аритметики”.

БР, БЗК

 

заглавна страница биография
 

142. 4523

КИПИЛОВСКИ, Анастас Стоянович

Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из ветхиат и новиат завет в полза на юношеството от господина Иоанна Гибнера, [в 2 части], присовокупени сас благочестивите размишленията, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина и посвящени на господина Антониа Иоановича. Издание первое. Част первая. Biblische Geschiсhte in 2 Teile . В Будин, в Кралевската университетска типографиа, … [1825] года. 16, 228, 9 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Budae die 22. Iunii 1825. Imprimatur Georgius Petrovics m. p. Censor Librorum.

С. 3 – 4 : Посвещение от преводача „ г. Антонию, който содейства да ся напечата тая книжка. 1825 иулия 7 числа. В Букурест”. Предг. от прев.

С. 5 – 16 : Правописни и библиографски бележки за книги на П. Берон, Вас. Ненович и ръкописи на Мих. Кифалов и Сава Станьович. Сведения (под черта) за превод наНовия завет от Петър Сапунов иотец Серафим ескизагарчанина.

Името на авт. е Йоан Хибнер.

БР

 

предна корица задна корица
   

143. 4523

КИПИЛОВСКИ, Анастас Стоянович

Священое цветообрание или сто и четире священи истории, избрани из ветхиат и новиат завет в полза на юношеството от господина Иоана Гибнера, [в 2 части], присовокупени сас благочестивите размишленията, от немецкиат на росийскиат язик переведени, а от росийскиат на славеноболгарскиат наш язик переведени от Анастаса Стояновича, котлянина и посвящени на господина Антониа Иоановича. Издание первое. Част вторая. В Будин, в Кралевската университетска типографиа, … [1825] года. 178, 4 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Budae die 27. Augustii 1825. Imprimatur Georgius Petrovics m. p. Censor Librorum.

Кор. загл. Пятьдесят и две священни истории на Новиат завет от росийскиат на болгарскиат язик переведени. Част вторая.

С. 4 : гравюра “Снятието от крестат на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа”.

Името на авт. е Йоан Хибнер.

БР

 

144. 4526

КИПИЛОВСКИ, Анастас Стоянович

Велисарии. Драма в две действията. На немецкий язик сочинена от Х. К. Х. Траудцена, а от греческиат перевод на болгарский язик преведена от Анаст. Стояновича Кипиловскаго, уроженца казанскаго. Напечатe са сас иждевение неком любородном болгаром, и дават са за дар. У Бреиткопф и Хертел в Леипцик, 1844. 48 с. 8”.

С. 3 – 10 : Кратко жизнеописание заради Велисария. ; с. 48 : “Печате са под созрението на П. Г. К., месица Април Леипцик.”

Според Балан, 12635 името на авт. е Е. К. Х. Траудцен.

БР

 

145. 4529

КИПИЛОВСКИ, Сава Михайлов

Последование на вечерня и утрення с прибавка на кратък устав за вечерня, утрення и за всенощно бдение. Преведено на българский език. Издава със свое иждивение свещеник Сава Михалюв Кипиловский. Първо издание. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1868. 128 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

146. 4530

КИРКОВ, Георги Яковлев

Броителница за пьрвоначялни ученици от Георгий Я. Кирков. (По А. Л.) Пловдив. Издава книжярницата Д. В. Манчева, в голямата улица при Куршюмлухан, бр. 29, 1869. (Във Вена, у книгоп. Л. Сомера). 79 с. 8”.

На загл. стр. авт. означен Георгый П. Кирков, а на кор. : Георгый Я. Кырков.

БР*

 

147. 4538

КИРКОВИЧ, Рада

К. Смирнов. Землеописание. Общи познания. Книга за приготовителни училища. Преведе Рада П. Киркович. Издава книжарницата Д. В. Манчов в Пловдив, Свещов и Солун, 1874. (Книгопечатница Л. Сомер и др. във Вена). 104 с. 8”.

Пълното име на авт. е Капитон Иванович Смирнов. Предг. от прев.

БР

 

148. 4541

КИСЕВ, Христо

Хрисмос или проповедта на блаженаго иеромонаха Агатангела предсказва на политични случки с предвещанието на Мартина Задека. (Превод) от Хр. Кисев Калоферски. Свищов, печатница Ясен Д. Паничков, 1878. 61, 9 с. 16”.

БМ

 

149. 4547

КИСИМОВ, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Брошура втора по истий предмет на първата от Бесарабский Българин. Болград, в Училищната типография, 1865. 33 с. 8”. Авторството на Кисимов е засвидетелствано от самия него в сп. “Бълг. сбирка”, 1902, с. 103.

БР

 

150. 4584

КИСИМОВ, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Откритието на Америка. Книга забавителна и полезна за секиго. Из съчиненията на И. Е. Кампе. Преведена на български [от гръцки?] от П. Кисимова. Издава Стефан П. Газиев. (Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев), 1875 – [1876]. 8”.

Част І. 1875. 4, 191 с. 4 обр., 1 карта.

Посвещение : Клеанта К. и Юри К., съпруга и син на преводача. Предг. от прев.

БР(2), БЗК

 

151. 4584

КИСИМОВ, Пандели (Пантелей) Хаджигеоргиев

Откритието на Америка. Книга забавителна и полезна за секиго. Из съчиненията на И. Е. Кампе. Преведена на български [от гръцки? ] от П. Кисимова. Издава Стефан П. Газиев. [Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев ], 1875 – [1876]. 8”.

Част ІІ. 1876. 182 с. 3 обр., 1 карта.

БР(2)*, БЗК

 

заглавна страница вътрешни страници
биография  

152. 4608

КИФАЛОВ, Михаил

Заради возрождение новой болгарской словесности или науки. Сочинение, или книжица рускаго историописателя Венелина, Москва, 1838. Превел губернский секретар М. Кифалов, тетевенец. С притуряние няколко песней и истории заради полу-славяне или румуне (молдо-власи) и некоих достопамятств и мудрих изречении. Букурещ, Напечатана у Йосифа Копайнига сос букви Питаря К. Пенковича, 1842. 8, 6, 2, 190 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Е. С. Котов.

С. 1 – 104 : “Заради возрождение новой болгарской литератури” [преводът е придружен с много литературно-исторически и други бележки от преводача] ; с. 105 – 113 : “Други мирянски песни” от Томи Пешакова, бр. Петър и Тодор Икономовци и народни ; с. 114 – 157 : “История архимандрита Раича, Заради различни славянски народе…” [Превод на гръцки и български] ; с. 158 – 162 : Исторически бележки от преводача ; с. 186 – 190 : Обръщение към Мих. Попович, Хр. Хаджипараскевов и Параскев Карапипер за образуване на фонд от пари, дарени от преводача и от други, за издаване книги на български и раздаване на бедни ученици.

Пълното име на авт. е Юрий Иванович Венелин.

В описанието в РБВК има паралелно загл. на гр. ез.

БР*

 

153. 4616

КИШЕЛСКИ (Киселски), Иван Попкиров

Протест от един българин противу някой си български работи в Букурещ. 1869. 21 с. 8”.

Дата (в края на книгатна) : 1869 г. 1-и ноября. Подп. : Един любороден българин.

Според М. Димитров (Съчинения на Хр. Ботев, 1850, т. 1, с. 205 ) брошурата е превод от “Българско-славянски маяк” и е насочена против русофобската политика на в-к “Тъпан”.

БР

 

корица преписка
вътрешни страници вътрешни страници
биография

154. 4628

КНЯЖЕСКИ, Захари (Жеко Петров)

Кореньа на пианството и каква полза принося на ония, що го пият много. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1842. 7 с. 16”. Църк.-слав. букви.

Книжката е превод от протестантската брошура “The tree of intemperance and the tree of temperance” – вж Балан (№ 5673).

БР

 

корица заглавна страница

155. 4634

КНЯЖЕСКИ, Захари (Жеко Петров)

Практическо руководство за шелководството. Собрано и составено от Захария Княжеский. Цариград, печатница Ц-го вестника и содружия, 1859 [Кор. 1860]. 12, 108, 2 с. 34 фигури, 8”. Църк.-слав. букви.

БР, РИМ

 

156. 4645

КОВАЧЕВ, Йосиф А.

Български буквар по звучната метода за народните школи от И. А. Ковачева. Со 17 нагледни картини и 48 шарки. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1875. (Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие) [Виена.] 56 с. 8”.

РИМ

 

вътрешни страници биография
   

157. 4749

КОНСТАНТИНОВ, Никифор Попов

Ръководство към нравствената философия за новоначалните. Преведе от чуждестранното Никифор П. Костад. Мудрон, еленчанин, българский учител в Т. Пазарджик. Белград, в Правителствената книгопечатня, 1847. 42 с. 16”.

БР

 

158. 4795

КОЧЕВ, Янко Т.

Словосъчинение, нарядено и допълнено от Янка Т. Кочова. Цариград, в печатницата на вестник “Македония”, 1868. 90 с. 8”.

Одобрение “от царската цензура”. Посвещение : Петко Х. Манолов, Х. Данчов, Х. Неделчо и Х. Степане Желюв.

РИМ(2)

 

159. 4807

КРАЛЕВСКИ, Тома Михайлович

Разговори французко-гречески-болгарский за болгарете, които желаят да приемнат начала французскаго и греческаго язика. Издал Тома Михайлович Кралевский в Цариграде, в Патриаршеской типографий, 1850. 48 с. 8”. Църк.-слав. букви (и за трите езика).

РИМ(2)

 

160. 4808

КРАНТОВ, Христо Иванович

Златний извор заради домашно уреждание или Лондонски домочядни потреби и новоизнайдени тайни на йестеството : за сякое състояние и степен на чъловеците ради усъвършенствованито на домостроителтвото и художествата. Преведен от Х. И. Крантова, а умноженен и допълнен от народни и зкуства с труда и иждивението на Димитрия Х. Иоанова Смрикарова, самоковца. Издание първо. Част първа. Белград, в книгопечатницата на Никола Стефановичa, 1870. 16, 128 с. 8”.

Посвещение : “Милой майци Българии, нейним трудолюбивим синам.”.

БР(2), РИМ

 

предна корица задна корица
заглавна страница биография

161. 4820

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев

Мудрост добраго Рихарда. От французкиат на словеноболгарскиат наш язик преведена от Гавриила Крестовича, котлянца, настоянием же и иждивением Райна Поповича Ж[еравнянца] на свет издано. Издание первое. (Richards Geschichte). В Будиме граде, писмени Крал. всеучилища Венгерск., 1837. [Отвън:] Мудрост добраго Рихарда и Митос Продиков. 64 с. 16”. Църк.-слав. букви.

С. 47 64 : Митос Продиков заради Ираклеевата младост от елинският език на [2] -та книга на Ксенофонтовите воспоминания.

Оригиналът е на английски от В. Франклин.

В кн. : “… на свет издана”.

БР

 

162. 4858

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев

История блъгарска, сочинена от Гавриила Кръстьовича, член от Върховно-то ц. судилище Диван-и Ахкям-и Адлие. Том първий. [Отвън: Ч. І.] Цариград, в печатницъ-та на Македония, 1869. [Отвън: 1871.] 21, 616, 4 с. 8”.

Позволение от турската цензура (на турски). Настоятели : Ст. Вълков, П. Р. Славейков, Ст. Захариев и др.

БР(3), БЗК, РИМ(4)

 

163. 4862

КРЪСТЕВИЧ, Гаврил Баев

[Гръцко издание на] Възражение на патреаршеский епистолярен мемоар или оправдание на българете пред едноверните тем христиане. Константинопол, 1871. 247, 6 с. 8”.

В РБВК описанието е на гр. ез.

БР

вътрешни страници  
   

164. 4877

К. С. М.

Песни турски с български слова. От К. С. М. Цариград, печатница на Царигр. вестник, 1859. 16 с. 16”. П.440.

БР

 

биография  
   

165. 4919

КЪРЧОВСКИ, Йоаким

Книга нарицаемая митарства, преведена от славенски на болгарский язик от житието на святаго Василия Новаго за двадесетте митарства, които е преминала света Теодора. Издание трето. В Белград, в Правителствената книгопечатня, 1860. 40 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Преводът е поправен. Съдържа само “митарствата”. Без “други душеполезни прибавления”, които има в 3. изд. от 1853 г.

БР

 

166. 4919

КЪРЧОВСКИ, Йоаким

Книга, нарицаемая митарства. Преведена от славяно-българский язик от житието на святаго Василия Новаго. С прибавление на някои душеполезни слова (сказания). Заради душевтното спасение на православните христиени. Поправена и издадена от Димча Великова книговезателя и Христа Райнова учителева (котленчяни). [4. изд.] Русчук, в печатницата на Дунавската област, 1868. 104 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

заглавна страница  
   

167. 4921

КЪРЧОВСКИ, Йоаким

Различна поучителна наставления, сочиненная иеромонахом Иоакимом хаджи, настоянием же почтенороднаго господара Неши Марковича, родом от Кратова. В Будине граде, печатано при Кралевском унверситете писмени Славено-сербския печатни, 1819. 8, 310 с. 4”. Църк.-слав. букви.

БР

 

168. 4989

ЛИЛОВ, Иван Мачев

Молиер. Георги Данден или излъган мъж. Игра в 3 действия. Превел Иван М. Лиллов. (Издал Михаил Сребров). Букурещ, 1872. (В печатницата “Свобода”.) 91, 4 с. 16”.

БР(2)

 

169. 5092

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

Общий погляд въз всеобща история за първоначялни ученици от Д. В. Манчева. (По И. Б.) Пловдив. Издава книжярницата Д. В. Манчева, 1869. (Във Вена у книгопечятн. на Л. Сомерова.) 4, 55 с. 8 “.

РИМ

 

170. 5093

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

Землеописание за първоначялни ученици с 45 щампици и с харти за целий свят от Д. В. Манчева. (По К.) Пловдив, Издава книжарницата Д. В. Манчева…, 1869. (Във Вена у печятница на Л. Сомера.) 4, 80 с. 8”.

РИМ

 

171. 5098

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

Баштин язик. Третя година. Пръвий дял – граматичъский. Пръвоначална практичъска граматика с сборник. Стъкми Драган В. Манчов. Пръво издание. Книжарница на Д. В. Манчов в Пловдив, Свештов, Солун, 1874. (Печатано в печатница Л. Соммер и Др. у Вена). 7, 139 с. 8”.

С. 3 : “И тоя дял от “Б. Я.” е стъкмен по методата на… Ушинский, а правописание е държано споряд... Миклошича.” [Спас (Сотир)] Зафиров помогнал на автора в работата му.

БР(2), РИМ

 

172. 5111

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

Детинский свят. Книга за четение в клас, приспособена на постъпено умствено упражнение и на нагледно запознавание с предметити на природата. С 80 изображения. Книжарница на Д. В. Манчов, Пловдив, Свищов и Солун, 1875. (Печатница Л. Сомер и др. у Вена.) 4, 264 с. 8”.

С. 1. : "… едни статии са земени он “Детский мир” [от К. Ушински]…, а други са съставени на българский” [от преводача и др.] .

РИМ

 

173. 5114

МАНЧЕВ, Драган (Димитър) Василев

За спомен на батачкити и на другити мъченици в България. Народен календар за 1877 година. Букурещ, 1877. [Печатница на Д. Веселинов?] 68 с. 8”.

С. 15 – 20 : Кратък преглед на заминалата 1876 г. ; с. 21 – 31 : Турскити зверства в Батак ; с. 31 – 62 : Рапорт на г. Скайлера за кланието в България.

РИМ

 

174. 5141

МАРКОВ Коларов, Нестор

Буквар за французкий язик от Н. Марков. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес, 1874. (В иена . Печатница на Българското отделен ие Янко С. Ковачев и сие. Печат А. Каис и Ф. Леб.) П. 1479

Изт. Балан, 6972 : Вена, у книгопечатница Л. Соммер, 1874. 52 с. 8”. ; Погорелов, 1479 : няма информация за брой стр.

БР*

 

175. 5142

МАРКОВ Коларов, Нестор

Лексикологическа граматика за изучвание на французкий язик и стил. Съставил по плана Р. Larousse Н. Марков. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1875. 196 с. 8”.

Мото : Мисъл на Бюфон (на френски). Има екземпляри с малки промени в заглавието на корицата и с цена 3 лв.

БР

 

176. 5147

МАРКОВ, Христо Попов

Кратко повествование за святата цръква и за нейнити ссъдове и одеяния, и за божествената литургия. Нарядил Х. П. Марков, ученик в централн. училище у Пловдив. Печятал Д. Ангелов, книгопродавец. В Белград, в Правителствената книгопечатница, 1858. 56 с. 8”.

БР

 

177. 5161

МЕЛЕТИЙ ЗОГРАФСКИ

Догматическо богословие на Православната католическа восточна църква. С притурка на общото ведение в кръгът на богословските науки. Съставил ректорът на Киевската духовна академия архимандрит Антоний [Амфитеатров], а превел от рускийт на българский язик йеромонах Мелетий Зографский. Напечатано в дар и полза на Православната българска църква от Святогорскийт славянобългарский общежителний монастир Зограф. Кишинев, в печатницата на Акима Попова, 1869. 4, 322, 10, 2 с. 8”.

Позволение от “Санктпетербурскаго комитета духовной цензор е...”. Ценсор Архимандрит Сергий.

Светското име на авт. е Яков Гаврилович Амфитеатров (Русия, 1815 - 1879).

БР(2)

 

178. 5164

МЕЛЕТИЙ ЗОГРАФСКИ

Българската правда и гръцката кривда. От С. М. [= Софийски Мелетий]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана у Джамла-хан, 1872. 88 с. 8”.

Мото : Стих от библията. “Посвящава ся на тружениците по въпроса.”

В кн. пред инициалите на авт. стои кръст – знак за свещенически сан.

БР

 

179. 5167

МИЛАДИНОВ, Димитър Христов

Български народни песни, собрани од братя Миладиновци Димитрия и Константина и издани од Константина. В Загреб, в книгопечатницата на А. Якича, 1861. ­1, 8, 542 с. 8”.

Братя Миладинови : Димитър Христов Миладинов и Константин Христов Миладинов.

Посвещение : “Йосип Юрий Стросмайер… Епископ босански… великодушни от покровител на народната книжнина”. С. 3 – 8 : седмата част от песните се собрани…: от Панагюрище, София, Струмнишко, Кукушко, Воденско, Костурско, Велешко, Дебърско, Прилепско, Охридско, Струшко и Битолско.

Сътрудници в събирането : В. Чолаков – песни от “Восточните стърни”, Р. Жинзифов - песни от “Западните стърни”, М. Дринов, Н. Бончев и С. Филаретов.

БР, БЗК

180. 5266

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Очерки из историята на народните сказания. (Древня история.) Превод [от руски] Н. Михайловскаго и Ив. Н. Момчилова (с поправка на първия). Издание първо. Във Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 367, 1 с. 18 образа. 8”.

РИМ

 

181. 5270
МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Начала на политическата економия от Отона Хюбнера. Превод Н. Михаиловскаго. Книга за училищата и за народа. Издание първо. Цариград, в печатницата на в. “Македония”, 1868. 6, 64 с. 8”.

РИМ

 

182. 5271

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Катихизически поучения от протоирея Родиона Путятина. Превод Н. Михайловскаго. Издание пьрво. Издава книгопродавницата Момчилова и содруж. в Търново. Русчук, в печатницата на Дунавската област, 1868. 116 с. 8”. Църк.-слав. букви.

БР(2), РИМ(2)

 

183. 5272

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Черти от американский живот. Превод Н. Михайловскаго. Издава П. Р. Славейков. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1868. 85, 67 с. 8”.

Съдържа и : Белийт папагал (Сцени от Амерканския живот), със същите прев. и издател. Това загл. е излязло и самостоятелно през същата година. Изт. Балан, 1388 и Погорелов, 1019.

БР

 

184.5276

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Исторически изследования за Охридската и Ипекска архиепископии. Превод Н. Михайловскаго. Цариград, печатницата на “Македония”, 1869. 107 с. 4”.

Оригиналът е от Гаврил Кръстевич, писан на гръцки.

БР(5)

 

185. 5277

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Опровержение на възражението на Великата църква против издадените от правителството проекти за решението на българския въпрос. Превел от първообразното Н. Михайловский. [Цариград.] В печатницата на “Македония”, 1869. 47 с. 4”.

Оригиналът е от Гаврил Кръстевич, писан на гръцки.

БР(3)

 

186. 5279

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Последните дни на Помпея от Е. Л. Булвер. Превел Н. Михайловский. Издава Българското читалище в Цариград. Цариград, в печатницата на вестник Македония, 1870. 8, 424 с. 8”.

Пълното име на авт. е Едуард Булвер-Литън.

БР(2)

 

187. 5280

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Ръководство към всеобщата история. Съставил Д. Иловайский. Превел Н. Михайловский. Част първа. Древнийт мир. Издание първо. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1873. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомер и друж.). 3, 338 I с., 2 карти. 8”.

БР(3)*, РИМ

 

188. 5281

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Приключенията на Телемаха от Фенелона. Превод Н. Михайловскаго. Издание първо. Издава Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1873. 15, 402, 6 с. 8”.

Позволение от Министерството но просвещението.

Предг. : Статия за творчеството на Фенелон.

БР, РИМ

 

189. 5282

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Том първий [и ] вторий. Издава Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, печатница Карапетров и друж., 1875. (Позволение на Царското министерство на просвещението.) 8”.

Т. I. 160 с.

Пълното име на авт. е Йожен Скриб.

БР(2), БЗК, РИМ

 

190.5282

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Пикильо Алияга или маврите в царуваньето на Филипа III от Евг. Скриба. Превод Н. Михайловскаго. Том първий [и] вторий. Издава Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, печатница Карапетров и друж., 1875. (Позволение на Царското министерство на просвещението.) 8”.

Т. II. 152 с.

Пълното име на авт. е Йожен Скриб.

БР(2), РИМ

 

191. 5283

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Тайните на инквизицията. От В. Д. Фереаля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа [и] втора. Цариград, печатница на О. Кавафиян. 8”.

Ч. 1. 1875. 230 с. ил.

Пълното име на авт. е Виктор дьо Фереал.

БР(2), БЗК, РИМ

 

192. 5283

МИХАЙЛОВСКИ, Никола Стоянов

Тайните на инквизицията. От В. Д. Фере аля. Със забележки от М. де Куендиаса. Превод Н. Михайловскаго. Издават Н. Тодоров и С. П. Газиев. Част първа [и] втора. Цариград, печатница на О. Кавафиян. 8”.

Ч. 2. 1877. 233 с. ил.

В кн. : 224 с.

Пълното име на авт. е Виктор дьо Фереал.

БР(2), БЗК, РИМ

 

193. 5319

МОЛЛОВ, д-р Димитър

Игиена или как да се варди здравието и работната сила между народа. Популярна игиена от Карла Реклама, професор на медицината в Лайпциг. Превел д-р Д. Моллов. С 47 картини извътре. Издание на Московското славянско благот. общество. Виена, в Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1878. 4, 327 с. 8”.

РИМ

 

194. 5322

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Писменница на славянскийа язик. Състави Иван Н. Момчилович, еленчанин. Издание първо. Белград, в Правителственната книгопечатня, 1847. 8, 179, 13 с. 8”. Църк.-слав. и гръцки букви.

Посвещение : Българско юношество.

С. 5 : Използвани съчинения (граматики) от Ив. Пенински, Н. Греч и А. Мразович. Вж 2. изд. [?] № 5324.

РИМ

 

195. 5323

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Сборник от образци за изучаваньето на старобългарския йезик по сичкото му развитие, преведен и събран от Иван Н. Момчилова. Първо издание. (Издава тоже Иван Н. Момчилов в Горня Оряховица.) Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 153, 1 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

196. 5324

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Граматика за старобългарския йезик по сичкото му развитие, съставена от Иван Н. Момчилова. Първо издание. (Издава същийт съставител в Горня Оряховица). Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 247 с., 1 факсимиле от букви из “Йоан, екзарх болгарский” от К. Калайдович, Москва, 1824. с. 187. 16”.

Граматиката е съставена по граматиките на П. Перевлевский и Пенински и според автора е “съвсем различна от първото издание” – вж № 5322.

БР(2), РИМ

 

197. 5325

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Описание на светия град Йерусалим и изобщо на светите места на Изток. Превод Ив. Н. Момчилова (с притурка от няколко карти и картинки в текста). Издава са с иждивението на Бр. Хорозовски, йеромонаха х. Теодосиа, йеродякона х. Кесария, еленчани, управители Капиновскаго мънастиря, пострижени в монашество в Витлеем и преждебивши първослужители при Българската в Цариград народна църква. [Отвън:] (Издава същийт преводител в Горна Оряховица.) Виена, в типографията на Л. Сомерова, 1865. 79 с. 5 карти. 4”.

РИМ

 

198. 5327

МОМЧИЛОВ, Иван Николов

Граматика за новобългарския език от Ив . Н. Момчилова. Второ издание. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново. 1873. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и Сие.) 2, 4, 148 с. 8”.

БР, РИМ

 

199. 5357

МУСТАКОВ, Янко С.

Православно християнско учение за ученици от приготовителните класове. Наредил Я. С. Мустаков. Издава Учителското книжевно дружество “Напредък” в Свищов. Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие, 1874. 58 с. 11 обр. 8”.

РИМ

 

200. 5387

МЪНЗОВ, Иван И.

Халима или баснословни арабски повестности. Вредни за внимание, пълни с твърде хубави и чудесни случки. Съставени на арабски от премъдрия дервиш Абубикира, а преведени от И. И. Мънзова.

Първий свитък. Браила, в Румъно-българската книгопечатница на Х. Д. Ваклидова, 1864. 204 с. 8”.

БЗК

201. 5429

НАТАНАИЛ ЗОГРАФСКИ

Святителское поучение к новопоставленнаго свещеника, което е изписано из правилата на святи апостоли и святи отци. Превел от славеноросийскиа на българский язик в полза на българското духовенство монах Натанаил Атонскозографский. [Прибавка : Книга втора] Сокращенный катихизис [от Филарет Московски] заради священо-церковнослужителите, каквото требува да го знаят всегда (наизуст), така требува повише да го учат тогава, когато ще да влезнат в църковната должност (сиреч: когато искат да станат попове или дякони). С присовокупление на некой си места из Священното писание, из правилата на святи апостоли и святи отци, а тия правила отнесуват се повише до священическиат чин. Превел от славено-росийский на славено-болгарский язик в ползу славено-болгарскаго духовенства монах Натанаил Атонскозографский. [2. изд. без ударения и с промени в някои думи]. Новий Сад, в книгопечатнята д-ра Дан. Медаковича, 1856 . 8, 46, 96 с. 8”

С. 3 : “Сега са напечата вторий път с ижд и вението на... Ловчанскаго епископа Илариона... с предстоянието на Иована Стоянова...”

БР(2)

 

202. 5442

НАТАНАИЛ ЗОГРАФСКИ

Кратко изъяснение на божествена литургия. Побългарил е архимандрит Натанаил Атонско-Зографский и напечатал в полза на общото в Скопие училище. Браила, Румъно-българска книгопечатница на Христо Д. Ваклидова, 1864. 42, 1 с. 8”.

РИМ

 

203. 5476

НАЧЕВ, Атанас Г.

Кратка митология, която съдръжява баснословието на гръцити и на римлянити с един погляд връху баснословнити вярвания у индиянити, персити, египтянити, скандинавцити и у галити от Е. Жерузез. Преведена и нададена с един погляд вьрху словенското баснословие от А. Г. Начев. А издадена от книжярницата на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, ...Русчук, Велес, 1873. (В Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова и Сие). 159 с. 11 табл. образи. 8”.

БР

 

204. 5478

НАЧЕВ, д-р Димитър

Понятие за хигиена. Лекции, четени в Болградското централно училище от Д-ра Д. Начева. Болград, в печатницата на Централното Училище, 1875. 159, 1 с. 8”.

В кн. : “… .за хигиената.”

БР, РИМ(2)

 

205. 5602

НЕНОВ Йорданов, Йордан

Село Златарица. Полезна и истинска приказка за добрити селски училища и разумнити селяни [от Х. Чоке], побългарена от Ю. Ненов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив. Русчюк, Велес, 1871. [Отвън : 1870] Във Виена у печятница Л. Сомер и др. 118 с. 8”.

Посвещение : Г. С т. Чалоолу (Чалъков), член на Дьжавний съвет.

Пълното име на авт. е Йохан Хайнрих Чоке.

БР(2), РИМ(3)

 

206. 5606

НЕНОВИЧ, Василий Н.

Буквар за децата на славено-болгарскиет народ. Типари ся със харч г. Васильов Н. Неновича АБВГ… В Будине, печатано писмени Кралевскаго университета Пещанскаго, 1826. 32 с. 8”. Църк.-слав. букви.

В описанието в РБВК азбуката е с църк.-слав. букви.

РИМ

 

вътрешни страници вътрешни страници
биография  

207. 5607

НЕОФИТ РИЛСКИ

Болгарска граматика. Сега перво сочинена от Неофита П. П. [поп Петров] сущаго из священия обители Рилскиа, за оупотребление на славеноболгарските училища, а на свят издана от любородните предстоятели за болгарското просвещение г. братия Мустакови, жители букурещкия, с иждивението на общото новосоставлено в Габрово училище. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографий, 1835. 6, 211, 1 с. 8”. Църк.-слав. букви.

В кн. : 6, 211, 1, 6 с.

Светското име на авт. е Никола Попов Петров.

БР*

 

208. 5614

НЕОФИТ РИЛСКИ

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание второ. В Смирне, в типографии А. Дамианова и содружества, 1850. 2, 516 с. 2 кол. 8”. Църк.-слав. букви.

Текстът, препечатан от първото издание.

БМ

 

209. 5614

НЕОФИТ РИЛСКИ

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание трето. В Букурещ, в типографии Святия Митрополий, 1853. 1, 468 с. 2 кол. Църк.-слав. букви.

Текст, препечатан от първото издание.

РИМ

 

210. 5614

НЕОФИТ РИЛСКИ

Новий завет господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Напечата се сос иждивением на Английското общество, което издава Священото писание за просвещение на Божието слово. Издание трето. В Лондон, при В. Ватс, 1859. 2, 402 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Текст на първото издание.

В кн. : 2, 492 с.

БР, РИМ, БМ

 

211. 5614

НЕОФИТ РИЛСКИ

Новий завет на господа нашего Исуса Христа. Сега ново преведени от славенскаго на болгарский язик от Неофита иеромонаха П. П. Рилца. И с прилежанием прегледан и одобрен от преосвященнейшаго и премудраго митрополита Терновскаго г. г. Илариона. Издание пятое. Букурещ, Книгопечатницата на Йосифа Романов и съдр., 1859. 2, 424 с. 8”.

Текст от 4. издание. Печатан с граждански букви.

БР

 

заглавна страница  
   

212. 5621

НЕОФИТ РИЛСКИ

Типикъ церковный по чину Христовы Великия Церкве. Собранъ оубо от Константина Протопсалта великия Христовы церкве, преведенже съ греческаго от втораго его издания, и приспособленъ, елико возможно бе, къ славянскимъ церковнымъ книгамъ Неофитомъ Iеромонахомъ Рылскимъ, оучителемъ славянскаго языка въ богословскомъ еже во острове Халки оучилищи великия Христовы церкве, и ныне первее изданъ Георгиемъ К. Протопсалтовичемъ. Въ Константинополи, Въ Патриаршеской Типографии, ... [1853 ]. 7, 8, 346 с. 4”.

Позволение от Цариградската патриаршия. Посвещение : “Архiереемь пасущим славянския епархии”. Текст на църковнославянски, предговорът е на български.

Описанието в РБВК е с църк.-слав. букви.

 

БР

 

213. 5636

НЕСТОРОВ, Ненчо

Божественото и священо евангелие на господа нашего Иисуса Христа. По чина на евангелистите, преведено на българския язик и разпорядено за през сичката година в най-удобен чин, според типическите означения на святата православна наша църква издава ся на свят сега първо с трудолюбието и иждивението на священика Ненча Несторов севлиовец. Русчук, печатница на Дунавската област, 1865 (1864). 3, 279, 1 с. 39 табл. фол. Църк.-слав. букви.

35 таблици на Емануил Глизоний за неделните евангелски четива.

РИМ

 

214. 5664

НИКОПИТ, Антон

Учения за децата. Сочинени перво по гречески от Константина Вардалаха, а превел по болгарски Антоний Никопит. Периодпервий. Цариград, типография на „Ц. вестник”, 1850. 359 с.

БР

 

заглавна страница биография
   

215. 5720

ОГНЯНОВИЧ, Константин

Житие светаго Алексиа чловека божия (кой се е преставил в старом Риме в лето Христово 411, месеца марта в ден 17, в царство Онория кесаря римскаго и папи Инокентиа) на прочитание и умиление душевно, сочинено на стихи на язик славено-болгарский, а посвящено на синови и чада болгарски из презелна любов от Константина Огняновича, родом серба. Издаде се с иждивение тогоже. Das Leben des heiligen Alexius. В Будине граде. Писмени Кралевск. всеуч. Пещан, лета 1833. 61, 2 с. 1 обр. 8”. Църк.-слав. букви.

Предг. от авт., 21 мая 1833.

Препечатана в : Книга митарства от И. Кърчовски, 1853. Вж № 4919.

БР

 

корица
 

216. 5725

ОГНЯНОВИЧ, Константин

Забавник за лето 1846 от К. Огняновича. Приумножен на конец с анекдоти, песни и загадки. Издание второ. Печатан в Паризе, в типографии Братиев Ф. Дидот, [1846]. 215 с. 8”.

Изт. Балан, 8376 : год. на изд. 1846.

Предг. от авт. Дата : Цариград, 15 юни 1844.

БР

 

217. 5741
ОДЖАКОВ, Петър Василев

Цу-й или философ от книгата “Чувствителнаго человека” [от Доситей Обрадович]. Побългарил П. В. Оджаков. Руси, в книгопечатницата на Дунавската провинция, 1865. 20 с. 8”.

Светското име на авт. е Димитър Обрадович.

РИМ

 

218. 5747

ОДЖАКОВ, Петър Василев

Наука за песнотворство и стихотворство. [Мото : Народна песен.] Изработена от Петра В. Оджякова. Учебник за в по-главните общински български училища. С иждивение Славянскаго благотворителнаго общества св. св. Кирила и Методия в Одеса. Одеса, в печятницата на Л. Нитче, 1871. 16, 142, 1 с. 8”.

Одобрение „от Славянското благотвор. общество Св. Св. Кир. и Мет.”. Посвещение : Пена и Васил х. Христов Джакови (родители на автора). Посвещението съдържа автобиографични данни. Предговорът, съдържа и препоръка от В. И. Григорович.

БР

 

219. 5807

ПАВЕЛ БОЖИГРОБСКИ

Апостолъ или деяния и послания Святых Апостолъ, Чтомая повседневно въ церквахъ во все лето, и начинаемая от праздника Святыя Пасхи и окончаемая до будущия Пасхи съ приложениемъ Прокименъ и Аллилуарии, преписанный от най-поправленныхъ текст. Второе издание иждивениемъ Таддеа Дивитчиана. Цариградъ. В типографии Т. Дивитчиана, 1871. 11, 560 с. 1 образ. 8”.

Текст на църковнославянски.

Описанието в РБВК е с църк.-слав. букви.

РИМ(2)

 

220. 5808

ПАВЕЛ БОЖИГРОБСКИ

Священн ое и божественное еваггелие новаго завета. Наредено по подобию греческаго издания безъ приступки къ оулеснению чтущыхъ священниковъ. Одобрениемъ святыя великия Христовы церкве восточныя и дозволениемъ царския ценсуры. Цареградъ. В типографии Александра С. Б. Екзархъ, 1858. 6, 320 с. 4”.

Текст на църковнославянски. С. 273 : “Таблици 35, измишлени и составлени Еман Глизонием” [ за реда на апостолските и евангелските четива ] .

“Павел протосингел йерусалимски…, който както Апостолът, така и това Евангелие со своите руце чинно е распорядил” (Предговорът).

Описанието в РБВК е с църк.-слав. букви.

 

РИМ, БМ

 

корица биография
   

221. 5830

ПАВЛОВИЧ, Николай Христакев

Заведение за живопис, как да ся устрои в България и позив за поддържянието му. Н. П. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1867. 14 с. 8”.

