Идеята за създаването на дигитална библиотека "Старозагорска памет" е продиктувана от стремежа да се събере на едно виртуално място богатото писмено наследство на Стара Загора от края на ХІХ до 1944 г. на ХХ век, съхранено в библиотека "Родина", в Регионалния исторически музей и литературните музеи в града, в РБ "Захарий Княжески" и местната структура на Държавния архив, като чрез средствата на новите технологии се представи в глобалното пространство пълното съдържание на различни печатни документи – вестници, списания, гранични издания (отчети, годишници, алманаси) на общински служби, дружества и организации, ръкописи, книги, картички, снимки, дребни публикации, свързани с културно-историческия, политическия и обществения живот на Стара Загора и региона.

Цели на дигитализацията

 • Опазване на най-значимите колекции и на отделни документи чрез създаване на дигитален архив      
 • Осигуряване на свободен достъп до документите за всички граждани в рамките на тяхното обучение, работа или свободно време – независимо от времето и мястото
 • Подпомагане на научноизследователските цели
 • Популяризиране на книжовното културно наследство на Стара Загора, като част от световното културно-историческо наследство
 • Провокиране на интереса на съвременния читател. Привличане на нови ползватели

Етапи на дигитализирането

 • Избор на екип
 • Проучване на старозагорския печат, съставяне и издаване на своден библиографски указател "Периодичен печат. Стара Загора 1882 – 1944"
 • Изграждане на профил на дигиталната библиотека
 • Дигитализация
  • Дигитализиране на източниците от колекция Старозагорски периодични издания на фонд Краезнание, съхранени в библиотека "Родина"
  • Дигитализиране на източници от колекция Книги на фонд Краезнание в библиотека "Родина"
  • Дигитализиране на старозагорските периодични издания, притежавани в РИМ и РБ "Захарий Княжески"
  • Дигитализиране на цели течения или годишнини и отделни броеве на старозагорски периодични издания, притежавани в НБКМ и НБИВ (липсващи в Стара Загора)

Критерии за подбор на източниците

 • Съобразяване с действащото законодателство в България за защита на авторското право
 • Отдалеченост на времето на издаване на документите
 • Местен обхват на документите
 • Уникални за града и страната издания
 • Ценност на съдържанието
 • Форма и размер на източниците – към момента с формат до А3

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора