За четенето с разбиране

Една възможност за самооценка на четивната компетентност

След редицата публикации, които написах по темата, този път ви предлагам една възможност за самооценка на умението да четете и да разбирате текст. Няма да ви кажа нищо ново, извън това, което съм писала до сега. Само ще го систематизирам в една не лоша структура, която да улесни собствената ви решимост да се преборите с проблема. А проблем има, защото и последният мониторингов доклад на Европейската комисия сектор ”Образование“ за 2015 г. посочи, че България е с най-висок процент на ученици с ниски постижения по четене, измежду държавите-членки на Европейския съюз. Още една причина, за да се включим заедно в “Походът на книгите“ от 2-23 април, организиран от Асоциация “Българска книга”. През същия период ще се проведе и другата национална кампания – “Маратон на четенето“. Инициативата е на Българската библиотечно-информационна асоциация.

Знаете, какво е софтуера за компютрите - казва им какво да правят във всеки един момент. Без него те не могат да работят. Ако сте един от редовните читатели на страницата “Училище за идеи” в Детски сайт на библиотека “Родина“, навярно ви е направило впечатление, че идеите, подходите и методите, които винаги ви предлагам, представят в съвокупност различни работни стъпки при придобиването на едно или друго умение. Нещо повече, тези знания, поднесени по подобен начин, са своеобразна структура, програма, софтуер. Те всеки път ви казват какво трябва да направите, помагат ви да се ориентирате за собствените си възможности, за това, което можете или не можете, за пропуските и за затруднениета ви при четене. Стимулират ви да съставите своята пътна карта за преодоляване на проблема, да реализирате своята стратегия.

Ако продължавате все още да четете и сте стигнали до тук, означава, че сте от тези, които притежават решимост да дадат своя принос за преодоляването на тенденцията нашите ученици да са с най-ниски постижения по четене. Това ме окуражава да довърша обещаното – ще ви предложа една своеобразна структура за самооценка на умението да четете и да разбирате текст. В няколко точки ще формулирам равнищата, областите, посоките – както искате ги наречете, но те са най-важното, което ще ви помогне да се ориентирате и да насочите мисленето си към самооценка на вашата четивна компетентност.

 

1.ЧЕТИВНА ТЕХНИКА. Нейните елементи са: бързина, точност, изразителност, разбиране.

Известно ли ви е каква е вашата скорост на четене? Съществуват примерни норми, за които можете да се информирате от вашия учител. Ако той скоро не е правил подобно състезание във вашия клас, сами засечете време и ще разберете каква е бързината, с която четете.  

Знаете ли, че точността при четенето е от определящо значение в етапа на разбиране на текста? Една погрешно прочетена дума може да промени смисъла и да ви подведе. Четете внимателно, за да можете да диференцирате информацията.

Владеете ли звуковите особености при изговора на някои гласни и съгласни – озвучаване и обеззвучаване, редукция на гласните? Тези знания имат значение не само за правописа, но и за произношението при четенето на глас.

Оценявате ли ролята на интонацията  и на препинателните знаци? Важни са за това дали усещате смисловите връзки в изречението. Съблюдаването им не е само критерий за изразително четене.

2. ЦЕЛИ НА ЧЕТЕНЕТО. Наясно ли сте с целите на четенето? Те може да са свързани с естетическите ви потребности и опознаване на художественото творчество на един или друг автор, със събирането на различна информация, с възможността да формирате своя гледна точка или да се запознаете с гледната точка на другите, с удовлетворяване на познавателните ви потребности или с цел учене и др. Конкретната цел ще предопредели методите за четене и подходите за работа с текста.

3. УМЕНИЯ ЗА РАБОТА С ТЕКСТ. На какво ниво са вашите умения? Трябва да можете да улавяте основната мисъл и да структурирате текста смислово и на части. Да маркирате последователността и да сте в състояние да прегрупирате информацията. Да обръщате внимание на видимото и много бързо чрез т.н. претърсване, да намирате факти, дати, събития. Без затруднения, и чрез логически връзки и съждение да откривате онова, което се подразбира. Може да се наложи да извършите и някои допълнителни действия, свързани с изчисление или разчертаване на диаграми и графики. Опитвайте се при среща с непозната дума да се ориентирате за нейното значение в контекста. При всички случаи ще преминете през три етапа – на осмисляне на текста, на активно осмисляне на текста и на запомняне по определена система с оглед на бъдеща интерпретация.

4. ЕЗИКОВОТО БОГАТСТВО НА УЧЕНИКА И НЕГОВИЯ АКТИВЕН И ПАСИВЕН РЕЧНИК. Срещате ли много непознати думи в обичайни текстове? Трябва да разбирате думите в текста и да не бъркате значението им, поради непознаване на богатството от синоними, омоними, пароними и антоними. Сведете до минимум неразпознаването на думи в учебните текстове, които при всички случаи съответстват на настощата ви опитност и степен на придобитите знания. Обогатяването на активния ви речник с нови думи е начин да преодолеете успешно бъдещ сблъсък с непознатото.

5. ОПИТЪТ И ЦЕННОСТИТЕ, КОИТО РЪКОВОДЯТ ЖИВОТА И ПОВЕДЕНИЕТО ВИ. Убедени ли сте, че притежаваните от вас ценности съответстват на тези, които тряба да притежава всеки на вашата възраст? Това можете да разберете, ако срещате сериозни затруднения при създаването на собствени ученически работи – есета и интерпретативни съчинения. При създаването им водещи са ценностите и умението да разсъждавате и да правите умозаключения. Това означава да гледате на предизвикателствата, свързани с ученето като на възможност за ценностно развитие и трупане на опит. Както казва професор Едуард де Боно – не е нужно да чакаме да остареем, за да помъдреем, защото мъдростта може да се преподава. И четете, много четете!

6. КОНКРЕТНИ ПОСТИЖЕНИЯ ОТ ЧЕТЕНЕТО С РАЗБИРАНЕ. Известни ли са ви конкретните постижения, които биха се отразили на резултатите ви по четене? Ако е да, вече ми е ясно от къде идва мотивацията ви да прочетете тази статия. Аз само ще припомня най-важните от тях безпроблемно ще разберете какво е казано в конкретния текст, ще можете да извличате необходимата ви информация и бързо да се ориентирате във фактите, да подразбирате онова, което е само подсказано, да изразявате своята гледна точка, да формулирате обосновани отговори или да правите изложение, което ще е собствена ученическа работа или ще възпроизвежда чужд текст

Стигайки до края, вече мога да кажа, че вашата решимост да прочетете горните редове е първата стъпка към успяването. А сега готови ли сте да се оцените по десетобалната система, отговаряйки положително или отрицателно на зададените от мен въпроси? После съставете своя пътна карта и разположете във времето задачите за преодоляване на пропуските. Успех!

Ще ви помогна още по темата, като ви припомня някои мои предходни публикации:“Четенето с разбиране и анализът на литературна творба“, “Интерпретацията и гледната точка“,”За четенето с разбиране, за черната кутия и за още нещо“,”Още веднъж за четенето с разбиране“, Ролята на въпросите при писане на интерпретативен текст“, “За умението да боравим с информация“, “Извличането на инфомация от текст е оценка на стойностите в него “, “Четенето – потребност и приключение“, Шестте рамки за мислене и умението да възприемаме информация “, Шестте медала за стойност – метод за насочване на мисленето“,”Четенето – лесна работа “.

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА –

                                                           автор на проекта Училище за идеи