БР

 

заглавна страница вътрешни страници
вътрешни страници биография

222. 5842

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Разговорник греко-болгарский за ония, които желаят греческий язик да се научат, при когото и една кратка Болгарска история приложи се. Собран и сочинен от Христаки П. Дупничанина, учителя в Славено-елинското в Сищов училище, който сега перво на свят издава го. Предстоявал и изправял шура негов Яков Илиевич С. В Белграде, у Княжеско-сербской типограф ии, 1835. 6, 2, 106, 4 с. 8”.

С. 88 – 89, 95 – 106 : Сокращена болгарска история.

БР*, БЗК

 

223. 5843

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Граматика славено-болгарска от Христаки П. Дупничанина сочинена сега вторый пут со многими нужними поправлениями издадена и болгарской юности посвящена. [2. изд.]. В Белград, в Правителственой книгопечатньи, 1845. 4, 74 с. 8”.

РИМ

 

корица
 

224. 5844

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Канон молебный ко святому священномученику Харалампию во время мора поемый. Сочиненный г. Х. Павловичемъ, учителемъ славяно-елинскаго в Систове училища. Печатан назиран иемъ г. Х. Захариа Петровича, ескизахарца. В Букурещъ, в типограф иата на Захариа Каркалеки и сина его, 1841. 24 с. 1 обр. с интересен надпис. 4”.

Канонът е на църковнославянски, а прибавеното житие (с. 20 – 24) на Харалампий на български.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

БР

 

заглавна страница

225. 5845

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Царственик или История болгарская, която учи от где са болгаре произишли, како са кралевствовали, како же царствовали и како царство свое погубили и под иго подпаднали, из Мавробира Латинскаго, Барония, Иоана Зонаря, Буефира Французкаго, Теофана Греческаго, Светаго Евтимия Терновскаго, Светаго Димитрия Ростовскаго и других летописцев собрана.Издан ие первое [от Христаки Павлович Дупничанин]. Bolgarische Geschichte. У Будиму, писмени Кр. свеучилища Пещанског, 1844. 80 с. 8”.

С. 5 – 76 : Царственик или История болгарска ; с. 77 : Знамение на болгарских хоругвах ; с. 79 – 80 : Изложение святих болгарских по ряду.

Първо печатано (преработено) издание на “История славеноболгарская, собрана и нареждена Паисием йеромонахом в лето 1762”, без Паисиевите предговори и позиви към българския народ.

БР(2)*, РИМ(2)

 

предна корица задна корица
 

226. 5847

ПАВЛОВИЧ, Христаки (Хрисант) Георгиев

Баснословие Синтипи философавесма любопитное от перский на греческий, от греческий же на болгарский язик преведеное от Х. П. д. п. н. ч. н. н. [Христаки Павлович, дупничанин]. (Philosophische Fabeln). Издание первое. У Будиму, писмени Кр. всеучилища Пештанског, 1844. 74 с. 8”.

В кн. сведения за авт. : "... Списано от Муса Персянина в полза прочитающих.”

БР*

227. 5932

ПАРТЕНИЙ ЗОГРАФСКИ

Кратка славенска граматика. Съставена от архимандрита Партения. Цариград, книгопечатницата Ц. вестника, 1859. 3, 184, 2 с. 8”.

Одобрение от „царската цензура”.

РИМ

 

заглавна страница биография
 

228. 5989

ПЕЙЧИНОВИЧ, Кирил

Книга глаголемая оутешение грешнымъ приведена на простий языкъ от Кирiлла [Кирил Пейчинович] iеромонаха бившаго игуменъ въ монастыръ Лешечкаго святаго Атанасiа. В тvпъ Солунскiй при Хаджи папа Феодосiа архiмандрiта Синаитскаго въ лета 1840. 46 л. Църк.-слав. букви.

В кн. : 46, 1 л. Л. 1 – 3 : Сведения за участието на К. Пейчинович във възстановяването на печатницата на Теодосий Синаитски и за изворите, от които е съставена настоящата книга.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

 

БР

 

229. 5995

ПЕТКОВ Тачев, Ботю

Нещо за безкнижнити человеци. Трето издание. [4. изд.? Променено.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова…, 1862. 18 с. 16”.

Преводачеството на Петков от руски е според Н. Начов (цит. съч., с. 161).

РИМ

 

230. 5996

ПЕТКОВ Тачев, Ботю

Психология или душесловие за децата. Разговори между майка и син. Издание трето [с променен език и правопис]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1861. 137 с. 16”.

Одобрение от царската зензура. Преводачеството на Петков е според Начов [и Погорелов] въз основа на инициалите в края на текста на 1. изд. “Ф. П.” = Фотю Ботю] Петков. Според Ив. Д. Шишманов (Сбр. нар. умотв., кн. 11, с. 581) “Ф. П.” значи Фотинов преводител.

Изт. Балан, 2086 : Авт. Т. Х. Галаудет.

БР

 

231. 6000

ПЕТКОВ Тачев, Ботю

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихождението на блъгарети на Тракийский полуостров до 968 година, или до покорението Блъгария от великий княз руский Святослава. Преведе от руский Ботю Петков. Чяст пръва [и втора ]. В Земун, в И . К. Сопроновата бръзописна книгопечатница, 1853. 8”.

Ч. І. 2, 176 с. 1 образ на Ю. Венелин, литографиран от Л. Йованович.

С. 199 – 204 : Речник на чуждестранни думи...

БР(3)*, РИМ

 

232. 6000

ПЕТКОВ Тачев, Ботю

Критически издиряния за историята блъгарска на Ю. И. Венелина. От прихождението на блъгарети...

Ч. ІІ. 4, 204, 16 с.

БР(2), РИМ

 

233. 6067

ПЕТРОВ, Киро

Второ пътувание на Бача Кира. Издават добрите му приятели за любопитни читатели. Русе, в печятницата на Дунавската област, 1874. 52 с. 8”.

С. 35 – 52 : Текст на турски с български букви. “Предисловие”, подписано от “Киру Петров”.

РИМ

 

234. 6073

ПЕТРОВ Преображенски, Матей

Повести на Изгубеното дете и Велисариа, военачалникът на Юстиниана великаго [от Хр. Шмид], преписал и поправил Матей Петров, монах святопреображенский в Търновско окружие. Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1870. 72 с. 8”. Църк.-слав. букви.

М. Стоянов смята Хр. Шмид (Кристоф фон Шмид) за автор на двете повести. В действителност, “Велисарий” е драма в две действия от Е. К. Х. Траудцен.

БР*

 

235. 6078

ПЕТРОВ (Грамадов), Спиридон

Пълна математическа и физическа география от Спиридона Петрова. За употребление на народните училища. Чяст първа. Математическа география. Издание първо. Русе, в печатницата на Дунавската провинция, 1865. [Отвън : 1866.] 157, 2 с. 1 табл.

РИМ

 

236. 6132

ПИШУРКА, Кръстьо Стоянов

Аделаида Алпийската пастирка [от Ж. Мормантел], изплетена [преведена от сръбски в стихове] от Кръста Стоян. Пишурка и посвятена на Ломското читалище, а напечатано с иждивението Ивана П. И. Пишурка. В Белград, в Княжевство-сърбската книгопечатня, 1857. 3, 75, 8 с. 1 обр. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

237. 6213

ПОПОВ, Величко Алексиев

Счастлива среща. Съвременна горско-хъшовска спев. Наредил за милити си братия хъшове В. А. Попов. [Издава Бранислав Велешки.] Букурещ, в книгопечятницата на К. Н. Радулеску, 1870. 77 с. 8”.

Стихосбирка, “издадена за спомен на Хр. Иванов от Карлово, емигрант в Букурещ”.

БР

 

238. 6254

ПОПОВ, Стефан Илиев

Писмовниче от Стефана И. Попов и Петра К. Аврамов. Издание първо. Русчюк, в книгопечятницата на Дунавската област, 1870. 4, 60 с. 8”.

РИМ

 

239. 6261

ПОПОВ, Стефан Илиев

Слова, сказани при посещението на негово високопреосвященство търновский митрополит г. г. Илариона у Свищов с прибавление на други две слова върху нуждата за учението на ония младежи, които са занимават с някой занаят или търговия от Стефана И. Попов. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1872 [Отвън : 1873.] 43 с. 8”.

Посвещение : Свищовского читалище.

РИМ

 

240. 6276

ПОПОВ, Стефан Илиев

Надгробни слова. Съчинени и изречени от Стефана И. Попов. Букурещ, 1876. (В печатницата на Д. В. Хранова и сие.) 21 с. 8”.

Словата са за Емануил Васкидович, поч. на 30 септ. 1875, и Тодор Г. Гюджулев, поч. 1871.

РИМ

 

241. 6303

ПОПОВИЧ, Райно

Христоития или благонравие присовокупена с историите, на които се помянуват в нея за полза и употребление на болгарското юношество и секиму, който люби да с а ползова, от елински ят на славено-болгарският наш язик, преведена от Райна Поповича из Жеравна Карловскаго елино-греческаго учителя, а посвящена на господина г. Малки Волка Чорбаджи К. Чаликоглу. Издание первое. Chrestoethia. В Будиме, писмени Крал. типограф. Унгарск., 1837. 321, 5 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Мото : Стих от Библията. С. 3 - 6 : Посвещение. С. 7 - 105 : Предговор за ползата от изучаване на български език. С. 106 : Стихове със същото съдържание. С. 107 - 110 : Предисловие на Христоитиaта. С. 111 - 234 : Христоитиa (наставления за поведението на човека).

Книгата е превод и преработка на “Христоитията”, издадена от гръцкия писател Антоний Мелиса.

БР

 

242. 6303

ПОПОВИЧ, Райно

Христоития или благонравие с историите, на които ся помянуват в нея. Преведена от Райна Поповича из Жеравна. Издание второе. Цариград, типография на Т. Дивичианова, 1855. 159 с. 8”.

Текстът е препечатан от 1 изд., но без посвещението и предговора . Книгата е превод и преработка на “Христоитията”, издадена от гръцкия писател Антоний Мелиса.

БР, РИМ(2)

 

243. 6361

ПЪРВАНОВ, Никола

Извод из българската граматика. (Законете на българскиат йезик) написа Н. Пръванов. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1870. 28 с. 8”.

РИМ

 

заглавна страница биография

244. 6438

РАДОВ, Пенчо

Календар вечний, събран от различни други, украшен сос многу увеселителни, полезни и потребни назначения и издан за полза и употребление на единородните българе от Пенча Радова, карловца. Цариград, книгопечятница на Цариградскаго вестника, 1850. 152 с. 8”.

БР

 

245. 6472

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Стихийни уроци землеописания. С гречески на болгарский язик, преведени от Сави Илиевича Панигюрца в полза учащимсе болгарским юношам. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1843. 92 с. 8”. Църк.-слав. букви.

БР

 

246. 6486

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Последните дни от земния живот на господа нашего Исуса Христа, изобразени по сказанието на всичките четири евангелисти. Сочинение архиепископа Инокентия, превел и издал С. Радулов. Част І. Болград, в Училищната книгопечантица, 1867. 106 с. 8”.

Пълното име на авт. е Инокентий, архиеп. Херсонски и Таврически. Светското му име е Иван Алексеевич Борисов (Русия, 1800 - 1857).

БР, РИМ

 

247. 6489

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Начална граматика за изучение на българский язик. По К. Говорова наредил С. Радулов. Книжка 1 [и 2.]. Болград, печятница на Централното училище, 1870 [-1871]. 8”.

Кн. ІІ. Словосъчинение. [Първо издание]. 1871. 86, 2 с.

БР

 

248. 6489

РАДУЛОВ, Сава (Стойно) Илиев

Начална граматика за изучение на българский язик по начин практический. Книжка І. Наредил С. Радулов. Второ, изправено издание. Болград, в печятницата на Централното училище, 1873. 119, 4 с. 8 “.

БР

 

249. 6505

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Пред-вестник Горскаго пътника. От Г. С. Р. У Новий Сад, в книгопечатня г. Дра. Дан. Медаковича, 1856. 17 с. с ил. 2 кол. 8”.

С. 11 – 17 : ”Отлъчие от България еднаго разпаленаго родолюбца българина в лет. 1853” ; “Спомен месторождения” ; “Ах ти време люто и всесъкрушително…” [Стихотворения].

