УСЛОВНИ ЗНАЦИ И СЪКРАЩЕНИЯ

 

* – Старозагорски периодични издания, отпечатани в други населени места

** – Периодични издания на други населени места, издавани в определен период от време в Стара Загора

*** – Периодични издания на други населени места, печатани в (или и в) Стара Загора  

 

БИК – Библиотека „Искра”, Казанлък

БКБ – Български книгопис за 100 години, Балан

БПП – Български периодичен печат 1844 – 1944, Иванчев

БР – Библиотека „Родина”, Ст. Загора

ДАСЗ – Държавен архив, Ст. Загора

ДЛЗС – Дом „Литературна Стара Загора”

КМГМ – Къща музей „Гео Милев”, Ст. Загора

МФ микрофилм в НБКМ

НБИВ – Народна библиотека „Иван Вазов”, Пловдив

НБКМ – Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, София

РБЗК – Регионална библиотека „Захарий Княжески”, Ст. Загора

РБПЯ – Регионална библиотека „Пейо К. Яворов”, Бургас

РИМ – Регионален исторически музей, Ст. Загора

 

адм. – административен

акц. – акционерно

архим. – архимандрит

безпл. – безплатен

бр. – братя  само при фирми и издателства; брой

бълг. – български

в., в-к  – вестник

вегетар. – вегетариански

вж – виж

вкл. – включително

вм. – вместо

ген. – генерал

гл. – главен

г., год. – година, годишнина

гр. – град

д-во, друж. – дружество

дир. – директор

д-р – доктор

др. – други

ез. – език

загл. – заглавие

извънр. – извънреден

изд. – издание, издател

изт. – източник, източници

кап. – капитан

к-во – книгоиздателство

к-ца – книжарница

кн. – книжка

к-т – комитет

лит. – литература

нар. – народен

нем. – немски

общ. – обществен; общински

окр. – окръжни

осн. – основан

отг. – отговорен, отговорник

отд. – отделение

п-ца – печатница

подзагл. – подзаглавие

п. – поп

пом. ред. – помощник-редактор

пр. – прочее

председ. – председател

прилож., пр. – приложение

проф. – професор

ред. – редактор, редактира, редакция, редакционен

ред. к-т – редакционен комитет

рум. – румънски

с. – село

с., стр. – страница

св. – свети

свещ. – свещеник, свещено

сп. – списание

сп. кл. – спортен клуб

спец. – специален

стоп. – стопанин

съред. – съредактор

т.нар. – така наречен

т.с. – тесни социалисти

тур. – турски

уред. – уредник

фр. – френски

х. – хаджи

чл. – член

ш.с. – широки социалисти