РИМ(2)

 

250. 6506

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Горский пътник. Повествителен спев от Г. С. Раковскаго. Списан в лето 1854. Печятан же в лето 1857. У Новий Сад, 1857, в книгопечятня др. Дан. Медаковича. 6, 288 с. 8”.

С. 1 – 6 : “Предговор българскому народу! В Новий Сад 30 маия 1857”.

РИМ, БМ

 

251. 6518

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Показалец или ръководство, как да ся изисквът и издирят най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни правления, славнаго ни прошествия и проч. от Г. С. Раковскаго. Част прьва. Одеса, в типографии П. Францова, 1859. 24, 144, 1 с. 8”

Позволение от руски цензурний комитет. Посвещение : Н. М. Раковски (Акростих).

БР, РИМ

 

252. 6523

РАКОВСКИ, Георги (Съби, Сава) Стойков

Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сину му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн.-сърп. книгопечятница, 1860. 4, 128 с. 4 образи от Н. Павлович. 4”.

С. 4 : ...”Одешкая цензура... не допусти да ся напечяти”.

БЗК, РИМ(2), БМ

 

корица биография
   

253. 6582

РАФАИЛ

Окружно писмо на преосвященийт г. Рафаил Д. Попов с милостта Божия и властта на Апостолското седалище епископ – управител за съединенити българи до съединенити българи. Цариград, 1865. 44 с. 8”.

Светското име на авт. е Райко Попов Добрев.

БР*

 

254. 6648

САПУНОВ, Петър

[Превел] Новий завет. Сиреч четирите евангелии на четиртях евангелиста, переведени от елинския на българския език, които ся употреблява сега в Болгарията. Който с благословението на сегашнаго митрополита на сичката Угровлахиа г. г. Григория при пресветлаго и превисокаго княза Григория Гика воевода наче да ся печати, а подир дохожданието на армията на най-силното империе на сичката Росия прие приличното окончание, през осердието на едного от переводителите, а с спомоществованието и харчта на едноплеменците благочестиви христиани. В Букурещ, в святата Митрополия, в лето … [1828] юлия месеца. (Типограф Матей Бабянов. Словаредител Слав Канюв, калофериц). 220 с. 8”. Църк.-слав. букви.

С. 1 – 2 : Предисловие, подписано от “Преводител Петар Сапунов Трявненин”, в което той нарича книгата си “рожбите на многовременните трудове мои и покойника отца Серафима, искизахаренина”... В заставките на с. 1 и 170 има букви, които съставят думи : Марин – Й осиф исдави [= изправи, поправи ?] .

БР*, РИМ

255. 6651

САПУНОВ, Петър

Началное учение человеком, хотящим учитися книг Божественаго писания.

[Последната стр.] : Печатано в Типографии канцеляриста Петра Сапунова в Букуресте, … [1844 ] года м[еся]ца марта. 21 л. 8”.

Текст на църковнославянски и руски.

Описанието в РБВК е с църк.-слав. букви.

БР

 

256. 6685

СЕМЕРДЖИЕВ, Панайот Н.

Емилия Галоти. Трагедия в пет действия от Лесинг. Преведе П. Семерджиев. Загреб, печатницата на Албрехт, 1873. 8, 108 с. 8”.

Посвещение : Петър Н Семерджием (брат на преводача).

Пълното име на авт. е Готхолд Ефраим Лесинг.

РИМ

 

предна корица заглавна страница
биография  

257. 6707

СИМЕОНОВ, Захари

Белисарий. Представление на две действия. Сочинено първо на германский [от Х. К. Траудц шен]. После преведено на греческий, а нине на българский язик от Захариа Симеонова, котлянца. Издана же с ижд ивение г. Матея Х. Драганова, котлянца и с настоя ние сина его г. Драга нча. В Цариграде, 1844, у Тадеа Дивичиа на. 16 , 52 с. 8”. Църк.-слав. букви.

В кн. : 8, 52 с. С. 3 – 7 : Житие Белисариево.

Името на авт. според Балан е Е. К. Х. Траудцен.

БР

 

биография  
   

258. 6732

СИЧАН-НИКОЛОВ, Христодул Костович

Месецослов или календар вечний. Собран от различни други украшен сос многу назначения потребни секому человеку и издан на болгарски за потреба на единородните от Христодула К. Х. Сичан-Николов. В Букурещ, в типографията на Захариа Каркалеки и сина его, 1840. 159 с. 16”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Петър Х. Христов. С. 97 – 99 : “Похвала на древните болгаре и на отечеството им”. Стихотв.

БР*

 

заглавна страница
 

259. 6734

СИЧАН-НИКОЛОВ, Христодул Костович

Граматика или буквеница славенска, издадена от Хр. К. Сичан-Николов. Цариград – Галата, в книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1858. 5, 3, 168, 61 с. 8”.

Одобрение от „Царската цензура”.

БР

 

260. 6762

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Езопови басни. [Отвън : Басненик], превел и наредил Петко Р. Славейков. Букурещ, в книгопечатната у святая Митрополия, 1852. 125 с. 16”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Маринчо Петров в Плевен. С. 3 : Езоп [биогр. справка] ; с. 118 – 120 : Мъчни думи [Речник] .

БР

 

261. 6836

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Скратение на турската история от основанието на империята до наште дни. Списана на францушки от Н. Малуфа. Преведена и попълнена с някои приложения от П. Р. Славейкова. Издава са с позволението на министерството просвещения за употребление в българските училища. Цариград – Галата, книгопечатницата на Д. Цанкова и Б. Миркова, 1857. 2, 76 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Сами паша, министър на просвещението.

С. 2 : Турски стихове за броя на турските султани ; с. 66 : Благодарност към Дим. Константинов за помощта му в превеждането на книгата.

БР*

 

262. 6956

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Габровското училище и неговите първи попечители. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана и съдруж., 1866. 2, 66, 114, 62 с. 8”.

В кн. : 6, 6, 114 с. Посвещение : В. Е. Априлов и Н. С. Палаузов, чиито образи (гравюри) са приложени. Списъци на книгите в библиотеките на В. Априлов (с. 87 – 98) и на Габровското училище (с. 99 – 108) .

Книгата е съставена от Славейков по материали, събрани от Цв. Недев.

Някои екземпляри са издадени заедно със следните кн. [Завещания за учебните заведения в Габрово, 1867 г. и Сметка на душеприкащиките, 1867.] , които поради това считаме, че са редактирани от П. Р. Славейков.

БР*

 

263. 6957

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Завещания за учебните заведения в Габрово. Цариград, 1867. 62 с. 8”.

Съдържа завещания на Теодосий П. Йовчев, В. Априлов и Петър Иванов Вражилов. Текст и на гръцки ез.

БР*

 

264. 6958

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Сметка на душеприкащиките В. Е. Априлова, подадена Н. Н. Априлову. Цариград. Печатница на “Македония” в метохът на българската черква, 1867. 144 с. 8”.

БР

 

265. 6968

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Питомка или правила за прилично поведение на человеците. (Из Франгиска Соабиа). [Извадки, направени] От П. Р. Славейкова. Издание второ. Цариград, в печатницата на “Македония”, 1871. 24 с. 16”.

Името на авт. е Франциск Соаби.

БР

 

266. 6978

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Робинзон на островът си. Приказка твърде нравоучителна [от Даниел Дефо]. Преведена и издадена от П. Р. Славейкова за употребение в училищата. Цариград, в печатницата на в. “Македония”, 1869. 144 с. 16”.

РИМ

 

267. 6981

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Цариградски потайности. Превод П. Р. Славейкова. Издава Н. Тодоров. [2. изд.?] Том първий. Часть пьрва и втора. Цариград, 1877. 224 с. 8”.

Името на авт. е Клод дьо Монтен.

БР

 

268. 6981

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Цариградски потайности. [Роман от Клавди дьо Монтен = Клод дьо Монтен.] Превод П. Р. Славейкова. Издава Н. Тодоров. Част ІІІ. Цариград, в печатницата на О. Кавафиян, 1875. 192 с. 8”.

С. 104 – 192 : Книга втора. Част четвьрта. Вж и : Балан, 13532 – Част ІІІ и ІV.

БР

 

269. 6989

СЛАВЕЙКОВ, Петко Рачов

Готварска книга или наставления за всякакви гозби според както ги правят в Цариград и разни домашни справи. Събрани от разни книги [от П. Р. Славейков]. Издание първо. Цариград, в печатницата на “Македония”, 1870. 206 с. 8”.

С. 204 – 206 : Тълкование на някои думи, употребени в книгата.

РИМ

 

заглавна страница биография
 

270.7166

СЛАВКОВ, Я. Г.

Нов способ, упражнителен и лесен за ученье на немский язик според Ф. Ан. Преведе Я. Г. Славков [Отвън : Ученик в Медицинското училище в Букурещ], а напечата се с иждивението на Петра Стоянова. Издание първо. Букурещ, в народната печатница ..., 1866. 106 с. 8”.

Посвещение : Н. С. Михайловски, П. Р. Славейков, К. Сапунов, С. Н. Перун и С. В. Каравеликоглу.

Пълното име на авт. е Йохан Франц Ан.

БР

 

271. 7180

СМРИКАРОВ, Димитър Х. Иванов

Додатъци на Златния извор или различни економически, поучителни и многополезни наставления за домостроителство, готварство и лекарство. Издава като оригинална книга с трудът и иждивението си Димитрий х. Иоанов Смрикаров – самоковец. Част втора. Издание пьрво. В Белград, в Правителствената книгопечатница, 1874. 211 с. 8”.

За част 1 трябва да се счита навярно № 4808 : Златний извор заради домашно уреждание… Прев. от Х. И. Крантова, а умножен и допълнен… с труда и иждивението на Димитрия х. Иоанова Смрикарова, самоковца.

БР, РИМ

 

272. 7186

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Кириакодромион, сиреч Неделник поучение. На всех неделях в православних церквах прочитаемая евангелиях в всего лета с толкуванием и с нравоучение и на великих господских празницех и на святих празнуемих сказание душеполезная. Преписаний от слове[н]скаго и от греческаго глубочайшаго язика на болгарский простий язик от смиреннаго Вратчанскаго епископа Софрониа к разумению простому народу. Позволением Доситея митрополита Угровлахийскаго, помощию же епископов и благочестивих христиан нине издаде ся в типографии у римнической епископий при епископе Нектарий, в лето … [1806] . Напечата ся и право описа ся от Димитрия Михайло Попович и от Георгия син его ти[па]рим. 6, 265, 1 л. фол., 67 коли. Църк.-слав. букви.

“Неделник” на Софроний е превод и преработка на “Кириакодромион” на Никифор Теотоки по изданието от 1803 г. Той е станал известен и с името “Софроние”.

РИМ, БМ 

273. 7186

СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ

Евангелие поучително. За сичките недели през годината, за господските и богородични празници и за по-големите светии. Собрал от славянски и от гречески Софрониа, епископ врачанский, родом котленец, и сочинил на българский язик в 1806, обаче много неразумително а сега преписано и поправено на чисто българский язик от свищовскаго учителя Теодора Теодорова Хрулюва. И прегледано добре от най-изкусни учители, а напечатано от Иована Стоянова, свищовченина, който е родом от село Мердана в Търновско за душевна и телесна полза на православните христиани. [2. изд.]. В Нови Сад, в книгопечатнята Др. Дан. Медакова, 1856. 12, 343, 16 с., 1 обр. 4”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

274. 7200

СРЕБРОВ, Петър Г.

Волтер. Меропа. Трагедия в пет действия. Превел П. Сребров. Цариград, в печатницата на Тадеа Дивитчиана, 1872. 80 с. 8”.

БР(2), РИМ(2)

 

275. 7292

СТАНЧЕВ, Тодор Х.

Тълкование на божествения и молитвений дом и на сичките му принадлежности, священи одежди, черковни молитви, божествената литургия и на св. тайнства с прибавление песните на литургията. Христианска наука от Т. Х. Станчев. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1873. 4, 48 с. 8”. Църк.-слав. букви.

РИМ

 

заглавна страница биография
 

276. 7372

СТОЯНОВ, Аверкий П[опстоянов]

Житие святаго Григориа, архиепископа Омиритскаго, и прение с некого евреина, именуемаго Ервана. Собрано и сотавлено на славеноболгарский язик от Аверкия П. С., монаха рилскаго. Приложиха се накрай и други чудни сказания заради Антихриста и някои христянски должности. С благословением же белоградскаго архиепископа и всея Сербий митрополита г. Петра напечатяся. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 4, 4, 164, 24 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Авксентий Велешки митрополит.

БР

 

заглавна страница биография
 

277. 7404

СТОЯНОВ, Найден Попов

Кратка антропология или наука за чловека. Превел и нарядил Найден П. Стоянов, а [на] печатана от Д. А[нгелиев], книгопродавца. Државна штампария у Београду, 1856. 35 с., 1 табл. 8”.

БР*

 

заглавна страница биография
 

278. 7475

ТЕОДОРОВИЧ, Константин

Библическа повест ветхаго завета за юност. Преведена с сербскаго на славеноболгарский язик от Константина Теодоровича и Георгия М[ихайлович] Владикина. Иждивением же любородних и любоучителних града Свищова юношей напечатана. 1 част от создания света до царей. Bolgarisch Biblische Historie. В Будиме, писмени Кр. всеучилища Пештанскаго, 1847. 194, 3с. 8”. Църк.-слав. букви.

БР*

 

заглавна страница биография
 

279. 7508

ТОДОРОВ (Теодорович), Павел

Многострадална Геновева. Жалостно позорище на пет действия [от Л . Тик]. Преведено от сърбский на българский язик от Павла Тодорова, а печатано с иждивението на Неша Неделкова от Копривщица. В Белград, в Правителствената книгопечатница, 1856. 71 с. 8”.

Пълното име на авт. е Йохан Лудвиг Тик.

БР

 

корица биография
   

280.7521

ТОНДЖОРОВ, Иван Алексиев

Кратки начяла от нравствена философия [от Фр . Целанд]. Преведени от английский [от Ив. А. Тонджоров]. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. [ Кор. 1870] (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и Сие.) 6, 160 с. 8”.

Пълното име на авт. е Францис Целанд. Авторството на Целанд е указано в предговора на книгата. С. 3 (неномерирана) : Предисловие от преводител. С. 4 (неномерирана) : Въведение от съчинитель.

БР(2), РИМ(2)

 

биография  
   

281. 7565

ТРИАНДАФИЛОВ, Николай

Цветособрание на сичкото презгодишно церковно богослужение. Сочинено от разни певци вехти и нови учители, а сега перво преведе ся на славенский язик и издаде ся на свят от Николая Триандафилова, сливненца. Сос предстоянието на Иоана Стоянова, сищовца. [Т. 2] В Букурещ, в книгопечатнята на Йосифа Копайнига, 1847. 196 с. 8”.

Съдържа литургията, нотирана както 1 т.

РИМ

 

заглавна страница
 

282. 7566

ТРИАНДАФИЛОВ, Николай

Воскресник нов, който содержава воскресните вечерни, утренни и утренните стихири, каквото ся пеят днес в Патриархията. Преведен на ново мусикическо составление от учителя Хурмузия Книгохранителя, един от изобретателите на реченото составление, а сега перво преведе ся на славенский язик, и издаде ся на свят от Николая Триандафилова, сливненца сос предстоянието на Иоана Стоянова, сищовца. Букурещ, в книгопечатнята Иосифа Копайнига, 1847. 155 с. 8”. Църк.-слав. букви и гръцки ноти.

В кн. : 155, 3 с.

БР

 

заглавна страница
 

283. 7566а

ТРИАНДАФИЛОВ, Николай

Гледало ради славяно-болгарската нине новонапечатана псалтика за улеснение на псалтиколюбците болгаре, които желаят да ся научат совершено и лесно. Увещават ся почтените помагатели да доброизволят учтиво и да дадат на издателя по 10 гроша за Гледалото, за да ся улесни да изкупи и третата книга от типографията, защото няма друг способ на изкуплението й. В Букурещ, в типографията на Иосифа Копайнига, 1848. 39 с. 8”. Църк.-слав. букви и нотни белези.

Учебник по теория на църковната музика. Текст на църковнославянски. Авторството на Триандафилов е според “обявление” на Анг. Иванов (за негови книги), препечатано в : Сбр. нар. умотв., кн. 24, с. 38.

БР*

 

284. 7639

ФИЛАРЕТОВ, Сава Вълчов

[Издал] Служба Преподобнымъ Отцемъ нашимъ равноапостольнымъ Методiю и Константину, нареченному Кириллу Епископомъ Моравскимъ, оучителемъ словенскимъ. Месяца маiя въ 11 день. В Цареграде. Типографiя Ц. Вестника и содружiя... [1862] . 24 с. 4”.

Текст на църковнославянски език. Издаването на книгата от С. Филаретов е засвидетелствувано от Д. Паничков – вж : Н. Начов, Калофер в миналото. С., 1927. с. 141 бел.

Описанието в РБВК е с църк.-слав. букви.

БМ

 

заглавна страница биография
 

285. 7658

ФОТИНОВ, Константин Георгиев

Общое землеописание вкратце за сичката земля. Преведено от греческий на славено-болгарский язик умножено же с разпространением и прибавлением многоразних потребних областей и сега перво на свят издано трудом Константина Г. Фотинова С. [= самоковец]. Смирна, в типографии А. Дамианова, 1843. 236 с. 1 карта. Образи в текста. 8”. Църк.-слав. букви.

Посвещение : „Благолюбивейши народ болгарский.”

Книгата е преработка от английския учебник на Удбърн. Изт. Балан, 8344 : Woodbury.

БР

 

286. 7673

ФОТИНОВ, Константин Георгиев

Душесловие за поучение на децата. Част втора. Сочинено от Т. Х. Галаудета. И преведено от греческий язик на болгарский трудом К. Г. Фотинова. В Смирне, печатница А. Дамианова, 1852. 96 с. 16”. Църк.-слав. букви.

За “Чяст 1” – вж № 5996.

РИМ

 

заглавна страница
 

287. 7674

ФОТИНОВ, Константин Георгиев

[Превел с помощта на Ел. Ригс] Псалтир или книга псаломска. От первообразието на простоболгарский язик преведена. [2. изд.] В Лондон, напечата се при В. Ватс, сос иждивение на английското общество, което издава Священото писание за просвещение на божието слово, 1857. 201 с. 8”. Църк.-слав. букви.

Текст на 1. издание.

БР

 

288.7674

ФОТИНОВ, Константин Георгиев

Псалтир или книга псаломска. Верно и точно преведена от първообразнийт. [5. изд.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана и съдружие, 1866. 191 с. 8”. Църк.-слав. букви. П. 780.

РИМ

 

289. 7682

ФРАНГЯ, Антон

Венец на българската муса. [Стихове от] А. Франгя. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1875. 120, 2 с. 1 обр. 8”.

С. 3 – 7 : Предисловие, подписано от Покорният слуга на народът А. Франгя.

БР, РИМ

 

предна корица задна корица
биография  

290.7784

ХРУЛЕВ (Хрулювский), Тодор Тодоров

Буквар или началное учение с разни и полезни наставлениями за человеческий живот. Сочинен и собран от Теодора Теодоровича (Хрулювский), лясковчанина, взаимноучителя свищовскаго и напечатан с иждивението на г. Д. Начовича, свищовца и дава ся в дар от сущаго на сиромашките дечица. В Будине, писмени Крал. типогр. универ., 1850. ХІ, 12 - 68 с. 8”.

Посвещение : Дим. Начович. С. 6 : Граматични бележки от А. К. Бежков ; с. 62 – 65 : “Стихове свищовскаго учителя покойнаго Христакя Павловича Македонца, сочинени от ученика егоТеод. Хрулювскаго лясковчанина”.

БР*

 

291. 7795

ХРУЛЕВ (Хрулювский), Тодор Тодоров

Ижица Доситея Обрадовича. Преведе от сърбски на български язик Теодор Т. Хрулев, взаимноучител свищовский, а напечата се с иждивението Иоана Стоянова Мер. Букурещ, в типографията Нифона Митрополита, 1858. 39 с. 8”.

Светското име на авт. е Димитър Обрадович.

РИМ

 

292. 7797

ХРУЛЕВ (Хрулювский), Тодор Тодоров

Българска граматика. Състави Теодор Т. Хрулев за ръководство на българските юноши и печати ся с иждивението на Георгия Дончова, книгопродавца. Издание първо. Букурещ, у типографията на Йосифа Романова и съдр., 1859. 76 с. 8”.

РИМ

 

293.7831

ЦАНКОВ, Драган (Димитър) Кирияков

Силвио Пелико. Тъмниците ми. Превел от францушки Д. Цанков. Издава Българското печатарско дружество “Промишление”. Цариград, в печатницата на Карапетров и друж., 1874. 8, 236 с. 8”.

В кн. авт. означен Силвио Пеллико. Предг. от прев.

БР, РИМ, БМ

 

294.7837

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка първа. Как да ся учат уроци. От Андр[ей] С. Цанов. Второ издание. Книжарница на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес,1874. (Виена, Печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат от А. Кайсс и Ф. Леб.) 32 с. 8”.

БР*

 

295. 7838

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка втора. Напредвание чрез прочитание. От Андрей С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк и Велес, 1873. (Във Вена, у печятница Л. Сомер и др.) 52 с. 8”.

РИМ

 

296. 7839

ЦАНОВ, Андрей Стоев

Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка третя. Времято е наука и богатство. От А. С. Цанов. Книжарница на Хр. Г. Данов и сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1874. (Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие. Печат от А. Кайс и Ф. Леб.) 47, 1 с. 8”.

РИМ

 

297. 7892

ЧИЧИ, Иван П.

Пьрва храна на здравия человечески ум [от К. Т. Тим]. Преведена от Иван П. Чичи. Напечатана с иждивението на г-на Кара Никола Ангелова, т.-пазарджичина. Цариград – Галата, в книгопечятницата на Д. Цанкова и Б. Маркова, 1858. 2, 7, 2, 151 с. 8”.

Посвещение: Кара Никола Ангелов.

Авт. означен в предг. на кн. Карл Трайгот Тим. Българският превод е направен от гръцкия на Г. Генадий (с. 1). Същата е превеждана и от Т. Н. Шишков. Вж № 8011.

БР

 

298. 7911

ЧОЛАКОВ, Васил (Константин) Д.

Православний глас против протестанскийт прозелитизъм в България. [От В. Чолаков, нине же йеромонах Константин]. Издава Рилский монастир. Русчюк, в книгопечятницата на Дунавската област, 1869. [Отвън : 1870.] ХІІ, 13 - 176 с. 8”.

БР

 

299. 7917

ЧОЛАКОВ, Васил (Константин) Д.

Българский народен сборник. Събран, нареден и издаден от Василия Чолакова. Часть І. Болград, в печатницата на Централното училище, 1872. 24, 356, 12, с. 1 обр. 8”.

Сътрудници по събирането на материалите : Евг. Г. Кисимова, Искър Мачев, И. Белковски, П. Гидиджийски, П. В. Оджаков, Георги А. Гюшев, Дим. Д. Македонски, Петър Хр. Попов и Ц. Гинчев.

Някои от песните са препечатани в сборника на Дозон (вж. № 8627).

БР(3)

 

заглавна страница биография
 

300. 7942

ЧОРАПЧИЕВ, Иван Петров

Скороучящий французин или сигурен и лесен учител, чрез когото един чловек да може за малко время да са научи да говори, да пише и да чете французски. Съставен от една голяма сбирка от нови разговори с свойствени съобращения, образци за разни писма и един речник с най-нужните речи в общежитието. Наряден от Ив. П. Чорапчиев и В. Д. Марков. Букурещ, в книгопечатницата на Стефана Расидеско, улица Германска № 27, 1863. 7, 308 с. 16”.

Отвън заглавието е : Най-нов самоучител за французко-български язик.

БР

предна корица задна корица
биография  

301. 7957

ШАПКАРЕВ, Кузман Анастасов Паскалев

Голяма българска читанка или втората чяст на Българскийт буквар на наречие по-вразумително за македонските българи. Наредил Един македонец. Са издават от Андрея Анастасова, ресенеца. Цариград, в печатницата на в. “Македония”, 1868. 138 с. 8”.

“Един македонец” е псевдоним на Шапкарев.

В кн. : “... се издават...”.

БР*

предна корица задна корица
 

302. 7959

ШАПКАРЕВ, Кузман Анастасов Паскалев

Кратка священа повестница от ветхийт и новий завет и кратко св. оглашение (кати хизис) на наречие по-вразумително на македонските българи. Наредил Един македонец. Са издават от Андрея Анастасова, ресенеца. Цариград, в печатницата на в. “Македония”, 1868. 62 с. 8”.

Одобрение от „царската цензура”. “Един македонец” е псевдоним на Шапкарев.

В кн. на загл. стр. : “... (катихзис)...”, “... повразумително...”, “... се издават...”.

БР*

 

303. 8011

ШИШКОВ, Тодор Николов

Първа храна на здравият чолешкий ум, школска и домашна книга за децата [от К . Тр. Тим]. Първен преведена на гръцки от немский език, а сега от гръцки на български превел и издал Тодор Н. Шишков. Цариград, в печатницата Ц-го вестника и содружие, 1860. 4, 15, 109, 8 с. 4”[малки]. Църк.-слав. букви.

Пълното име на авт. е Карл Трайгот Тим.

Посвещение : На Тяхна Милост Ив. Стоянова и Х. Г. Славова, главните настоятели и попечители на общото Св.-Николаевско училище в Железник [Стара Загора] за знак на истинно почтение посвящава издателят. С. 2. (предговор) : За превода на същата книга от И. Чичи (вж № 7892) ; с. 102 – 109 : Нравствений кодекс на Франклина ...

БР, РИМ(2)

 

304. 8042

ШИШКОВ, Тодор Николов

Elements de litterature. Елементарна словестност в два курса от Т. Н. Шишкова. Сега пьрвий път са издава на езика ни в полза на ученици и от двата пола. Том. І. Пьрвий курс. Теория на словестността по руския учебник на Н. Минина съставил на български Т. Н. Шишков. С приложение Кратък исторический обзор на българската литература ветха и нова. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 15, 207, 1 с. 8”.

С. 203 : “Извод от едно приятелско писмо, отправено до нас по случай издаването на учебника ни [от] Д-р Н. П." [Планински].

БР, БЗК

 

305. 8043

ШИШКОВ, Тодор Николов

История на българския народ. Съставил Т. Н. Шишков. Нов учебник в две части, назначен за по-горните класове на народните наши училища. Първо издание от Книгопродавницата Момчилов и сие в Търново и Русе. Цариград, в печатницата на Читалище, 1873. 18, 325 с. 8”.

Позволение „да са печати”. Посвещение : Х. Димитър Х. Ничов, Братя Н. и С. Паница във Виена и д-ру П. Берону “от негов възпитаник”.

РИМ(2)

 

306. 8044

ШИШКОВ, Тодор Николов

Велизарий. Историческа драма в две действия (по Х. К. Х. Траудцена). Съставил Т. Шишков. Принос на бъдущия наш народен театър. Цариград, в печатницата на А. Минасиана у Джамлъ-хан, 1873. VІІІ, 9 - 56 с. 8”.

Посвещение : На сичките читалища по България, Тракия и Македония, а особено на свищовското и тьрновското... С. 49 – 56 : Притурка. А. Общи понятия за драмата ; В. Нещо и за новоевропейската драма.

Изт. Балан, 12635 : Името на авт. е Е. К. Х. Траудцен.

БР(3), БЗК

 

307. 8054

ШИШМАНОВ, Димитър Е.

Добродетел и злоба. Фантазия в три действия от Д. Е. Шишманов. Рус се, в книгопечатницата на Дунавската област, 1871. 39 с. 8”.

Посвещение : Благодетелните женски дружества.

БР

 

308. 8055

ШИШМАНОВ, Димитър Е.

Неколко думи за длъжностите на мъжът от Д. Е. Шишманов. Руссе, в книгопечатницата на Дунавската област, 1871. 16 с . 8”.

С. 4 : “Защото делцето ми “Добродетель и Злоба” ся отпечата на три само коли, а не на четири, както бях предизвестил, издадох и настоящиът листък, който ще ся даде даром на спомоществователите ми. . В края на кн. : Свищов, на Архангеловден [8 ноем.] 1871.

БР

 

 

 

СЛУЖЕБНИ ИЗДАНИЯ

 

 

309. 8111

Образ на Царский ферман за решението на българский въпрос (По турски, по Български и по гръцки). Цариград, в печатн. на в. Македония, 1870. 8”. 8 с. (турски текст с български букви), 16 с. (български и гръцки текст).

Служебно издание на Българската екзархия.Има екземпляри без турския текст.

БР*

 

310. 8114

Устав за управлението на Българската екзархия. Цариград, печатницата на А. Минасиана у Джамлъ-хан, 1870. 44, 1 с. 4”.

В “Предуведомление” [предговор] е казано, че “предлаганото Уставно начертание” [проектоустав] е съставено от “Привременния съвет”. С. 45 : Членовети на Смесений привремен български совет.

Служебно издание на Българската екзархия.

БР

 

311. 8116

Окружно писмо святаго Българскаго синода към самостоятелнити православни церкви в отговор на Окружното патриаршеско писмо към същити церкви п. п. ч. [на кор. И. П. Ч.] Цариград, в печатницата на Съветника, 1871. 27 с. 4”.

Вероятно И. П. Ч. означава “Източна Православна Черква”, макар че в кн. навсякъде е “църква”.

Служебно издание на Българската екзархия.

БР(3)

 

312. 8124

Устав на Българският революционни централни комитет. Женева [=Букурещ, печатница “Свобода”], 1870. 21 с. 16”.

На предна кор. и на заглавната страница образ : Лъв върху повалено турско знаме, на задната корица отвън : Четник с револвер в ръка, стъпил върху повалено турско знаме.

Служебно издание на Българския революционен централен комитет.

БР, БЗК

 

 

 

АНОНИМНИ КНИГИ

 

 

313. 8235

Бедний Йосиф. [2. изд. променено.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1861. 8 с. 16”.

РИМ

 

заглавна страница гравюри
 

314. 8240

Служебник малiй. Во славу святыя, единносущныя, животворящыя, и неразделимыя Троицы, Отца, и Сына, и святаго духа: Благословенiем святыя великiя Хрiстовы Церкве, Напечата ся книга сiя Служебникъ малий, с прибавленiемъ и некоторых молтвъ глаголемыхъ в некия дни и обстоятелствахъ. Трудомъ же и иждивенiемъ истаго Т. Д. Пригледано и удобрено от Царската Цензура за да ся напечата. В Цариград, в печатницата Т. Дивитчиана, 1859. 156 с. 8”.

Текст на църковнославянски с черни и червени букви, с 5 гравюри и множество винетки. В кн. : 4, 156 с.

Благословение от гръцката Цариградска патриаршия.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

 

БР*, БМ

 

заглавна страница
 

315. 8241

Во славу святыя, едиосущныя, животворящiя, и неразделимыя Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Напечата ся книга сiя Требникъ дозволенiемъ святия Великия церкви. В Цареграде, въ типографии Тадея Давичиана, 1859. 5, 389 л. 1 обр. 8”.

Текст на църковнославянски, с черни и червени букви. Позволение „от Императорскаго отоманскаго Министерства просвещения, за да ся напечати”.

В кн. : “… бъ типогрофии…”.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

 

БР, РИМ

 

316. 8244

Василчо или благочестиво дете. [2. изд. променено.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 12 с. 16”.

РИМ(2)

 

317. 8246

Добри дела. Как требува да ги разгледува християнин и да ги прави. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасоглу, 1860. 29 с. 16”.

Одобрение от „царската цензура”.

РИМ(2)

 

318. 8246

Добри дела. Как требува да ги разгледува християнин и да ги прави. Издание второ. Цариград, в печатницата на А. Х. Бояджиана, 1873. 28 с. 16”.

Одобрение от „царската цензура”.

БР, БМ

 

319. 8247

За изпитование на себе си. [2. изд.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 36 с. 16”.

РИМ(2)

 

320. 8249

Във всякий дом една църква или домашно богослужение. Цариград, книгопечатница на А. Минасоглу, 1860. 16 с. 8”.

БМ

 

321. 8250

Священое писание ветхаго завета. Преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1860 [– 1864]. Църк.-слав. букви.

Чяст трета, която съдържава от Псалтирът до Малахия. 1864. 993 с., 2, 1 л. 8”.

БМ

 

322. 8253

Осмотрения на историята българскаго народа. У Бечу [Виена]. Тиском Ерменског манастира, 1861. 15 с. 8”.

Българската църковна история е изложена от католишко гледище.

БР

 

предна корица задна корица
 

323. 8257

Свитък или молитва кам пресвята Богородица за душевна полза на православнити чяда от източната църква. [2. изд.] Издава ся от книжярницата на Д. В. Манчева в Пловдив, 1863. 8 с. 8”. Църк.-слав. букви. П. 634.

Погорелов (№ 627) дава и “Молитва към пресвята Богородица”. Цариград, 1863. 8 с. Мислим, че се касае за една и съща книга.

БР*

 

324. 8259

Отче наш, разговор между майка и чадата й ради господнята молитва. [2. изд. променено, 1866 ?] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1866. 23 с.

Кор. описание.

РИМ

 

325. 8261

За спасението няколко важни размишления. Второ издание. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1861. 10, 2 с. 16”.

БМ

 

326. 8262

Кому требува да веруваме. Цариград, в книгопечатницата на М. Минасова, 1861. 24 с. 16”.

Одобрение от „царската цензура”.

Книгопечатницата е на А. Минасов.

РИМ(2)

 

327. 8266

За лъжа една истинна повест. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1862. 8 с. 16”.

РИМ(2)

 

328. 8267

Кръстът Христов. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1862. 24 с. 8”.

Одобрение “от царската цензура”. Мото : Стих от библията. С. 22 – 24 : “Маловерност далеко”; “Небесното жилище” ; “Покой за уморения”. [Стихотворения].

БР, РИМ

 

329. 8268

Помощ за прочитание на Священото писание съкращена. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова. 1862. 54 с. 16”.

Одобрен е “от царската цензура”.

РИМ(2)

 

330. 8272

Иди при Исуса. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1863. 72 с. 16”.

РИМ, БМ

 

331. 8274

Кръстнийт знак и кръстът. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1863. 23 с. 8”.

РИМ

 

332. 8278

Слово за пост. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1863. 19 с . 8”.

БР, РИМ

 

333. 8279

Ден Господен (Псалом 117, 24). Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 8 с. 16”. Б. 321.

М. Стоянов е описал кн. точно, но твърди, че я е включил по Изт. : Б. 321. [вероятно печ. грешка. Вж Балан 3021]. Балан и Погорелов не знаят за това изд.

БР, БМ

 

334. 8281

Мария, солдатска дъщеря или бедно момиче, което придоби полза от четението на Святото писание. [Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864.] 11, 1 с. 16”

РИМ(2)

 

335. 8289

Най-потребното нещо. Издание второ. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1868. 7 с. 8”.

БР

 

336. 8293

Часослов. Цариград, книгопечатницата на Т. Дивитчиана, 1865. 306 с. 8”.

РИМ

 

337. 8295

Жив ли си, или мъртъв? Питание за всякого человека. Цариград, в книгопечатницата на А. Минисиана, 1866. 28 с. 16”.

РИМ(2)

 

338. 8298

Новий завет на господа нашего Исуса Христа. Вярно и точно преведен от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1866. 531 с. 32”.

БЗК

 

339. 8298

Новий завет на господа нашего Исуса Христа. Вярно и точно преведен от първообразното. [Друго = 2. изд.?] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1866. 2, 615 с. 8”. П . 759.

РИМ(2)

 

340. 8304

Калугерство. Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова, 1867. 23 с. 8”

БР

 

341. 8305

Новий завет на Господа нашего Иисуса Христа. Верно и точно преведен от първообразното. Ню Йорк, печатницата на Американското библейско общество, 1867. Slavic 12 to Test . 607 c.; Bulgarian 12 to Тest. 607 с. 8”

Двете книги (№ 8305 и № 8306) са издавани и подвързани в един том с паралелен текст (на църковнославянски и на български).

БР *

 

342. 8306

Новий завет на Господа нашего Иисуса Христа. Верно и точно преведен от първообразното. Ню Йорк, печатницата на Американското библейско общество, 1867. Slavic 4 to Test . 607 c . ; Bulgarian 4 to Тest. 607 с. 8”

Двете книги (№ 8305 и № 8306) са издавани и подвързани в един том с паралелен текст (на църковнославянски и на български).

БР *, БЗК, РИМ(2)

 

343. 8314

Библия, сиреч Священото писание на ветхий и новий завет. Вярно и точно преведено от първообразното. Цариград, в книгопечатницата на А. Х. Бояджияна, 1871. 1, 1054, 2 с. 2 кол. 8”.

БЗК, БМ

 

344. 8314

Библия, сиреч Священото писание на ветхий и новий завет. Вярно и точно преведено от първообразното. [3. изд.?] Цариград, в книгопечатницата на А. Х. Бояджияна, 1874. 2, 1054, 1 с. 8”.

РИМ

 

345. 8317

Причящението или господнята вечеря. Цариград, в печатницата на А. Минасиана, 1868. 34 с. 16”.

РИМ

 

346. 8318

Святото писание и преданията. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1868. 35 с. 16”.

Одобрение “от царската цензура”.

РИМ(2)

 

347. 8323

Просто учение за молитва и няколко примери. Цариград – Галата, в печятнята на А. Х. Бояджияна, 1869. 24 с. 16”.

РИМ

 

348. 8326

Слова, сказани при празднуванието за тисещелетието на Българската черква. Цариград, в печатницата на Македония, 1870. 34, 1 с. 8”.

В кн. : 43, 1 с. Съдържа : Реч на прф. В. Григорович за княз Борис ; слова на архиепископ Димитрий и В. Н. Палаузов ; “Наздравни словца на обедът на Н. Х. Палаузова, на П. Г. Митровича на Говедарца”, и ода на Св. Кирила и Методия.

БР

 

349. 8332

Вълнуванията на Фенер и изверженията му. Цариград, в печатницата на в. Македония, 1872. 36 с. 16”.

БР(2)

 

предна корица задна корица
 

350. 8342

Съкращен катихизис с свидетелства от словото божие. Цариград, В Печатницата на А. Х. Бояджiяна, 1873. 38 с. 8”.

Кор. описание. С. 2 : Книга одобрена от царската ценсура за да ся печати. На задна кор.: “Тойзи Катихизис ся съчини от един събор който биде в Уестминстър (в Лондон) по заповед на Английскийт Парламент от 1643 до 1649. Прия ся в 1648 и от Общийт събор на С котийската церква, и е в употребление до днес в онази церква и в много други християнски общини…”.

БР

 

351. 8343

„Де намери той тойзи закон?”. Цариград, в книгопечат. на А. Х. Бояджияна, 1874. 8 с. 16”.

БМ

 

352. 8344

Земна грижа е небесно поучение. Цариград, в книгопечат. на А. Х. Бояджияна, 1874. 11 с. 16”.

БМ

 

353. 8347

Съвети за младите Христови ученици. Цариград, в книгопечат. на А. Х. Бояджияна, 1874. 8 с. 16”.

БР

 

354. 8351

…Часословъ во оупотребленiе святыя православныя церкве восточнаго вероисповеданiя. Книжарница на Христо Г. Данов в Пловдив…, Виена, 1875. 108 с. 8”. Църк.-слав. букви.

В описанието в РБВК има църк.-слав. букви.

РИМ*

 

355. 8361

Временни правила за устройството на судебната част в България. Утвьрдени на 24 август 1878 лято от императорский росийский комисар князя А. М. Дондукова-Корсакова. Пловдив, к нигопечатница на Янко С . Ковачев, 1878. 155, 6 с.

В кн. : ”... Янко В. Ковачев”.

БР*

 

356. 8364

Мемоар, отправен на представителите на Великите сили в Цариград от българский народ. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 35 с. 8”.

РИМ

 

 

ЧУЖДИ КНИЖОВНИЦИ

 

 

357. 8481

ВЕРКОВИЧ, Стефан

Народне песме македонски бугара. Скупио Стефан И. Верковиh. Кньига прва. Женске песме. У Београду. Правителственом кньигопечатньом, 1860. 4, 19, 379, 1 с. Църк.-слав. букви.

Посвещение : Княгиня Юлия Михаила Обреновиh.

С. 365 – 373 : Обяснение на необични бугарскии странни речи.

РИМ(2)

 

358. 8482

ВЕРКОВИЧ, Стефан

Древняя болгарская песня об Орфее, открытая Стефаном Верковичем, сербским и болгарским археологом. Издание В. А. Дашкова. Москва, в Университетской типографии, 1867. 49 с. 8”. Текстът на песента е редактиран от Р. Жинзифов.

РИМ

 

359. 8506

ИОАН ЗЛАТОУСТ

На Иоана Златоуста заради прочитанието на писанията. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1865. 128 с. 16”.

БМ

 

360. 8532

ИРЕЧЕК, Константин

Книгопис на новобългарската книжнина 1806 – 1870. Събрал Иос. Конст. Иречек. Виена, 1872. Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомерова. 48 с. 8”.

Заглавие отвън : Bibliographie de la litterature bulgare moderne 1806 – 1870 par Jos. Konst . Jire cek . Книгопис на новобългарската книжнина 1806 – 1870. Събрал Иос. Конст. Иречек. Издава Българското книжовно дружество в Браила. Издадена като приложение на “Период. списание”, кн. 7 – 8.

РИМ

 

361. 8627

ДОЗОН, Огюст

Български народни песни. Chansons populа ires Bulgares inedites. Publiees et traduites par Auguste Dozon, traducteur des poesies serbes. Paris, 1875. Maisonneuve et C-ie, libraires- editeurs 15 Qai Voltaire 15. (Imprimerie d’Adolphe Holzhausen a Vienne). 42, 427 с. 8”.

В кн. : 47, 427 с. С. І – 143 : Texte bulgare ; с. 145 – 339 : Traduction ; c . 431 – 416 : Glossaire (българо- френски речник на използваните думи) .

Сътрудници в събирането на песните : Ст. Веркович, В. Чолаков, Евг. Х. Кисимова, П. Р. Славейков, Зах. Икономович (чрез Н. Геров) и Ненчов (от Пловдив).

БР

 

362. 8727

ФЛОКЕН, Фредерик В.

История на християнската цьрква с 33 изображения от И. Гизeлер . Преведена от немский язик от Ф. В. Флокен. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 2, 351 с. 33 обр. 8”.

В кн. няма информация за художника И. Гизлер.

БР, РИМ

 

363. 8742

БЪНЯН, Джон

Пътешественикът от тойзи свят до онзи или Христяновото пътешествие от градът Погибелово до Небеснийт град; казано в подобие на съновидение от Иоана Бъняна. Превод от английски [на Алберт Лонг]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасияна, 1866. 20, 215 с. 13 обр. 16”.

БЗК

 

364. 8762

БЛЯК, Ейми

Amy Black . Разкази за водата и за нейните свойства. „Детска библиотека” № 4. [Отвън : Издатели Д. В. Хранов и с-ие.] Букурещ, 1875. (В печатн. на Д. В. Хранова и с -ие.) 79, 5 с. 16”.

Кор. загл. „За водата и нейните свойства”. От Ами Блека. В кн. : 80, 5 с.

БР*

 

365. 8766

КЪТЕР, К.

Начялна книга за анатомия и физиология с 95 фигури. (Превод от английски.) Второ издание. От книжярницата на Хр. Г. Данова и др-на в Пловдив, 1872. (Във Вена, у книгопечятн. Л. Сомера.) 2, 130, 1 с.

С. 3 : “Начялна книга за анатомия и физиология, написана от американский анатом д-р К. Кътера за употребление у първоначялнити училища по Съединенити държави у Америка.” Преводът е направен от протестантските мисионери в Пловдив, подпомогнати от своите ученици-българи.

РИМ

 

366. 8768

ЛОНГ, Алберт Л.

Разговор между двама приятели върху душевни предмети. Цариград, Книгопечатницата на А. Минасова, 1863. 24 с. 16”.

Подп. (в края) : От А. Л. Л.

РИМ(3)

 

367. 8777

МОРС, Чарлс

Папата и римско-католическата цьрква или наместник Христов ли е папата и каква е римско-католическата църква. Второ издание [променено]. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1867. 74 с.

Одобрение от “Царската цензура”. В кн. авт. неозначен.

БР, РИМ(2)

 

368. 8778

МОРС, Чарлс

Християнското учение за бога и за человеческити длъжности. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1862. 5, 256 с. 16”.

Одобрение от “Царската цензура”. Мото : Стих от библията (след заглавието). В кн. авт. неозначен.

БМ

 

369. 8779

МОРС, Чарлс

Просвещен поп или как да станува человек истинен христианин. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасова, 1864. 27 с. 16”.

В кн. авт. неозначен.

 

БМ

 

370. 8781

МОРС, Чарлс

Истинни поклонници или духовно поклонение. Издание допълнено. [2. допълн. изд.] Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1867. 156, 1 с. 12”.

Одобрение от “Царската цензура”. В кн. авт. неозначен.

БР

 

371. 8785

МОРС, Чарлс

Протестантити са стари православни, или кои са протестантити? Разговори. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасиана, 1868. 42, 1 с. 16”.

Одобрение от “Царската цензура”.

В кн. авт. неозначен. Авторството на Морс на анонимно издадените книги е засвидетелствано от самия него в спомените му за дейността му в България – вж : Юбилеен сборник по случай 50-годишнината от започването на евангелската мисионерска дейност в България. Самоков, 1909, с. 116-136. Ч. Морс е работил като протестантски мисионер в България (Одрин, София, Самоков, Стара Загора и др.) от 1858 до 1872.

РИМ(2)

 

372. 8787

РИГС, Елиас

Кратко тълкование на Евангелието от Матея с питания и отговори. Цариград, в книгопечатницата на А. Минасияна и съдруж., 1867. 575 с. 16”.

Одобрение от “царската цензура”.

В кн. авт. неозначен. Балан, 6096 и Погорелов, 883 : 574 с.

БР*, РИМ

 

 

 

КНИГИ, КОИТО НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В РЕПЕРТОАРА НА М. СТОЯНОВ

 

 

373. # Б. 2910

БЕНЕВ, Георги

Два месеца в Габрово. Въспоминания за войната в 1877 – 78 год. Превел от руски Г. Бенев. Пловдив, книгопечатница на Янко С. Ковачев, 1878. 159 с.8”

РИМ

 

374. # Б. 9944

Първа стъпка на път за спасението. Цариград, печатница на А. Минасова, 1864. 8 с. 16”.

В кн. : 22 с.

РИМ

 

корица  
   

375. #

Бедный Iосиф. Цариград, в нигопечатницата на А. Минасiана. 1867. 8 с. 16”.

Кор. описание.

БР

 

376. #

Евангелията и деянията на апостолите. Верно и точно преведены от пьрвообразното. Цариград, в Книгопечатницата на А. Х. Бояджияна, 1877. 334 с.

Кор. описание.

БЗК

 

377. #

Камень на святата православна въсточна католическа вера.Святыте Iконы, що ся намират в святата католическа цьрква, има си началото и основанието в Божествените писания. Часть пьрва. 503 с.

Кор. описание. Липсват издат. данни.

РИМ

 

заглавна страница вътрешни страници
 

378. #

Краткое описание святия и преславния Лаври царския Хиландара Святой горе Атонской сущия, настоянием и тщанием преподобнейшаго тоаже Лаври проигумена кир Кирила Михайловича родомъ от предели Филипополския ради сербов и болгаров. на свет издано; Спомоществова же ему во иждивении его пречестност господин Мелетий Никшич иногда архимандрит Студеничкий нине же Фенечкий. В Будиме, Писмени Кралев: Всеучилища Пещанскаго, 1814. 31 с. Църк.-слав. букви.

Кор. описание. Книгата не е включена в нито един от трите източника : Балан, Погорелов и М. Стоянов. Отнася се за сръбския хилендарски манастир в Света гора на Атон. Изданието има връзка с България, защото е издадено “ради Сербов и Болгаров” от Кирил Михайлов(ич), родом от Пловдивско.

 

БР

 

379. #

Часослов во оупотребление православниа церкве восточного вероисповедание. В Белграде, в книгопечатни Княжества Сербии, (год. означена с букви) [1872]. 173 с. Църк.-слав. букви.

Кор. описание. Липсва края на кн.

РИМ

 

380. #

Часослов во оупотребленiе святыя православныя церкве восточнаго вероисповеданiя. В Белграде, в книгопечатни Н. Стефановича и дружина, 1874. 276 с.

Кор. описание.

РИМ